sâmbătă | 25 mai, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. - IMP

Convocare AGA O & E 27/28 aprilie 2023

Data Publicare: 23.03.2023 18:57:01

Cod IRIS: 6BD71

Catre:  Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

             Bursa de Valori Bucuresti

             Piata Reglementata

 

De la: IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A.

23 martie 2023

RAPORT CURENT

 

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. pentru data de 27/28 aprilie 2023.

In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (,,Legea nr. 31/1990”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea nr. 24/2017”), ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (,,Regulamentul nr. 5/2018”), si conform actului constitutiv al Societatii,  Societatea IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

 

CONVOACA

I.                    Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii („Adunarea Generala Ordinara”), pentru data de 27.04.2023, ora 10.00, la sediul Impact Developer & Contractor SA, Bucuresti, Sector 1, Drumul Padurea Mogosoaia Nr. 31-41, cod postal 014043. In cazul in care la data de 27.04.2023 nu se intrunesc conditiile de cvorum legale si statutare pentru validitatea deliberarilor Adunarii, Adunarea Generala Ordinara va avea loc in data de 28.04.2023, in acelasi loc, la aceeasi ora, avand aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.

II.                  Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii („Adunarea Generala Extraordinara”), pentru data de 27.04.2023, ora 10,30, la sediul Impact Developer & Contractor SA, Bucuresti, Sector 1, Drumul Padurea Mogosoaia Nr. 31-41, cod postal 014043. In cazul in care la data de 27.04.2023 nu se intrunesc conditiile de cvorum legale si statutare pentru validitatea deliberarilor Adunarii, Adunarea Generala Extraordinara va avea loc in data de 28.04.2023, in acelasi loc, la aceeasi ora, avand aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.

Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta 13.04.2023 („Data de Referinta”) in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor.

 

Anexat Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. pentru data de 27/28 aprilie 2023.

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie („Consiliul de Administratie”) al IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A., societate pe actiuni, infiintata si functionand potrivit legislatiei din Romania, cu sediul social in Romania, Bucuresti, Sector 1, Drumul Padurea Mogosoaia Nr. 31-41, cod postal 014043, inregistrata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7228/2018, cod unic de inregistrare 1553483 („Societatea”) intrunit in mod valabil in data de 23.03.2023, cerintele de cvorum fiind indeplinite, cu participarea administratorilor in functie ai Societatii si anume: dna Iuliana-Mihaela Urda, Presedintele Consiliului de Administratie, dna Ruxandra-Alina Scarlat, dl Daniel Pandele, dl Sorin Apostol si INTREPID GEM SRL, prin persoana fizica reprezentant permanent al persoanei juridice, dl Petru Ion Vaduva, membri ai Consiliului de Administratie,

in baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (,,Legea nr. 31/1990”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea nr. 24/2017”), ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (,,Regulamentul nr. 5/2018”), si conform actului constitutiv al Societatii,

CONVOACA

I.                    Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii („Adunarea Generala Ordinara”), pentru data de 27.04.2023, ora 10.00, la sediul Impact Developer & Contractor SA, Bucuresti, Sector 1, Drumul Padurea Mogosoaia Nr. 31-41, cod postal 014043. In cazul in care la data de 27.04.2023 nu se intrunesc conditiile de cvorum legale si statutare pentru validitatea deliberarilor Adunarii, Adunarea Generala Ordinara va avea loc in data de 28.04.2023, in acelasi loc, la aceeasi ora, avand aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.

II.                  Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii („Adunarea Generala Extraordinara”), pentru data de 27.04.2023, ora 10,30, la sediul Impact Developer & Contractor SA, Bucuresti, Sector 1, Drumul Padurea Mogosoaia Nr. 31-41, cod postal 014043. In cazul in care la data de 27.04.2023 nu se intrunesc conditiile de cvorum legale si statutare pentru validitatea deliberarilor Adunarii, Adunarea Generala Extraordinara va avea loc in data de 28.04.2023, in acelasi loc, la aceeasi ora, avand aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.

Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta 13.04.2023 („Data de Referinta”) in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor.

 

I.                    ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR are urmatoarea ordine de zi:

1.                  Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022.

2.                  Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale individuale pe anul 2022 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.2844/2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) si auditate potrivit Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2022.

3.                  Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale consolidate pe anul 2022 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportatare Financiara (IFRS) si auditate potrivit Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2022.

4.                  Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2022, in suma de 63.328.830,88 lei, conform propunerilor Consiliului de Administratie, astfel:

-          3.804.965,47 lei rezerve legale;

-          59.523.865,41 lei raman nerepartizati.

5.                  Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022.

6.                  Aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2023, in conformitate cu materialele de prezentare.

7.                  Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie si Presedintelui Consiliului de Administratie, respectiv 3.000 Euro brut/luna pentru membrii Consiliului de Administratie si 4.600 Euro brut/luna pentru Presedintele Consiliului de Administratie.

8.                  Aprobarea Politicii de remunerare a Societatii, in conformitate cu materialele de prezentare.

9.                  Supunerea Raportului de Remunerare pentru Administratori si Directorul General al Impact Developer & Contractor SA, aferent anului 2022, votului consultativ al AGOA, avand in vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.

10.              Alegerea auditorului financiar extern, pentru exercitiul financiar 2023, ca urmare a expirarii mandatului auditorului financiar actual.

11.              Aprobarea participarii membrilor Consiliului de Administratie la programul de tip „Stock Option Plan 2023-2024” implementat de Societate in conditiile urmatoare:

(a)                Membrii Consiliului de Administratie insarcinati cu functii specifice in cadrul Consiliului de Administratie, potrivit regulamentului privind activitatea acestuia, au dreptul de a participa la programul de tip „Stock Option Plan 2023-2024”, aceasta reprezentand remuneratie suplimentara conform art. 153^18 (2) din Legea societatilor nr. 31/1990, fiindu-le repartizat un numar maxim total 900.000 actiuni.

(b)               Consiliul de Administratie va determina valoarea remuneratiei suplimentare pentru fiecare membru al acestuia, pe baza recomandarilor Comitetului de Remunerare, conform art. 153^18 (2) si (4) din Legea societatilor nr. 31/1990.

(c)                Pentru membrii Consiliului de Administratie, dreptul de optiune va putea fi exercitat dupa o perioada de 12 luni de la data acordarii dreptului de optiune.

(d)               Drepturile de optiune vor fi acordate pana in data de 15.09.2023.

(e)               Dupa trecerea perioadei de 12 luni de la data acordarii dreptului de optiune, membrii Consiliului de Administratie vor trebui sa isi exercite acest drept de optiune in termen de o luna.

12.              Imputernicirea, cu posibilitatea de substituire, a dnei Iuliana Mihaela Urda pentru a semna in numele actionarilor hotararea Adunarii, precum si orice alte documente in legatura cu aceasta si pentru a indeplini oricare si toate formalitatile stipulate de lege in vederea obtinerii inregistrarii si asigurarii opozabilitatii hotararii Adunarii fata de terti.

13.              Aprobarea datei de 17 mai 2023 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul Adunarii convocate prin intermediul prezentului Convocator („Data de Inregistrare”).

14.              Aprobarea datei de 16 mai 2023 ca ex-date.

II.                  ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR are urmatoarea ordine de zi:

1.             Suplimentarea valorii cu care Consiliul de Administratie are dreptul sa decida majorarea capitalului social, conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.4/07.10.2022, de la 250.000.000 actiuni la 350.000.000 actiuni. Astfel noul mandat este urmatorul: delegarea si autorizarea Consiliului de Administratie ca, pentru o perioada de 1 an incepand cu data inregistrarii la Registrul Comertului a actului constitutiv actualizat in conformitate cu punctul 3 de mai jos, sa decida si sa implementeze majorarea capitalului social al Societatii, prin aport in numerar, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni ordinare noi, cu o valoare care sa nu depaseasca 350.000.000 actiuni nou emise.

2.             Autorizarea Consiliului de Administratie ca, pentru fiecare dintre majorarile realizate pana la nivelul capitalului autorizat, sa poata decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti de a subscrie noile actiuni.

3.             Aprobarea modificarii actului constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:

Se modifica art. 7, litera b - Majorarea si reducerea capitalului social, dupa cum urmeaza:

,,Consiliul de Administratie este delegat si autorizat ca, pentru o perioada de 1 (un) an de la data inregistrarii prezentului act constitutiv actualizat la Registrul Comertului, sa decida si sa implementeze majorarea capitalului social, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni ordinare, cu o valoare nominala care sa nu depaseasca 87.500.000 RON (capitalul autorizat). Exclusiv in vederea majorarii capitalului social in conditiile anterior mentionate, se acorda Consiliului de Administratie pentru fiecare dintre majorarile de capital realizate pana la nivelul capitalului autorizat, competenta de a decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti la data respectivei majorari a capitalului social.

4.             Autorizarea si imputernicirea Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari si imputerniciri, oricarei persoane, dupa cum considera necesar si/sau oportun, dupa caz: sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA Societatii in conformitate cu punctul 1 si punctul 2 de mai sus, inclusiv, fara a se limita la, (a) aprobarea oricaror documente si luarea oricaror masuri considerate necesare pentru aducerea la indeplinire a operatiunii/operatiunilor de majorare a capitalului social; (b) urmarirea operatiunilor de inregistrare a majorarii capitalului social, pana la evidentierea noilor actiuni de catre societatea de registru Depozitarul Central SA; (c) incheierea oricaror contracte cu furnizori de servicii aferente implementarii hotararilor, selectarea intermediarului pentru intocmirea prospectului de oferta, aprobarea prospectului si anuntului de oferta de majorare de capital social; (d) asumarea oricarui angajament necesar, emiterea oricarui document necesar pentru implementarea hotararilor si depunerea oricaror documente la orice autoritate relevanta; (e) stabilirea si aprobarea procedurii de subscriere, a modalitatilor de plata, datei platii, locului in care se realizeaza operatiunile, constatarea si validarea subscrierilor efectuate, anularea actiunilor nesubscrise, stabilirea valorii exacte cu care se majoreaza capitalul social, inchiderea subscrierilor, inregistrarea si operarea majorarii capitalului social; (f) aprobarea modificarii si actualizarii prevederilor actului constitutiv al Societatii referitoare la capitalul social in urma aducerii la indeplinire a operatiunii/operatiunilor de majorare a capitalului social.

5.             Aprobarea implementarii programului „Stock Option Plan 2023-2024”

Aprobarea implementarii unui program de tip „Stock Option Plan” care are ca obiectiv acordarea de drepturi de optiune pentru dobandirea de actiuni cu titlu gratuit de catre angajatii, membrii conducerii Societatii, respectiv membrii Consiliului de Administratie si directorii Societatii, in scopul mentinerii si motivarii acestora, precum si cu scopul recompensarii lor pentru activitatea desfasurata in cadrul Societatii. Programul se va desfasura in urmatoarele conditii:

In cadrul programului „Stock Option Plan 2023-2024” vor fi acordate drepturi de optiune pentru un numar maxim de 2.460.000 actiuni, alocate astfel: angajatilor – un numar maxim de 280.000 actiuni, directorilor reprezentanti - un numar maxim de 1.280.000 actiuni si membrilor Consiliului de Administratie – un numar maxim de 900.000 actiuni.

(a)                In cazul drepturilor de optiune acordate angajatilor si directorilor Societatii, dreptul de optiune va putea fi exercitat dupa o perioada stabilita prin decizia Consiliului de Administratie de implementare a programului „Stock Option Plan 2023-2024”, fara ca perioada sa poata fi mai scurta de 12 luni.

(b)               La programul „Stock Option Plan 2023-2024” vor putea participa angajatii si directorii Societatii, cu respectarea principiului nediscriminarii.

(c)                La programul „Stock Option Plan 2023-2024” vor participa membrii Consiliului de Administratie, conditionat de aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

(d)               Consiliului de Administratie va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea programului „Stock Option Plan 2023-2024”, cum ar fi, dar fara a se limita la (i) determinarea criteriilor in baza carora vor fi acordate drepturile de optiune directorilor si personalului Societatii, (ii) determinarea pozitiilor din organigrama pentru care programul de tip „stock option plan” va fi aplicabil; (iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de optiune si data exercitarii dreptului de optiune, fara ca perioada sa poata fi mai scurta de 12 luni; (iv) conditiile pentru exercitarea dreptului de optiune si, implicit, pentru dobandirea de actiuni; (v) termenul inauntrul caruia titularul dreptului de optiune trebuie sa isi exercite dreptul de optiune, (vi) intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii etc.

(e)               Implementarea se va face de catre Consiliul de Administratie al Societatii, cu respectarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si/sau cu ajutorul unui consultant specializat.

(f)                 Implementarea programelor se va realiza cu respectarea obligatiilor legale de intocmire si publicare a documentelor de informare in conditiile legii si ale regulamentelor ASF aplicabile.

6.             Infiintarea unei societati de proiect, in care Impact Developer & Contractor S.A. va fi asociat majoritar si va aduce ca aport la capitalul societatii nou infiintate un teren situat in Bd. Barbu Vacarescu Nr. 164D - 164E, Bucuresti, Sectorul 2, cu numar cadastral 242595, inregistrat in Cartea Funciara nr. 242595 Bucuresti, in suprafata de 25.424mp. Autorizarea si imputernicirea, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari, a Consiliului de Administratie sa intreprinda toate formalitatile prevazute de lege pentru constituirea societatii de proiect, transferul valabil al dreptului de proprietate asupra terenului, stabilirea structurii si valorii capitalului social al societatii de proiect.

7.             Aprobarea incheierii de contracte de imprumut de pana la 20,000,000 euro,  cu societatile afiliate si/sau constituirii de catre Societate a oricaror tipuri de garantii si/sau oricaror ipoteci in legatura cu finantari obtinute de societatile afiliate, inclusiv, fara a se limita la, garantarea executarii obligatiilor oricarei societati afiliate, fie prin garantii personale sau asupra unor bunuri ale Societatii sau prin orice alt tip de garantii permise de lege.

8.             Autorizarea si imputernicirea, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizari si imputerniciri, dnei. Iuliana Mihaela Urda, pentru a semna in numele actionarilor hotararea AGEA, precum si orice alte documente in legatura cu aceasta, inlcuzand dar fara a se limita la varianta actualizata a actului constitutiv care va reflecta modificarile aprobate de catre AGA (precum si sa conformeze traducerea in limba engleza a actului constitutiv cu versiunea in limba romana a acestuia, astfel cum va fi modificat de AGEA, precum si sa remedieze orice eroare materiala, traducere necorespunzatoare sau inexactitate din traducerea in limba engleza), sa solicite publicarea hotararii in partea a IV-a Monitorului Oficial al Romaniei, sa depuna si sa primeasca orice documente, precum si sa indeplineasca formalitatile necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice si persoane fizice, precum si sa efectueze orice acte in vederea inregistrarii si asigurarii opozabilitatii hotararilor care vor fi adoptate de AGEA.

9.             Aprobarea datei de 17 mai 2023 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor Societatii asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in cadrul AGEA convocate prin intermediul prezentului Convocator.

10.         Aprobarea datei de 16 mai 2023 ca ex-date.

 

*****

INFORMATII GENERALE

PRIVIND ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA SI ORDINARA ALE ACTIONARILOR

 

Participarea la AGA:

La Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta 13.04.2023, conform prevederilor legale si ale Actului constitutiv, personal, prin reprezentantii legali sau prin reprezentant conventional (pe baza de imputernicire speciala in baza formularului de procura pus la dispozitie de Societate, sau pe baza de imputernicire generala, in conditiile legii). Actionarii au dreptul sa voteze si prin corespondenta, utilizand formularele speciale puse la dispozitie de catre Societate in acest sens.

Calitatea de actionar se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de emitent de la Depozitarul Central.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta prin:

a)                  in cazul actionarilor persoane fizice:

-                      actul de identitate (BI / CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii strain);

-                      procura si actul de identitate al reprezentantului (daca actionarul este reprezentat de o alta persoana).

b)                  in cazul actionarilor persoane juridice:

-                      calitatea de reprezentant legal va fi determinata in baza listei de actionari de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central; cu toate acestea in cazul in care actionarul in cauza nu a facut demersuri in sensul inregistrarii reprezentantului legal la Depozitarul Central, in vederea reflectarii in registrul actionarilor Societatii, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conforma cu originalul;

-                      persoanele fizice desemnate ca reprezentante ale unei persoane juridice actionari vor fi identificate pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini);

-                      in situatia in care cel care reprezinta actionarul persoana juridica nu este reprezentantul legal, pe langa documentele mentionate mai sus (care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei care semneaza procura), reprezentantul va prezenta si procura semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Imputerniciri:

Potrivit art. 105 alin. (10) din Legea nr. 24/2017, reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Imputernicirile vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul nr. 5/2018 si Legea nr. 24/2017, iar modelul acestora va putea fi obtinut de pe site-ul Societatii www.impactsa.ro sau de la sediul Societatii.

Imputernicirea se va intocmi in 3 (trei) exemplare originale (unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru emitent). Dupa semnare, exemplarul pentru emitent, insotit de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi trimis spre inregistrare Societatii la adresa pana cel tarziu la data de 26.04.2023 ora 10.00/10.30, cu 24 de ore inainte de data AGOA/AGEA, acesta putand fi trimis si prin fax (nr. fax: +40-21-2307581/82/83) sau prin e-mail la adresa: intrebarifrecvente@impactsa.ro. Reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data AGOA/AGEA sa aiba asupra sa procura in original. Copii certificate ale procurilor vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

Aceste prevederi se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la o anumita adunare generala. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale unei societati comerciale in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala.

Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Vot prin corespondenta:

Actionarii inregistrati la Data de Referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie pe pagina de web a Societatii la adresa www.impactsa.ro.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, si copia actului de identitate valabil al actionarului (BI / CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini, iar in plus in cazul persoanelor juridice un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, in original sau in copie conforma cu originalul) pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

-                      transmise catre Societate, la adresa Bucuresti, Sector 1, Drumul Padurea Mogosoaia Nr. 31-41, cod postal 014043 prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 26.04.2023, ora 10.00/10.30 a.m., cu mentiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 27/28 APRILIE 2023”;

-                      transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana cel tarziu la data de 26.04.2023, ora 10.00/10.30 a.m., la adresa de e-mail intrebarifrecvente@impactsa.ro, inserand la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 27/28 APRILIE 2023”.

Conform art. 105 alin. (20) din Legea nr. 24/ 2017, in situatia in care actionarilor care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Atat formularul de vot, cat si procurile pot fi trimise fie in limba romana, fie in limba engleza.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare si sub conditia dovedirii calitatii in conditiile enuntate anterior pentru persoane fizice si/sau reprezentantii persoanelor juridice) sau de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana in data de  11 aprilie 2023 inclusiv, fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: intrebarifrecvente@impactsa.ro sau fax la numarul: +40-21-230.75.81/82/83) in atentia departamentului actionariat.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris, inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi.

Intrebarile vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat (la adresa: Bucuresti, Sector 1, Drumul Padurea Mogosoaia Nr. 31-41, cod postal 014043), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: intrebarifrecvente@impactsa.ro sau fax la numarul: +40-21-230.75.81/82/83) in atentia departamentului actionariat. Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari in cadrul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare. Societatea poate publica raspunsurile la intrebari si pe website-ul sau,  www.impactsa.ro.

Orice actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile si ale Actului Constitutiv al Societatii.

Incepand cu data convocarii, formularele de procuri in limba romana si engleza, formularul de vot prin corespondenta in limba romana si engleza, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA, proiectele de hotarari precum si orice alte informatii suplimentare aferente AGEA/AGOA se pot obtine de la sediul societatii, intre orele 9-16, la tel.: +40-21-230.75.70/71/72, fax: +40-21- 230.75.81/82/83, ele fiind disponibile si pe site-ul Societatii: www.impactsa.ro.

 

La data prezentului Convocator, capitalul social al Societatii este de 591.419.987,75 RON, subscris si varsat, divizat in 2.365.679.951 actiuni ordinare, nominative, dematerializate, avand o valoare nominala de 0,25 RON fiecare.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

 

Consiliul de Administratie

Presedintele Consiliului de Administratie

Iuliana Mihaela Urda

___________________

 

 

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.