joi | 18 aprilie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


ELECTROARGES SA CURTEA DE ARGES - ELGS

Convocare AGOA si AGEA - 27,28.04.2023

Data Publicare: 23.03.2023 15:23:59

Cod IRIS: 57236

           CATRE:         BURSA DE VALORI BUCURESTI

           AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA,

 

           Raport curent conform: Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

           Data raportului: 23.03.2023

           Denumirea entitatii emitente: Electroarges SA

           Codul unic de inregistrare: RO156027

           Numarul de ordine ONRC: J40/8487/2022

           Capitalul social: 6.976.465,00 lei

Evenimente importante de raportat:

Convocare AGOA si AGEA – 27.04.2023

 

            Consiliul de Administratie Electroarges SA, aduce la cunostinta actionarilor si eventualilor investitori convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Electroarges SA, pentru data de 27.04.2023, ora 08.00(prima convocare) si 28.04.2023, ora 08.00(a doua convocare) si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Electroarges SA, pentru data de 27.04.2023, ora 09.00(prima convocare) si 28.04.2023, ora 09.00(a doua convocare).

            Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale extraordinare si ordinare toti detinatorii de actiuni inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 13.04.2023, care este data de referinta.

            In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generala Ordinara se reconvoaca pentru data de 28.04.2023, ora 08.00, iar Adunarea Generala Extraordinara se reconvoaca pentru data de 28.04.2023, ora 09.00, in Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges.

Atasam prezentei Convocatorul cuprinzand ordinea de zi aferenta adunarilor generale ordinare si extraordinare a actionarilor Electroarges SA(Anexa 1).

 

VICEPRESEDINTE

CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

ROXANA SCARLAT

 

 

 

CONVOCATOR

 

            Consiliul de Administratie Electroarges SA, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, ale Legii 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 si cu prevederile Actului Constitutiv Electroarges SA, convoaca in Curtea de Arges, Str. Albesti nr. 12, Judetul Arges:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 27.04.2023, ora 08.00.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 27.04.2023, ora 09.00.

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale ordinare si adunarii generale extraordinare toti detinatorii de actiuni inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 13.04.2023, care este data de referinta.

In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, Adunarea Generala Ordinara se reconvoaca pentru data de 28.04.2023, ora 08.00 si Adunarea Generala Extraordinara se reconvoaca pentru data de 28.04.2023, ora 09.00, in Curtea de Arges, Str. Albesti nr. 12, Judetul Arges.

 

ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR

Are urmatoarea ORDINE DE ZI:

 

1. Aprobarea situatiei financiare individuale, bilantul contabil si a contului de profit si pierdere, intocmite la 31.12.2022, in baza Raportului Consiliului de Administratie Electroarges SA si al Raportului Auditorului Financiar.

2. Aprobarea situatiei financiare consolidate Electroarges SA pentru anul 2022, intocmita conform standarde IFRS.

3. Aprobarea repartizarii profitului anului 2013, ramas nerepartizat, in suma de 12.537.328,38 lei, astfel:

- suma de 12.411.167,08 lei pentru acoperirea pierderii anului 2020;

- suma de 126.161,30 lei pentru acoperirea partiala a pierderii anului 2021.

4. Aprobarea repartizarii profitului anului 2018 aferent impozitului pe profit amanat, ramas nerepartizat, in suma de 1.082.006 lei pentru acoperirea partiala a pierderii anului 2021.

5. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie Electroarges SA, pentru exercitiul financiar 2022.

6. Aprobarea raportului de remunerare pentru anul 2022, in conformitate cu prevederile art. 107 alin. 6 din Legea 24/2017 republicata, anexa la Raportul Anual al Consiliului de Administratie.

7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.

8. Aprobarea Programului de investitii pentru anul 2023 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe modificarea acestui program in functie de necesitatile economice concrete ale Societatii.

9. Aprobarea Regimului de amortizare a imobilizarilor corporale si necorporale in exercitiul financiar 2023, cu respectarea procedurilor legale in vigoare.

10. Aprobarea confirmarii in calitate de administratori ai Electroarges SA a membrilor actuali ai Consiliului de Administratie, cu un mandat pana la data de 26 Aprilie 2025, respectiv confirmarea Consiliului de Administratie Electroarges SA format din urmatorii 3 membri:

- Constantin Stefan;

- Cardinal Main SRL, prin reprezentant permanent Roxana Scarlat;

- Csoarpi Saints SRL, prin reprezentant permanent Adrian Ionescu.

11. Aprobarea confirmarii dlui. Constantin Stefan in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie Electroarges SA, cu un mandat pana la data de 26 Aprilie 2025, in ipoteza confirmarii acestuia ca membru al Consiliului de Administratie.

12. Aprobarea remuneratiilor fixe lunare acordate membrilor Consiliului de Administratie Electroarges SA:

- pentru administrator persoane fizice o remuneratie neta lunara de 6.000 lei;

- pentru administrator persoane juridice o remuneratie lunara de 12.000 lei + TVA;

si ale limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie, inclusiv ale Comitelelor Consultative, incepand cu anul 2023, la valoarea de 2,75% din activul net al societatii.

13. Imputernicirea Vicepresedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitate de substituire, pentru a efectua demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 27,28.04.2023”.

14. Aprobarea datei de: (i) 15.05.2023 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si (ii) 12.05.2023 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

 

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR

are urmatoarea ORDINE DE ZI:

 

1. Aprobarea contractarii unei facilitati de credit (credit pentru investitii, credit pentru capital de lucru, refinantare credit existent) in suma maxima de 15.000.000 lei sau echivalentul a 3.000.000 euro.

2. Aprobarea ca, in vederea garantarii facilitatii de credit (credit pentru investitii, credit pentru capital de lucru, refinantare credit existent) in suma maxima de 15.000.000 lei sau echivalentul a 3.000.000 euro, sa se constituie urmatoarele garantii:

a) ipoteca mobiliara asupra conturilor (curente si/sau alte conturi) societatii;

b) ipoteca mobiliara asupra stocului de materie prima, semifabricate si produse finite;

c) ipoteca mobiliara asupra echipamentelor finantate;

d) ipoteca mobiliara asupra universalitatii creantelor;

e) ipoteca asupra incasarilor aferente scrisorilor de garantie pentru garantarea avansului;

f) cesiunea drepturilor rezultate din polita de asigurare pentru bunurile ipotecate in favoarea finantatorului, polita incheiata cu un asigurator agreat;

g) ipoteca imobiliara asupra imobilelor situate in Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges, proprietatea Electroarges SA dupa cum urmeaza:

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 1.555 mp si constructia edificata pe acesta C1, avand nr. cadastal 81264, intabulat in Cartea Funciara nr. 81264 a loc. Curtea de Arges;

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 1.152 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2 si C3, avand nr. cadastal 81267, intabulat in Cartea Funciara nr. 81267 a loc. Curtea de Arges;

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 4.992 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, avand nr. cadastal 81265, intabulat in Cartea Funciara nr. 81265 a loc. Curtea de Arges;

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 1.411 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C3, avand nr. cadastal 81268, intabulat in Cartea Funciara nr. 81268 a loc. Curtea de Arges;

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 366 mp si constructia edificata pe acesta C1, avand nr. cadastal 81266, intabulat in Cartea Funciara nr. 81266 a loc. Curtea de Arges;

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 3.490 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, avand nr. cadastal 81269, intabulat in Cartea Funciara nr. 81269 a loc. Curtea de Arges;

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 8.666 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, C3, avand nr. cadastal 81272, intabulat in Cartea Funciara nr. 81272 a loc. Curtea de Arges;

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 741 mp si constructiile edificate pe acesta C1 si C3, avand nr. cadastal 81270, intabulat in Cartea Funciara nr. 81270 a loc. Curtea de Arges;

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 3.687 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, avand nr. cadastal 81273, intabulat in Cartea Funciara nr. 81273 a loc. Curtea de Arges;

- teren intravilan curti constructii in suprafata de 39.433 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, C4, C9, C11, C12, C21, C23, C24, C28, C29, C30, C31, C33 avand nr. cadastal 81271, intabulat in Cartea Funciara nr. 81271 a loc. Curtea de Arges.

3. Aprobarea ca pana la data stingerii tuturor obligatiilor asumate de societate fata de banca, prin contractele de facilitate de credit, societatea sa se oblige sa respecte clauzele contractuale.

4. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie de a contracta efectiv facilitatea de credit de la punctul 1, sens in care se propune imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili partenerii contractuali (banca creditoare), de a negocia clauzele contractuale, de a stabili conditiile si suma imprumutata in limita aprobata de la punctul 1.

5. Imputernicirea Vicepresedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitate de substituire, pentru a efectua demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 27,28.04.2023.

 

Dreptul actionarilor de a participa la adunarile generale

Actionarii inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala personal, prin reprezentantii legali (in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de imputernicire speciala sau imputernicire generala, ori pot vota prin corespondenta (prin formular de vot in format scris sau prin mijloace electronice). Actionarii pot fi asistati de avocati/consilieri juridici in cadrul adunarii generale a actionarilor.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie si a prevederilor continute in prezentul convocator.

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, din Registrul Actionarilor si actul de identitate al reprezentantului legal. In cazul in care registrul actionarilor la data de referinta nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original, sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da imputernicire altor persoane.

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala prin alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau a unei imputerniciri generale.

Actionarii persoane fizice sau juridice inregistrati la data de referinta pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala, care vor fi puse la dispozitie de Consiliul de Administratie al societatii, sau o imputernicire generala, intocmita in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Actionarii persoane juridice sau entitatile fara personalitate juridica care participa la adunarea generala prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, in conditiile anterior precizate.

Modelele formularelor de imputernicire speciala vor fi disponibile incepand cu data de 28.03.2023 la sediul societatii, si pe pagina de internet a societatii electroarges.ro.

Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat si semnat, se depune personal sau se transmite:

prin orice forma de curierat in original, impreuna cu documentele insotitoare la sediul societatii, astfel incat sa poata fi inregistrat la societate cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, pana la data de 25.04.2023, ora 08.00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

prin e-mail - cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa electroarges@electroarges.ro si office@1electroarges.ro cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, pana la data de 25.04.2023, ora 08.00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o imputernicire generala, emisa pentru o perioada de maxim trei ani, pentru participarea si votarea in cadrul adunarii generale a actionarilor, data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile art. 105, alin. (13) din Legea nr. 24/2017, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

(i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala trebuie depusa la societate in original, semnata si, dupa caz, stampilata, o data cu imputernicirea generala, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor 25.04.2023, ora 08.00, in cazul primei utilizari.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Imputernicirile generale se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala (25.04.2023 ora 08.00), in copie legalizata la notar sau cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Votul prin corespondenta

Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior adunarii generale a actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile incepand cu data 28.03.2023, la sediul societatii, sau pe website-ul societatii electroarges.ro.

Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionari, impreuna cu toate documentele insotitoare, se transmit la sediul societatii pentru a fi inregistrate pana la data de 25.04.2023, ora 08.00, astfel:

(i) prin orice forma de curierat

- buletinul de vot prin corespondenta in original, pe suport de hartie;

(ii) prin e-mail-cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa electroarges@electroarges.ro si office@1electroarges.ro.

Buletinul de vot prin corespondenta se transmite impreuna cu urmatoarele documente:

(i) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul Actionarilor;

(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, trebuie sa fie insotit de extras de cont eliberat de Registrul Actionarilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Actionarilor, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

 

Pozitia de abtinere

In conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. 23 ind. 3 din Legea nr. 24/2017, pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a unei adunari generale a actionarilor nu reprezinta un vot exprimat.

 

Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Potrivit dispozitiilor art. 117^1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Consiliului de administratie al societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunarii generale si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, cu respectarea urmatoarelor conditii:

(i) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul Actionarilor;

(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de extras eliberat de Registrul Actionarilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Actionarilor si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile, raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

(iii) Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;

(iv) Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in original, semnate si, dupa caz, stampilate de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

 

Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Actionarii pot adresa intrebari societatii, printr-un inscris care va fi transmis si inregistrat la sediul social al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu a cincea zi de la momentul publicarii convocatorului in monitorul oficial, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

Inscrisul cuprinzand intrebarile trebuie sa fie insotit:

(i) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul Actionarilor;

(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarea trebuie sa fie insotita de extras eliberat de Registrul Actionarilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Actionarilor, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

In cazul in care registrul actionarilor Registrul Actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

Societatea poate raspunde prin postarea raspunsului pe site-ul propriu, sau in cadrul lucrarilor adunarii generale.

Formularele de imputerniciri speciale, buletine de vot prin corespondenta, precum si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, vor fi disponibile si vor putea fi consultate de actionari la sediul societatii incepand cu data de 28.03.2023, in zilele lucratoare, intre orele 09.00 - 15.00 sau pe website-ul societatii electroarges.ro.

 

PRESEDINTE

CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

CONSTANTIN STEFAN

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.