sâmbătă | 25 mai, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. - ALU

Convocare AGAO in 26/27 Aprilie 2023

Data Publicare: 23.03.2023 8:30:16

Cod IRIS: C790D

 

Raport curent

Nr. 4  din 23 Martie 2023

Conform prevederilor Regulamentului ASF   nr. 5 / 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv ale Legii nr. 24 / 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

 

Data raportului: 23 Martie 2023

Denumirea entitatii emitente:  Alumil Rom Industry SA

Sediul social: Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Complex Baneasa Business& Technology Park, Cladirea A, Aripa A1, parter, sector 1

Numarul de telefon: 021 4243456 , fax: 021 423 39 32

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO10042631

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8540/1997

Capital social subscris si varsat: 6.250.000 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori       Bucuresti, Titluri de capital – Categoria Standard

 

I. Evenimente importante de raportat:

 

A.                In data de 22 Martie 2023,  Consiliul de administratie al Societatii ALUMIL ROM INDUSTRY S.A.  a adoptat decizia in legatura cu convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, dupa cum urmeaza:

 

Consiliul de Administratie al societatii comerciale ALUMIL ROM INDUSTRY S.A., societate comerciala infiintata in conformitate cu legislatia romana, cu sediul social in Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Complex Baneasa Business&Technology Park, Cladirea A, Aripa A1, parter, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/8540/1997, CUI 10042631, Atribut fiscal RO, capital social subscris si integral varsat 6.250.000 RON (denumita in continuare ,,ALUMIL" sau ,,Societatea"), convoaca

 

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

 

in data de 26.04.2023 incepand cu ora 11.00 a.m., la sediul ALUMIL din Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Complex Baneasa Business&Technology Park, Cladirea A, Aripa A1, parter, sector 1, Bucuresti, avand urmatoarea

ORDINE DE Zl:

1.       Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022, pe baza raportului Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2022;

2.       Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie  cu privire la repartizarea profitului net si distribuirea catre actionarii ALUMIL ROM IDUSTRY SA, inregistrati in registrul actionarilor la Data de inregistrare, a unui dividend cu o valoare bruta pe actiune de 0.200 RON;

3.       Descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2022;

4.       Prelungirea mandatului auditorului financiar al Societatii Societatea Accordserve Advisory S.R.L. pentru o perioada de 1 an;

5.       Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023;

6.       Prezentarea si aprobarea raportului de remunerare pentru anul 2022, intocmit in conditiile art 107 din Legea nr. 24/2017;

7.       Stabilirea datei de 25.05.2023 ca ,,data de inregistrare", data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;

8.  Stabilirea datei de 24.05.2023 ca data ,,ex date", data calendaristica de la care actiunile ALUMIL ROM INDUSTRY S.A., obiect al Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;

9.      Stabilirea datei de 15.06.2023 ca ,,data platii", data calendaristica la care distribuirea dividendelor aferente actiunilor ALUMIL ROM INDUSTRY SA, asa cum a fost stabilita prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, devine certa;

10.  Mandatarea Dlui. Michail Sotiriou, Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararilor luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate ca si pentru semnarea valabila in numele si pe seama Societatii a oricaror contracte sau alte acte juridice subsecvente acestor hotarari.

 

Doar persoanele inregistrate ca actionari la data de 18.04.2023 care este data de referinta a adunarii, conform evidentelor emise de Depozitarul Central S.A., pot participa si vota in cadrul adunarii generale.

 

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala sau generala, in conditiile art. 105 alin 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Continutul minim al procurii speciale este conform cu art. 201 din Regulamentul nr. 5/2018 emis de ASF.  Modelul de procura speciala, in limba romana si engleza, poate fi obtinut de la sediul societatii sau poate fi descarcat de pe site-ul https://www.alumil.com/romania/corporate/investor-relations , incepand cu data de 24.03.2023, ora 11.00.

 

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor din  Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.

 

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:

a) este un actionar majoritar al societatii sau o alta entitate controlata de respectivul actionar;

b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);

c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);

d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

 

Data limita a depunerii procurilor este 24.04.2023, ora 11.00. O copie a procurii/imputernicirii generale, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului (in limba romana sau engleza), insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a actionarului reprezentat, vor fi depuse la sediul societatii din Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Complex Baneasa Business& Technology Park, Cladirea A, Aripa A1, sector 1 sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa la office@alumil.ro. Copiile certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul verbal al adunarii generale.

 

Actionarii pot imputernici o institutie de credit care presteaza servicii de custodie in baza unei procuri speciale intocmita conform Regulamentului 5/2018  si semnata de respectivul actionar care va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:

i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;

ii) instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;

iii) procura speciala este semnata de actionar.

Procura speciala si declaratia mentionate mai sus trebuie depuse la sediul Societatii din Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Complex Baneasa Business&Technology Park, Cladirea A, Aripa A1, parter, sector 1, in original, semnate si, dupa caz, stampilate, sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa la office@alumil.ro.

 

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta,  inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,  prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta in limba romana sau limba engleza. Formularul de vot prin corespondenta semnat in original sau purtand semnatura electronica extinsa impreuna cu copia actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a actionarului, vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia pana la data de 21.04.2023, ora 11.00. Conform art 105 alin 20 din legea 24/2017 in situatia in care un actionar care si-a exprimat votul prin corepondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta  exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat, fiind luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

De asemenea, in conformitate cu prevederile art 105 alin 23 indice 3 din legea 24/2017, pozitia de abtinere adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor nu reprezinta un vot exprimat.

 

In cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data de 24.03.2023.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, fara alte formalitati suplimentare.

 

Documentele, materialele vizand ordinea de zi, proiectul de hotarare si formularul de vot prin corespondenta, disponibile in limba romana si engleza vor fi puse la dispozitia actionarilor pentru a fi consultate si, daca este cazul, completate in conformitate cu prevederile art 117 alin 6 din Legea 31/1990, incepand cu data de 24.03.2023, ora 11.00, la sediul ALUMIL, la Secretariatul Societatii, in zilele lucratoare, precum si pe site-ul societatii, https://www.alumil.com/romania/corporate/investor-relations .

 

Actionarii care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

(i) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala; si

(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate in scris pana la data de 10.04.2023.

 

Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului pana la data de 21.04.2023 ora 11.00.

 

In cazul in care la data mentionata mai sus pentru desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nu se vor intruni conditiile de validitate prevazute de Legea societatilor comerciale si de Actul Constitutiv al Societatii, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este convocata pentru data de 27.04.2023 incepand  cu orele 11.00 a.m. la aceeasi adresa si avand aceeasi ordine de zi.

 

Informatii suplimentare se pot obtine la Secretariatul Societatii, la tel. +4021 424 3456.

 

Consiliul de Administratie

Presedinte,

Michail Sotiriou

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.