vineri | 19 aprilie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


BITTNET SYSTEMS SA - BNET

Convocare AGA O & E 27.04.2023

Data Publicare: 23.03.2023 18:00:17

Cod IRIS: 03FA6

 

Raport curent nr. 16 / 2023

 

Raport curent in conformitate cu:

Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018

Data raportului:

23.03.2023

Numele companiei

BITTNET SYSTEMS S.A

Sediul social

Str Sergent Ion Nutu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, sector 5, Bucuresti

Punct de lucru

Str Sergent Ion Nutu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, sector 5, Bucuresti

Telefon/Fax

021.527.16.00 / 021.527.16.98

Cod Unic de Inregistrare la Registrul Comertului

21181848

Numar de ordine la Registrul Comertului

J40/3752/2007

Piata pe care sunt tranzactionate actiunile

Segment: Principal; Categoria: Standard

Simbol

BNET - actiuni

BNET23, BNET23A, BNET26E – obligatiuni

Capital subscris si varsat

52.848.059,50 RON

Principalele caracteristici ale titlurilor emise de companie

528.480.595 actiuni la pretul nominal de 0.10 RON per actiune

 

 

     

 

CONVOCATOR

AL ADUNARILOR GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE ALE ACTIONARILOR BITTNET SYSTEMS S.A.

 

In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Actului constitutiv al Societatii,

 

Consiliului de Administratie al societatii BITTNET SYSTEMS S.A. - persoana juridica romana, cu sediul social in Str. Sergent Ion Nutu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, sector 5, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3752/22.02.2007, avand Cod Unic de Inregistrare RO21181848 („Societatea”),

 

CONVOACA

 

ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR pentru data de 27 Aprilie 2023 ora 12:00 la adresa Str Sergent Ion Nutu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, sector 5, Bucuresti, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 13 Aprilie 2023, considerata Data de Referinta, in registrul actionarilor tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. („AGOA”). In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGOA se va desfasura la data de 28 Aprilie 2023, ora 12:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta; si

 

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR pentru data de 27 Aprilie 2023 ora 13:00 la adresa Str Sergent Ion Nutu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, sector 5, Bucuresti, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 13 Aprilie 2023, considerata Data de Referinta, in registrul actionarilor tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. („AGEA”). In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGEA se va desfasura la data de 28 Aprilie 2023, ora 13:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta

 

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

 

1.                   Conform procedurii de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor Societatii, alegerea Presedintelui de sedinta a domnului Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU si a secretarului de sedinta a doamnei avocat Ioana PRECUP, care are calitatea de actionar al Societatii.

2.                   Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate pentru exercitiul financiar 2022, pe baza Raportului Consiliului de Administratie (sub forma de Document Universal de Inregistrare) si a Raportului Auditorului Independent.

3.                   Aprobarea propunerilor de repartizare a profitului, astfel cum acestea au fost prezentate actionarilor prin intermediul documentelor suport aferente AGOA.

4.                   Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2022.

5.                   Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2023.

6.                   Aprobarea Raportului de Remunerare pentru anul 2022, astfel cum acesta a fost prezentat actionarilor prin intermediul documentelor suport aferente AGOA.

7.                   Aprobarea politicii de remunerare pentru anul 2023, astfel cum acesta a fost prezentat actionarilor prin intermediul documentelor suport aferente AGOA.

8.                   Constituirea unui Consiliu de Administratie format din 5 (cinci) membri, incepand cu data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv 27.04.2023, in conformitate cu art. 17.1. din Actul Constitutiv al Societatii.

9.                   Sub conditia aprobarii punctului 8 de pe ordinea de zi AGOA, alegerea celor 2 (doi) noi membri ai Consiliului de Administratie, dintre candidatii propusi de catre membri actuali ai Consiliului de Administratie, pentru un mandat ce se va incheia la data de 29.01.2024. Candidatii care au fost propusi de catre actualii membri ai Consiliului de Administratie sunt urmatorii:

(i)                   Dynamic Data  Drawings S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 1, Soseaua Bucuresti-Targoviste, nr. 22B, Bloc 1, Scara A, ap. 405, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu nr. de ordine J40/13489/2019 si cod unic de inregistrare 41741710, reprezentata prin Anca Manitiu - - cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, identificat cu CI seria [∙] nr. [∙] eliberata de [∙] la data de [∙], CNP [∙];

(ii)                 Rudolf-Paul Vizental - - cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, identificat cu CI seria [∙] nr. [∙] eliberata de [∙] la data de [∙], CNP [∙].

10.    Aprobarea imputernicirii domnului Mihai Alexandru Constantin Logofatu, pentru a semna contractele de mandat care urmeaza a fi incheiate cu noii membri. Contractele de mandat ce vor fi incheiate vor respecta modelul de contract de mandat aprobat la nivelul Societatii pentru membrii Consiliului de Administratie, precum si politica de remunerare aprobata la nivelul Societatii.

11.    Stabilirea datei de 19 Mai 2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 18 Mai 2023 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018. Data platii nu este aplicabila.

     12. Aprobarea imputernicirii, cu posibilitate de substituire, a domnului Mihai Alexandru Constantin LOGOFATU, in calitate de reprezentant legal al Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, pentru a semna hotararile actionarilor si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora in Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.


 

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

1.       Conform procedurii de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor Societatii, alegerea Presedintelui de sedinta a domnului Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU si a secretarului de sedinta a doamnei avocat Ioana PRECUP, care are calitatea de actionar al Societatii.

2.       Aprobare modificarii art. 9.14. din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut:

9.14. Consiliul de Administratie poate fi autorizat ca pentru perioada de trei (3) ani de la data aprobarii delegarii in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sa decida majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni pana la o valoare care sa nu depaseasca jumatate din capitalul social subscris, existent in momentul autorizarii.

 

3.                   Aprobarea introducerii unui nou articol 9.15 in cadrul Actului Constitutiv , care va avea urmatorul continut:

9.15. Exclusiv in vederea majorarii capitalului social in conditiile mentionate la articolul 9.14. de mai sus, Consiliului de administratie poate fi autorizat, conform unei aprobari in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, pentru fiecare dintre majorarile de capital realizate pana la nivelul capitalului autorizat, competenta de a decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti la data respectivei majorari a capitalului social.

Sub rezerva aprobarii prezentului punct de pe ordinea de zi, restul sub-articolelor din cadrul art. 9 – Reducerea sau marirea capitalului social, se vor renumerota.

4.                   Aprobarea prelungirii pentru o durata de 3 (trei) ani, de la data prezentei hotarari AGEA, a perioadei pentru care Consiliul de Administratie este autorizat sa decida majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni pana la o valoare care sa nu depaseasca jumatate din capitalul social subscris, existent in momentul autorizarii

5.                   Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie, pentru o perioada de trei (3) ani, de la data prezentei hotarari AGEA, sa decida restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti la data respectivei majorari a capitalului social.

6.                   Aprobare modificarii art. 9.17 din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut:

„9.17. Hotararea adunarii privind majorarea capitalului social are efect numai in masura in care a fost adusa la indeplinire in termen de 18 luni de la data sa.”

7.                   Aprobarea modificarii art. 14.1. din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut:

14.1      Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare, la prima convocare este necesara prezenta actionarilor (personal, prin reprezentare sau care voteaza prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin 25% din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin 50%+1 din voturile exprimate de actionarii prezenti (personal, reprezentati sau care au votat prin corespondenta).

8.       Sub conditia aprobarii punctelor 8 si 9 de pe ordinea de zi AGOA, aprobarea modificarii art. 17.12 din Actul Constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul cuprins:

17.12. La data prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administratie este format din 5 (cinci)     membri, dupa cum urmeaza :

(i)       Ivylon Management SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Drumul Sarii nr. 45 (fost nr. 27), cam. 1, sector 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu nr. de ordine J40/7852/2019 si cod unic de inregistrare 41260660, reprezentata prin domnul Logofatu Mihai Alexandru Constantin - cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, identificat cu CI seria [∙] nr. [∙] eliberata de [∙] la data de [∙], CNP [∙] – Presedinte

(ii)     Domnul Anghel Lucian Claudiu, cetatean roman, nascut in Bucuresti la data de [∙], domiciliat in [∙], posesor al CI seria [∙] nr. [∙] emisa de [∙] la data de [∙], CNP [∙]  - Vicepresedinte;

(iii)    Domnul Logofatu Cristian Ion, cetatean roman, nascut in Bucuresti la data de [∙], domiciliat in [∙], posesor al CI seria [∙] nr. [∙] emisa de [∙] la data de [∙], CNP [∙] - Membru;

(iv)    Dynamic Data  Drawings S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 1, Soseaua Bucuresti-Targoviste, nr. 22B, Bloc 1, Scara A, ap. 405, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu nr. de ordine J40/13489/2019 si cod unic de inregistrare 41741710, reprezentata prin Anca Manitiu - - cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, identificat cu CI seria [∙] nr. [∙] eliberata de [∙] la data de [∙], CNP [∙] - Membru;

(v)     Rudolf-Paul Vizental - - cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, identificat cu CI seria [∙] nr. [∙] eliberata de [∙] la data de [∙], CNP [∙] - Membru.

Durata mandatelor administratorilor alesi este de cel mult 4 (patru) ani de la data numirii

 

9.       Aprobarea majorarii capitalului social cu suma maxima de 6.341.767.20 lei prin emisiunea a 63.417.672 actiuni preferentiale, in conditiile Actului Constitutiv, cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune. Actiunile preferentiale vor fi emise in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA. Majorarea va avea loc in urmatoarele conditii:

a.     Numarul de actiuni nou emise va fi de 63.417.672 cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune si o prima de emisiune ce va fi stabilita in cadrul ofertei publice, de catre Consiliul de Administratie, care este mandatat prin prezenta in acest sens.

b.    Actiunile preferentiale vor fi oferite spre subscriere, in cadrul dreptului de preferinta, actionarilor societatii existenti la data de inregistrare. Perioada de exercitare  a  dreptului  de  preferinta  va  fi  de  o  luna  de  la  data  stabilita in documentul de oferta si  va incepe  la  o  data ulterioara  datei  de inregistrare  aferenta  majorarii capitalului social si datei  de  publicare a  hotararii in  Monitorul Oficial al Romaniei.

c.     Pentru subscrierea a 10 actiuni noi in cadrul dreptului de preferinta este necesar un numar de 100 drepturi de preferinta. Un detinator de drepturi de preferinta indreptatit sa participe in majorarea de capital poate achizitiona un numar maxim de actiuni preferentiale nou-emise calculat  prin impartirea numarului  de  drepturi de preferinta detinute la  numarul  drepturilor  de  preferinta  necesare  pentru  a  subscrie  o actiune  preferentiala noua. In cazul in care din calculul matematic numarul maxim de actiuni care poate fi subscris in cadrul dreptului de preferinta nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni preferentiale care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit in minus la numarul natural imediat inferior.

d.    Dupa expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, actiunile nou-emise ramase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere in cadrul unei oferte publice sau a unui plasament privat.

e.    Actiunile preferentiale ramase nesubscrise dupa oferirea acestora in cadrul ofertei publice vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie prin care se constata rezultatele efective ale majorarii capitalului social si prin care se aproba modificarea actului constitutiv, urmand ca valoarea majorarii capitalului social sa fie determinata prin raportare la actiunile efectiv subscrise in cadrul etapelor mentionate la punctele mai sus.

f.      Actiunile preferentiale care vor fi subscrise in cadrul operatiunii de majorare de capital vor putea fi transformate in actiuni comune la decizia Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, oricand dupa implinirea a 5 (cinci) ani de la data emisiunii de actiuni preferentiale.

g.     Majorarea capitalului social se realizeaza pentru intarirea pozitiei financiare a societatii – cresterea capitalurilor proprii, ceea ce va putea permite Societatii sa finanteze noi proiecte de investitii, sa isi creasca aferent si capitalurile imprmutate, sau dimpotriva, sa isi reduca expunerea fata de credite. Capitalul atras din aceasta operatiune poate fi utilizat, partial sau integral, pentru rambursarea anticipata a uneia sau mai multor emisiuni de obligatiuni ale emitentului. In acest sens, Consiliul de Administratie este mandatat sa decida oportunitatea rambursarii anticipate de obligatiuni, in functie de contextul de piata.

h.    Consiliul de Administratie este autorizat sa intreprinda  orice  demersuri  necesare  pentru  aducerea  la indeplinire a hotararii de majorare de capital social, inclusiv dar fara a se limita la:

i. contractarea serviciilor necesare pentru intocmirea documentatiei necesare implementarii majorarii de capital social, inclusiv dar fara a se limita la redactarea documentului de prezentare a drepturilor de preferinta, prospectul/prospectul pentru derularea exercitarii dreptului de preferinta, precum si pentru derularea efectiva a majorarii capitalului social;

ii. stabilirea perioadei de subscriere si modalitatile de plata;

iii. stabilirea pretului ofertei, primei de emisiune sau a metodei de determinare a acesteia;

iv. stabilirea tehnicii de inregistrare a ofertei (i.e. utilizand sistemul de tranzactionare al BVB sau prin transfer direct);

v. stabilirea metodei de desfasurare a ofertei, pretului sau intervalului de pret pentru licitatie, etc;

vi. anularea actiunilor nesubscrise in ultima etapa a emisiunii;

vii. adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotararii de majorare a capitalului social;

viii. modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorarii de capital social; ix. efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru admiterea la tranzactionare pe Piata Reglementata a BVB.

Exclusiv in vederea acestui punct de pe ordinea de zi, aprobarea datei de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrange hotararea), a datei ex-date si data platii pentru drepturile de preferinta, astfel: 19.07.2023 – Data de Inregistrare; 18.07.2023 - Data Ex-date; 20.07.2022 - Data platii pentru drepturile de preferinta

10.    Anularea Hotararii AGEA nr. 04 din 20.04.2022 referitoare la majorarea capitalului social prin emitere unui numar de 36.956.684 actiuni preferentiale, astfel cum a fost votata de adunarea generala din data de 20.04.2022. Retragerea drepturilor de preferinta BNETR14 emise in vederea derularii acestei operatiuni si anularea lor.

11.    Aprobarea unui plan de remunerare pe termen lung, bazat pe participarea la capitalul societatii  pentru un maxim de 10% din totalul actiunilor Societatii - (“Planul”), bazat pe indicatori de performanta precum vanzarile totale catre clienti, EBITDA sau capitalizarea de piata a companiei,  in forma prezentata adunarii generale.

12.    Aprobarea cumpararii unui numar de actiuni nominative reprezentand 70% din capitalul social al societatii DATAWARE CONSULTING SRL., persoana juridica organizata si functionand in conformitate cu legislatia romana, cu sediul social in Bucuresti, Strada Bilciuresti 9A, etaj 3, sector 2, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/260/2011, Cod Unic de Inregistrare RO27895927, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J40/260/2011. Pretul tranzactiei este de 18.550.000 RON (optsprezecemilioanecincisutecincizecimii lei) si va fi platit in doua transe:

·         Transa 1 va fi achitata de catre societatea fiica Dendrio Solution SRL, in numerar, in suma de 13.550.000 lei (treisprezecemilioanecincisutecincizecidemii lei)         

·         Transa 2 in valoare de 5.000.000 lei (cincimilioane lei) va fi achitata sub forma de actiuni BNET ce vor fi decontate intr-o viitoare operatiune de majorare a capitalului social. Numarul efectiv de actiuni ce va fi emis de Societate va fi determinat in conformitate cu prevederile art. 210(2) din Legea nr. 31/1990 si art. 87-88 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 174 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Se mandateaza Consiliul de Administratie al Societatii sa stabileasca procedura de implementare si sa realizeze toate demersurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, dupa finalizarea procesului de due diligence.

13.    Ratificarea actului aditional la contractul de vanzare cumparare actiuni The E-Learning Company SA din data de 29.01.2021 precum si aprobarea ca pretul tranzactiei sa fie achitat integral in numerar fara a mai fi necesara compensarea in actiuni BNET.

14.    Ratificarea actului aditional la contractul de vanzare cumparare parti sociale Nenos Software SRL din data de 10.08.2021 precum si aprobarea ca pretul tranzactiei sa fie achitat integral in numerar, fara a mai fi necesara compensarea in actiuni BNET.

15.    Ratificarea actului aditional la contractul de vanzare cumparare parti sociale ITPrepared SRL din data de 05.08.2021 precum si aprobarea ca pretul tranzactiei sa fie achitat integral in numerar, fara a mai fi necesara compensarea in actiuni BNET.

16.    Ratificarea actului aditional la contractul de vanzare cumparare parti sociale Top Tech SRL din data de 21.03.2022 precum si aprobarea ca transa 2 din pretul tranzactie sa fie platita partial in numerar 2.000.000,11 lei (doua milioane lei si unsprezece bani), partial prin conversiea sumei de 2.999.999,89 lei (doua milioane noua sute nouazeci si noua mii, noua sute nouazeci si noua lei si optzeci si noua bani) in actiuni BNET.

17.    Aprobarea derularii unui program de rascumpare actiuni, astfel:

a)       Rascumpararile pot fi efectuate prin una sau mai multe operatiuni derulate prin mecanismele pietei de capital, cu respectarea prevederilor legale aplicabile (direct de catre Societate, prin mandatarea unei societatii de servicii financiare, sau printr-una sau mai multe oferte publice).

b)       Numarul maxim de actiuni pe care Societatea le poate detine la un moment dat, in urma tuturor rascumpararilor (fiind astfel si numarul maxim de actiuni ce pot fi vizate in oricare operatiune de rascumparare): 10% din capitalul inregistrat la ONRC in momentul respectiv.

c)       pretul maxim va fi egal cu 1 leu/actiune;

d)       pretul minim: valoarea nominala – 0.1 lei pe actiune;

e)       Scopul derularii operatiunilor de rascumparare:

a. asigurarea necesarului de actiuni pentru a satisface obligatiile societatii in cadrul urmatorului program de tip Stock Option Plan; sau

b.  reducerea capitalului social;

 

f) Consiliul de Administratie este imputernicit sa decida asupra oportunitatii lansarii fiecare operatiuni in parte, asupra pretului efectiv la care se efectueaza ofertele sau rascumpararile din piata, in limita valorii maxme de 1 leu, avand in vedere obligatiile si interesele Socieatii.

 

Se mandateaza Consiliul de Administratie al Societatii pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare in vederea stabilirii ducerii la indeplinire a prezentei hotarari, precum si pentru stabilirea oportunitatii si momentului in care programul de rascumparare sa se realizeze, in functie de contextul si conditiile de Piata.

18.    Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii sa intreprinda toate si oricare actele, faptele si masurile necesare, astfel incat actiunile ramase in trezorereria Societatii ca urmare a exercitarii optiunilor beneficiarilor programului de tip Stock Option Plan:

(i)       sa fie instrainate prin intermediul mecanismelor permise de legislatia pietei de capital, cum ar fi: vanzarea directa in piata a actiunilor, vanzarea prin tranzactii de tip deal ori in cadrul unuia / mai multor plasamente private; sau

(ii)     sa fie alocate ca metoda de plata catre salariati si/sau directori, excluzand membrii Consiliului de Administratie; sau

(iii)    sa fie returnate in mod gratuit catre actionarii care au subscris in oferta de rascumparare desfasurata de catre societate, in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare.

Consiliul de Administratie are posibilitatea aplicarii oricareia dintre optiunile prevazute la punctele (i) - (iii) de mai sus in mod individual sau cumulativ.

 

De asemenea, in cazul in care actiunile de trezorerie mentionate mai sus, nu vor fi instrainate printr-una dintre metodele prevazute la punctele (i)-(iii), Consiliul de Administrare va convoca Adunarea Generala a Actionarilor, in vederea reducerii capitalului social, prin anularea actiunilor care nu au putut fi instrainate in termenul de 12 luni prevazut de lege, calculat de la data dobandirii actiunilor, in conformitate cu prevederile art. 104^1, alineatul (3).

19.    Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie din data de 16.02.2023 referitoare la rambursarea anticipata proportionala din creditul de investitii contractat de societatea-fiica Dendrio Solutions SRL de la Banca Transilvania SA. Diminuarea expunerii pro-rata cu suma de 1.351.437 lei s-a facut ca urmare a vanzarii unui procent de 14% din Top Tech SRL conform conditiilor agreate cu Banca Transilvania la momentul contractarii creditului. Modificarea garantiilor ca urmare a realizarii transferului de proprietate al partilor sociale pentru companiile Top Tech SRL si 2Net Computer SRL in favoarea Dendrio, astfel se transforma garantiile constand in ipoteci mobiliare pe parti sociale (din bun viitor) in ipoteci mobiliare pe partile sociale (bun existent) si adaugare calitatatii de codebitori pentru companiile Top Tech SRL si 2Net Computer SRL la contrcatul de imprumut, precum si includerea relatiilor la nivel de garantii (ipoteca asupra conturilor codebitorilor);

20.     Stabilirea datei de 19 Mai 2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 18 Mai 2023 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018. Data platii nu este aplicabila.

21.    Aprobarea imputernicirii, cu posibilitate de substituire, a domnului Mihai Alexandru Constantin LOGOFATU, in calitate de reprezentant legal al Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, pentru a semna hotararile actionarilor si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora in Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

 


 

 

 

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA&AGEA

 

Disponibilitate materiale informative, completare ordine de zi si intrebari privind subiectele de pe ordinea de zi

 

Incepand cu data de 27.03.2023 si pana la data stabilita pentru desfasurarea adunarilor generale, pot fi obtinute de catre actionari prin transmiterea unei solicitari scrise la adresa investors@bittnet.ro sau pot fi descarcate de pe site-ul societatii https://investors.bittnet.ro , categoria , sectiunea   urmatoarele documente: Convocatorul,  Raportul Consiliului de Administratie sub forma de Document Universal de Inregistrare, situatia privind numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la Data de Referinta, proiectele de hotarari propuse spre aprobarea adunarii generale, formularele de imputernicire generala/speciala utilizabile pentru votul prin reprezentare, formularele de vot ce vor fi utilizate prin sistemul de transmitere electronica a votului prin platforma de vot pusa la dispozitie de societate, Procedura de participare la AGA in mod electronic aprobata prin Decizia CA din 30.07.2021, documentele care urmeaza a fi prezentate in sedinta adunarii generale.

 

Adresa de acces direct la pagina de internet privind aceasta adunare generala este:

https://investors.bittnet.ro/ro/intalniri-ale-actionarilor/

 

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, cu respectarea Procedurii de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor Societatii (https://investors.bittnet.ro/wp-content/uploads/2020/03/Procedura_AGA_BNET-rerv200120.pdf), exclusiv la adresa investors@bittnet.ro, pana cel tarziu la data de 25 Aprilie 2023, ora 18:00.

 

Propunerile actionarilor privind completarea ordinii de zi si proiecte de hotarari vor respecta dispozitiile cuprinse in Procedura de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor Societatii:

https://investors.bittnet.ro/wp-content/uploads/2020/03/Procedura_AGA_BNET-rerv200120.pdf

 

Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/dreptului de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii, actionarii indreptatiti vor putea transmite solicitarea adresata Societatii la adresa investors@bittnet.ro, cu mentiunea scrisa „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”, pana la data de 07 Aprilie 2023, ora 18:00. In cazul in care se va publica o ordine de zi completata la cererea actionarilor semnificativi in  conformitate cu prevederile legale si ale prezentului Convocator, ordinea de zi revizuita / suplimentata se va publica anterior Datei de Referinta mentionata in prezentul Convocator.

 

In cazul in care se va publica o ordine de zi completata la cererea actionarilor semnificativi in  conformitate cu prevederile legale si ale prezentului Convocator, termenul limita de transmitere a intrebarilor ramane neschimbat.

 

Participarea la AGA

 

Conform prevederilor legale in vigoare, au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la sfarsitul zilei de 13 Aprilie 2023 (Data de Referinta).

 

Societatea pune la dispozitie si recomanda actionarilor participarea si votarea prin mijloace electronice de comunicare la distanta la adunarile generale convocate.

 

In conformitate cu Procedura de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor Societatii astfel cum a fost aprobata prin hotararea AGEA nr. 3/26.11.2020, actionarii inscrisi in registrul actionarilor la Data de Referinta pot participa la adunarile convocate prin prezentul convocator, utilizand sistemul de tele/video conferinta pus la dispozitie de societate, iar pentru exprimarea votului vor utiliza sistemul de transmitere electronica a votului prin platforma de vot pusa la dispozitie de societate. Procedura de participare si votare electronica la adunarile generale ale actionarilor conform prezentului convocator este descrisa aici:

 

https://investors.bittnet.ro/wp-content/uploads/2023/03/Procedura-Vot-Electronic-AGOA-AGEA-BNET-APRILIE2023.pdf

 

Procurile speciale/generale vor fi transmise la adresa investors@bittnet.ro , astfel incat sa fie primite de Societate pana cel tarziu la data de 24 Aprilie 2023, ora 18:00. Procurile nedepuse in termen sau in alta modalitate decat cea descrisa prin prezentul convocator nu vor fi luate in considerare.

 

Informatii suplimentare se pot obtine prin transmiterea unei solicitari scrise la adresa investors@bittnet.ro  sau de pe site-ul societatii https://investors.bittnet.ro , categoria , sectiunea .

 

Dreptul de a propune candidaturi pentru functia de membru al Consiliului de Administratie

 

Actionarii Societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, precum si membrii Consiliului de Administratie al Societatii pot prezenta propuneri de candidati pentru numirea in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, incluzand in cerere informatii despre numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse si insotite de (i) o copie a actului de identitate valid al actionarului/administratorului Societatii (in cazul persoanelor fizice, buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere al reprezentantului legal), (ii) curriculum vitae al persoanei propuse si (iii) in cazul propunerii unui candidat pentru pozitia de membru independent, o declaratie pe propria raspundere a candidatului privind indeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate.

 

Actionarii/administratorii Societatii vor putea depune/transmite solicitarea adresata Societatii, impreuna cu documentele enumerate in paragraful de mai sus, in plic inchis (in original), prin posta sau servicii de curierat, la sediul Societatii din Str Sergent Ion Nutu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, sector 5, Bucuresti, sau transmis prin fax (+4021)5271698 sau e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investors@bittnet.ro, pana la data de 07.04.2023, ora 18:00, cu mentiunea scrisa „PROPUNERE DE CANDIDATURI PENTRU POZITIA DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE”.

 

Presedintele Consiliului de Administratie

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU

 

 

 

 

 

Presedintele Consiliului de Administratie

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.