marți | 28 noiembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


PREBET SA AIUD - PREB

Convocare AGA O & E 26/27.04.2023

Data Publicare: 17.03.2023 17:34:30

Cod IRIS: 6E93D

Nr. 1406 / 17.03.2023

   Catre,

  Bursa de Valori Bucuresti

  Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

 

 

RAPORT CURENT

Conform prevederilor Regulamentului UE nr. 596/2014 privind abuzul de piata, ale Regulamentului ASF   nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si  operatiuni de piata:

Data Raportului: 17.03.2023

Denumirea entitatii emitente: PREBET AIUD S.A.

Sediul Social: Aiud, Strada Arenei, Nr. 10, jud. Alba – Romania, 515200

Numar de telefon/fax: 004-0258-861661 / 004-0258-861454

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 1763841

Cod LEI: 254900R0KBC9MDTF1V33

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 01/121/1991

Capital social subscris si varsat: 8.199.547,74 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Standard.

 

Eveniment important de raportat: Convocarea A.G.O.A si  A.G.E.A

 

 

PREBET AIUD S.A. informeaza ca in sedinta Consiliului de Administratie al PREBET AIUD S.A. din data de 17.03.2023, s-a hotarat :

 

§  Convocarea A.G.O.A si  A.G.E.A a SC PREBET AIUD SA pentru data de 26/27.04.2023, orele 1200, respectiv 1330.

 

Atasat, va transmitem Convocatorul Adunarilor Generale Ordinare si  Extraordinare ale PREBET AIUD S.A. convocate pentru data de 26/27.04.2023.

                                                                                   

                                                                       

Director General

Cosmin Porutiu

 

 

 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII PREBET AIUD S.A.

intrunit in sedinta din data de 17.03.2023

 

CONVOACA

 

I.                   ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in data de 26.04.2023, ora 12.00 (prima convocare) si 27.04.2023, ora 12.00 (a doua convocare), la sediul Societatii din Aiud, Str. Arenei, Nr. 10, Jud. Alba,

 

II.                ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR in data de 26.04.2023, ora 12.00 (prima convocare) si 27.04.2023, ora 12.00 (a doua convocare), la sediul Societatii din Aiud, Str. Arenei, Nr. 10, Jud. Alba,

 

pentru toti actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de 18 Aprilie 2023, zi stabilita ca data de referinta pentru ambele adunari generale ale actionarilor, cu mentiunea ca doar persoanele care sunt actionari la acea data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale ale actionarilor.

 

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale reglementarilor CNVM/ASF si  ale Actului Constitutiv ale Societatii PREBET AIUD S.A.

 

 

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

va avea urmatoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

1.      Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale ale societatii Prebet Aiud S.A. pentru exercitiul financiar 2022, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportate Financiara (IFRS), pe baza Raportului Administratorilor societatii si a Raportului Auditorului Financiar Independent.

2.      Aprobarea modului de repartizare a profitului net al Societatii realizat in anul 2022 in suma de 4.146.325 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie, astfel:

- 0 lei – rezerva legala;

- 4.146.325 lei – alte rezerve;

3.      Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022.

4.      Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023.

5.      Aprobarea Raportului de remunerare aferent exercitiului financiar 2022.

6.      Aprobarea datei de 25.05.2023 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata.

7.      Aprobarea datei de 24.05.2023 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 privind eminentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

8.      Aprobarea imputernicirii si mandatarea directorilor societatii (Director general, Director general adjunct), pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor, cat si pentru realizarea formalitatilor de publicitate, oricare dintre directori avand dreptul de a realiza singur oricare dintre aceste formalitati.

 

 

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

va avea urmatoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

1.      Aprobarea Planului de investitii al societatii pentru anul 2023 in limita sumei de 3.200.000 Euro.

2.      Aprobarea infiintarii unui punct de lucru al Prebet Aiud S.A. la Cluj-Napoca, str. Plopilor, nr. 68, spatiul comercial nr. 6, jud. Cluj in suprafata de pana in 100 mp.

3.      Aprobarea mandatarii Directorului General al societatii, Cosmin Porutiu, in vederea realizarii tuturor formalitatilor legale pentru infiintarea punctului de lucru, potrivit punctului 2, inclusiv, dar fara a se limita la incheierea contractului si a oricaror acte necesare cu privire la dreptul de folosinta al spatiului, realizarea formalitatilor in fata autoritatilor, inregistrarea documentelor la Registrul Comertului, precum si pentru efectuarea oricaror alte formalitati privind infiintarea punctului de lucru.

4.      Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii prin Modificarea Art. 12 alin. (4) lit. i) in urmatoarea modalitate si, in consecinta, renumerotarea atributiilor de la alin (4):

deleaga Consiliului de Administratie urmatoarele atributii: schimbarea obiectului secundar de activitate a societatii; infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare, sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica

5.      Aprobarea datei de 25.05.2023 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata.

6.      Aprobarea datei de 24.05.2023 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 privind eminentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

7.      Aprobarea imputernicirii si mandatarea directorilor societatii (Director general, Director general adjunct), pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, cat si pentru realizarea formalitatilor de publicitate, oricare dintre directori avand dreptul de a realiza singur oricare dintre aceste formalitati.

 

 

Documente aferente adunarii generale a actionarilor:

 

Materialele aferente ordinii de zi (situatiile financiare, rapoartele si restul materialelor), formularele de imputernicire speciala (procuri), buletinele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarare ale adunarilor generale, precum si Procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 22.03.2023.

 

Documentele sus-mentionate vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii din Aiud, Str. Arenei, Nr. 10, Jud. Alba, in fiecare zi de luni pana vineri intre orele 10:00-12:00.

 

Totodata, documentele vor putea fi consultate si/sau descarcate de pe site-ul societatii www.prebet.ro, sectiunea „Relatia cu Investitorii”, Documente AGOA-AGEA Prebet Aiud SA din 26/27.04.2023.

 

Punctul I – Drepturile actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si  de a face propuneri pentru punctele de pe ordinea de zi:

 

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

a)      de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala; si

b)      de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

 

Solicitarile privind completarea ordinii de zi si propunerile pentru proiectele de hotarare prezentate de actionari vor fi publicate pe site-ul societatii, www.prebet.ro.

 

Drepturile mentionate la literele (a) si (b) de mai sus pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi trimise prin servicii de curierat sau mijloace electronice, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, potrivit art. 105 alin. (5) din Legea nr. 24/2017. Cererile intocmite in vederea exercitarii drepturilor sus-mentionate vor cuprinde in mod obligatoriu, pe fiecare pagina, mentiunea scrisa cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PREBET AIUD S.A. DIN 26/27.04.2023” si pot fi transmise la sediul societatii din Aiud, Str. Arenei, Nr. 10, Jud. Alba, cod postal 515200 sau la adresa de e-mail office@prebet.ro.

 

I.1 - Metode de transmitere a documentelor :

 

-        prin servicii de curierat (rapid sau posta), la adresa Societatii PREBET AIUD SA din Aiud, Str. Arenei, Nr. 10, Jud. Alba, in original;

-        prin e-mail, la adresa office@prebet.ro. Copiile scanate ale documentelor vor fi transmise ca atasamente, sub forma de fisiere format pdf. avand incorporata, atasata sau asociata logic semnatura electronica ce respecta conditiile specificate de legea 455/2001.

 

Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora.

 

I.2 - Reguli pentru identificarea actionarilor:

 

(i)            Pentru identificarea actionarilor persoane fizice este necesara copia actului de identitate, certificata prin mentionarea sintagmei „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a actionarului. In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu, vor fi prezentate si urmatoarele documente suplimentare:

·         copia actului de identitate a persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal;

·         copia actului care dovedeste capacitatea de reprezentant legal.

 

Aceste documente vor fi certificate pentru conformitate prin mentiunea “conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal.

 

(ii)          Pentru identificarea actionarilor persoane juridice romane sunt necesare urmatoarele elemente:

·         copia actului de identitate a reprezentantului legal, certificata prin mentionarea sintagmei ”conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal;

·         calitatea de reprezentant legal va fi verificata in Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta.

 

In cazul in care informatiile din Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica romana, identificarea poate fi facuta in baza unui certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, sau in baza oricarui alt document cu rol similar, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate romana competenta. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal trebuie sa fie emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii.

 

(iii)        Pentru identificarea persoanelor juridice straine:

·         copia actului de identitate a reprezentantului legal, certificata avand inscrisa mentiunea „conform cu originalul” in limba romana sau engleza, urmata de semnatura olografa a acestuia;

·         calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine va fi luata din Registrul Actionarilor primit de la Depozitarul Central sau va fi justificata pe baza documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de Registrul Comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, prin mentionarea sintagmei „conform cu originalul” in limba engleza, urmata de semnatura olografa, emis de catre autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii;

 

(iv)        Pentru actionarii de tipul entitatilor fara personalitate juridica:

·         copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata pentru conformitate prin mentionarea sintagmei „conform cu originalul” in limba romana sau engleza, urmata de semnatura olografa;

·         calitatea de reprezentant legal va fi verificata la Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru data de referinta.

 

In cazul in care informatiile din Registrul Actionarilor intocmit de catre Depozitarul Central pentru data de referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului de tipul entitatilor fara personalitate juridica, aceasta calitate poate fi dovedita in baza altor documente care atesta calitatea de reprezentant legal, emisa de catre autoritatea competenta sau de orice alt document care atesta atare calitate, in conformitate cu prevederile legale.

 

In cazul in care documentele mentionate la alin (i) – (iv) de mai sus sunt intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, acestea vor fi insotite de o traducere in limba romana sau limba engleza, realizata de un traducator autorizat.

 

Punctul II - Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi :

 

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 pana cel mai tarziu la data de 19.04.2023, orele 14:30. Intrebarile vor fi transmise in scris prin una din metodele specificate la punctul I.1 - “Metode de transmitere a documentelor”.

 

Informatii detaliate privind drepturile actionarilor mentionate mai sus sunt disponibile pe site-ul Prebet Aiud SA, la adresa www.prebet.ro.

 

Punctul III - Dreptul actionarilor de a participa la AGOA-AGEA PREBET AIUD S.A. din 26/27.04.2023:

 

Pot participa la adunarile generale ordinara si extraordinara ale Prebet Aiud S.A. din 26/27.04.2023 toti actionarii Societatii inscrisi in Registrul Consolidat intocmit de Depozitarul Central Bucuresti pentru sfarsitul zilei de 18.04.2023 (data de referinta).

 

Actionari pot participa la adunarea generala direct sau prin imputernicit.

 

III.1 Participarea directa la Adunarea Generala a Actionarilor:

 

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

 

III.2 Participarea la Adunarea Generala a Actionarilor prin reprezentant:

 

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri (procuri) speciale sau generale.

 

Imputernicirea (procura) speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pentru ordinea de zi a adunarii generale. In aceasta situatie, prevederile art. 125 alin. 5 din Legea 31/1990 nu sunt aplicabile. In situatia discutarii, in cadrul adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora, conform interesului actionarului reprezentat.

 

Formularele de imputernicire (procura) speciala vor fi completate si semnate de catre actionar si  de catre imputernicit in trei exemplare:

1)      un exemplar va fi inmanat imputernicitului;

2)      al doilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat;

3)      al treilea exemplar va fi depus personal sau va fi transmis la sediul Prebet Aiud S.A. cu respectarea punctului I.1 - “Metode de transmitere a documentelor”, pana cel mai tarziu la data de 24.04.2023, ora 12:00, respectiv 13:30.

 

In cazul in care imputernicirea (procura) speciala este trimisa prin curierat, este obligatoriu ca semnatura actionarului sa fie certificata de catre un notar sau un avocat.

 

In cazul actionarilor fara capacitate de exercitiu si in cazul actionarilor persoane juridice, imputernicirea (procura) speciala ava fi semnata de catre reprezentantul legal al acestora.

 

Identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora se va face cu respectare regulilor prezentate la punctul I.2 -“ Reguli privind identificarea actionarilor” din prezentul convocator.

 

Actionarii pot acorda o imputernicire (procura) generala valabila pentru o perioada care nu va depasi  3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale ale actionarilor a unuia sau mai multi emitenti identificati in imputernicire (procura), in mod individual sau printr-o formulare generic referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. 1, pct. 19 din Legea 24/2017 sau unui avocat.

 

Imputernicirile (procurile) generale avand continutul minim prevazut de art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5 /2018 se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala a actionarilor, in copie, avand inscrisa mentiunea “Conform cu originalul” urmate de semnatura olografa a reprezentantului. Copiile certificate ale imputernicirilor (procurilor) sunt retinute de societate, urmand ca acestea sa fie mentionate in procesul verbal al adunarii generale.

 

Imputernicirea (procura) generala trebuie sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea (procura) de reprezentare, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului si  ca imputernicirea (procura) generala este semnata de actionar, inclusiv prin semnatura electronica extinsa, daca este cazul. Declaratia trebuie depusa odata cu imputernicirea (procura) generala la sediul Prebet Aiud S.A., in original, semnata si, dupa caz, stampilata, pana cel tarziu la data de 24.04.2023, ora 12:00, respectiv ora 13:30, in cazul primei utilizari.

 

In conformitate cu prevederile art. 105 din Legea nr. 24/2017, actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri (procuri) generale de catre o persoana care se afla in situatia de conflict de interese.

 

Imputernicitul nu poate fi substituit de catre o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de actionar in imputernicire (procura). In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

 

Prevederile prezentului alineat nu afecteaza dreptul actionarului de a desemna prin imputernicire (procura) unul sau mai multi imputerniciti supleanti, care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala, in conformitate cu reglementarile emise de ASF in aplicarea prezentelor dispozitii.

 

Punctul IV – Votul prin Corespondenta :

 

Actionarii pot vota si  prin corespondenta. Buletinele de vot completate, semnate si, dupa caz, stampilate pot fi transmise la sediul Societatii Prebet Aiud S.A. prin una din metodele specificate la alineatul „Metode de transmitere a documentelor” din prezentul convocator. Buletinele de vot vor fi insotite de documente care sa permita identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora, cu respectarea regulilor specificate la alienantul „Reguli privind identificarea actionarilor” din prezentul convocator. Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot prin corespondenta primite pana la data de 24.04.2023, ora 12:00, respectiv 13:30.

 

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat si va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a semnat olograf/electronic buletinul de vot prin corespondenta, atunci, pentru valabilitatea votului sau, acesta trebuie sa prezinte la adunarea generala o revocare scrisa a votului prin corespondenta. Revocarea trebuie sa fie semnata de catre actionar sau de reprezentantul care a semnat buletinul de vot prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

 

Detalii suplimentare privind procedura de vot si emiterea imputernicirilor (procurilor) speciale si a buletinelor de vot prin corespondenta se vor regasi in materialele informative, ce vor fi puse la dispozitia actionarilor, incepand cu data de 22.03.2023.

 

 

Consiliul de Administratie al PREBET AIUD S.A.,

prin Francisc Mathe

Presedinte al Consiliului de Administratie

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.