duminică | 26 mai, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


SAFETECH INNOVATIONS S.A. - SAFE

Convocare AGEA&AGOA 24.04.2023

Data Publicare: 22.03.2023 18:15:16

Cod IRIS: 636B0

Catre: Bursa De Valori Bucuresti

            Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

RAPORT CURENT 08/2023

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.

Data raportului

22.03.2023

Denumirea societatii

Safetech Innovations S.A.

Sediul social

Strada Frunzei nr. 12-14, sector 2, Bucuresti

Telefon

+40 31 860 21 01

Email

investors@safetech.ro

Nr. inreg. la ONRC

J40/3550/2011

Cod unic de inregistrare

28239696

Capital social subscris si varsat

13.300.000 lei

Numar de actiuni

66.500.000

Simbol

SAFE

Piata de tranzactionare

Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Standard

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administratie de a convoca AGEA&AGOA Safetech Innovations S.A. pentru data de 24.04.2023

Conducerea Safetech Innovations S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza piata ca, in data de 22.03.2023, Consiliul de Administratie al Companiei a decis Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) si a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) Companiei pentru data de 24.04.2023 (prima convocare), respectiv 25.04.2023 (a doua convocare), in cazul in care nu se indeplineste cvorumul de prezenta pentru prima sedinta, avand ordinea de zi prevazuta in convocatorul anexat acestui raport curent.

Victor GANSAC

Director General


 

Emitent: Consiliul de Administratie al SAFETECH INNOVATIONS S.A.

 

CONVOCATOR

AL ADUNARILOR GENERALE EXTRAORDINARE SI ORDINARE

ALE ACTIONARILOR SAFETECH INNOVATIONS S.A.

 

Consiliul de Administratie al SAFETECH INNOVATIONS S.A., o societate pe actiuni cu sediul in Bucuresti, Sector 2, str. Frunzei nr. 12-14, Etaj 1 si 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul: J40/3550/2011, avand codul unic de inregistrare 28239696 (denumita in continuare „Societatea”), in conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societatii valabil la data convocarii, ale Legii societatilor nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicate si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

convoaca prin prezenta:

I.      ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII (denumita in continuare „AGEA) pentru data de 24.04.2023, ora 10:00, la adresa sediului social al Societatii din Bucuresti, Sectorul 2, strada Frunzei nr. 12-14, etaj 1 (prima convocare). In cazul in care la prima convocare nu sunt intrunite conditiile de cvorum legale sau statutare pentru tinerea sedintei AGEA, aceasta se va tine in data de 25.04.2023, ora 10:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi (a doua convocare).

II.    ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII (denumita in continuare „AGOA) pentru data de 24.04.2023, ora 10:30, la adresa sediului social al Societatii din Bucuresti, Sectorul 2, strada Frunzei nr. 12-14, etaj 1 (prima convocare). In cazul in care la prima convocare nu sunt intrunite conditiile de cvorum legale sau statutare pentru tinerea sedintei AGOA, aceasta se va tine in data de 25.04.2023, ora 10:30, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi (a doua convocare).

 

La sedintele AGOA si AGEA vor putea participa si vota doar actionarii Societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 13.04.2023 (denumita in continuare „Data de Referinta”) in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. („Depozitarul Central”). Aceasta Data de Referinta este valabila si pentru a doua convocare.

 

 

AGEA va avea urmatoarea ORDINE DE ZI:

1.              Autorizarea si imputernicirea Consiliului de Administratie, cu drept de substituire/subdelegare, in vederea reprezentarii Societatii in cadrul adunarilor generale ale asociatilor/actionarilor entitatilor din afara teritoriului Romaniei, in care Safetech are calitatea de asociat/actionar/detinator de participatie in capitalul social al acestora.

 

In acest scop, Consiliul de Administratie  (i) va actiona in calitate de reprezentant al Safetech si va asigura respectarea intereselor Societatii in cadrul adunarilor generale ale asociatilor/actionarilor entitatilor straine; (ii) isi va exprima votul in numele si pe seama Societatii si va da indicatii specifice de vot in cadrul adunarilor organelor statutare/de conducere, indiferent de ordinea de zi a acestor adunari si de tipul de hotarare/decizie ce urmeaza a fi adoptata; (iii) isi va exprima votul cu puteri depline, va nominaliza si imputernici, prin hotarare a Consiliului de Administratie  persoanele fizice care vor putea semna in numele si pe seama Societatii cu puteri depline sau limitate, toate si orice documente (inclusiv Hotarari ale Adunarilor Generale a Asociatilor/Actionarilor si/sau Acte Constitutive si/sau orice documente statutare, astfel cum acestea sunt definite de dispozitiile legale ale statelor de provenienta ale entitatilor stratine in care Safetech detine calitatea de asociat/actionar/detinator de participatie in capitalul social al acestora).

2.              Aprobarea procedurii privind sustinerea, participarea si votarea in cadrul adunarilor generale ale societatii, in forma propusa de Consiliul de Administratie al Societatii;

3.              Aprobarea ratificarii (i) includerii membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie al Societatii in cadrul programului de tip stock option plan („SOP"), aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 21.07.2022 si a (ii) acordarii acestora de optiuni privind dobandirea unui numar determinat de actiuni in cadrul Societatii, astfel:

a.       Dl. MIRCEA VARGA - membru neexecutiv - pentru echivalentul a 0.00023% din capitalul social al Societatii, respectiv 15.000 de optiuni, fiecare optiune dand dreptul la dobandirea unei actiuni;

b.      Dl. ALEXANDRU-FLORIN MIHAILCIUC - membru neexecutiv - pentru echivalentul a 0.00023% din capitalul social al Societatii, respectiv 15.000 de optiuni, fiecare optiune dand dreptul la dobandirea unei actiuni;

4.              Aprobarea pentru operatiunile prevazute in prezenta hotarare a datei de inregistrare (propunere: 14.06.2023), a datei ex-date (propunere: 13.06.2023);

5.              Autorizarea si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu drept de substituire/subdelegare, in vederea semnarii oricaror documente (inclusiv hotararile AGEA) si intreprinderii oricaror formalitati necesare in vederea implementarii, depunerii, inregistrarii si publicarii hotararilor AGEA si/sau a operatiunilor aprobate prin acestea, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.

 

AGOA va avea urmatoarea ORDINE DE ZI

1.              Aprobarea situatiilor financiare individuale si consolidate ale Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022, insotite de raportul Consiliului de Administratie cu privire la activitatea Societatii in cursul anului 2022 si a rapoartelor auditorului financiar al Societatii.

2.              Aprobarea modului de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2022, in suma de 10.500.302,00 (zece milioane cinci sute de mii trei sute doi) Lei, realizat conform OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, astfel:

a)    Rezerve legale = 595.283,00 (cinci sute nouazeci si cinci de mii doua sute optzeci si trei) Lei,

b)   Utilizarea pentru acordarea de dividende in numerar catre actionari, in valoare totala de 1.995.000,00 (un milion noua sute nouazeci si cinci de mii) Lei, respectiv un dividend brut de 0,03 Lei / actiune,  

c)    Profit ramas nedistribuit = 7.910.019,00 (sapte milioane noua sute zece mii nouasprezece) Lei

d)   Alte rezerve = 0 (zero) lei.

3.              Aprobarea pentru operatiunea de acordare de dividende catre actionari, conform punctului 2 lit. b) de pe ordinea de zi, a datei de inregistrare (propunere: 23.06.2023), a datei ex-date (propunere: 22.06.2023) si a datei platii (propunere: 10.07.2023);

4.              Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a bugetului de investitii si a bugetului de cercetare-dezvoltare al Societatii pentru exercitiul financiar care se va incheia la 31 decembrie 2023;

5.              Aprobarea modificarii Politicii de Remunerare a Consiliului de Administratie al SAFETECH INNOVATIONS S.A., si stabilirea remuneratiei conducerii Societatii in conformitate cu aceasta;

6.              Aprobarea Raportului de Remunerare a conducerii Societatii aferent activitatii desfasurate in anul 2022, in conformitate cu prevederile art. 107 al Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

7.              Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea aferenta exercitiului financiar 2022;

8.              Autorizarea si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu drept de substituire/subdelegare, in vederea semnarii oricaror documente (inclusiv hotararile AGOA) si intreprinderii oricaror formalitati necesare in vederea implementarii, depunerii, inregistrarii si publicarii hotararilor AGOA si/sau a operatiunilor aprobate prin acestea, inclusiv reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.

 

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA SI AGEA

1.                   Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

In conformitate cu prevederile art. 1171 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 („Legea Societatilor”), art. 105. alin. (3) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea Emitentilor”), art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Regulamentul Emitentilor”) si art. 13.8 din actul constitutiv al Societatii, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a:

(i) introduce puncte noi pe ordinea de zi a AGOA SI AGEA fiecare punct fiind insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de catre adunarea generala;

si

(ii) prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA SI AGEA

 

Drepturile mentionate mai sus pot fi exercitate numai in scris, fie prin transmitere la sediul social al Societatii din Bucuresti, Sectorul 2, strada Frunzei nr. 12-14, etaj 1 si 2, prin posta sau orice forma de curierat cu confirmare de primire, fie ca inscris in forma electronica caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat logic o semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa: investors@safetech.ro, astfel incat solicitarile sa fie primite pana in data de 08.04.2023, incusiv. Propunerile vor fi insotite de urmatoarele documente de identificare a actionarului:

A. Actionar persoana fizica: copie a actului de identitate (care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor Societatii emisa de Depozitarul Central);

B. Actionar persoana juridica: copie a actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, insotita de un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un alt document emis de o autoritate similara din statul in care actionarul este inmatriculat, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale si aflat in termenul de valabilitate, care sa permita identificarea actionarului in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central si care, in situatia in care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al actionarului, sa dovedeasca calitatea de reprezentant legal al persoanei care transmite propunerile.

Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana sau engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesara.

Ordinea de zi completata cu punctele astfel propuse de actionari va fi publicata, cel mai tarziu la data de 12.04.2023.

 

Materiale informative si intrebari privind ordinea de zi

Incepand cu data publicarii convocatorului si pana la data stabilita pentru desfasurarea AGOA SI AGEA, pot fi obtinute de actionari de la sediul social al Societatii din Bucuresti, Sectorul 2, strada Frunzei nr. 12-14, etaj 1 sau consultate online pe website-ul Societatii: https://www.safetech.ro/ro/investors/, in limbile romana si engleza, urmatoarele documente:

(a) convocatorul AGEA SI AGOA,

(b) documentele care urmeaza sa fie prezentate in sedinta AGOA SI AGEA, precum si alte materiale cuprinzand informatii cu privire la aspectele de pe ordinea de zi),

(c) situatia privind numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii,

(d) formularele de imputerniciri speciale pentru AGOA SI AGEA,

(e) formularele de vot prin corespondenta pentru AGOA SI AGEA,

(f) proiectele de hotarari propuse spre aprobarea AGOA SI AGEA.

Fiecare actionar, indiferent de participatia detinuta la capitalul social al Societatii, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA SI AGEA.

Intrebarile vor fi transmise:

·         in scris la sediul social al Societatii din Bucuresti, Sectorul 2, strada Frunzei nr. 12-14, etaj 1 si 2 sau

·         prin mijloace electronice la adresa de e-mail: investors@safetech.ro, astfel incat solicitarile sa fie receptionate de Societate cu 48 de ore inaintea tinerii sedintelor AGOA si AGEA.

·         Actionarii care nu au transmis intrebarile in termenul aratat mai sus, le pot adresa direct in cadrul AGOA SI AGEA personal sau prin intermediul platformei online de desfasurare a sedintei.

Societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari in cadrul AGOA SI AGEA, dupa caz si/sau prin postarea raspunsului pe website-ul Societatii https://www.safetech.ro/ro/investors/ si va fi de asemenea cuprins in cadrul Procesului Verbal de sedinta, completat in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

 

2.                   Participarea la AGOA SI AGEA

Conform prevederilor legale in vigoare, au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la sfarsitul zilei de 13.04.2023 (data de referinta), conform evidentelor tinute de Depozitarul Central la acea data.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la AGOA SI AGEA

·         personal (fizic sau online),

·         prin corespondenta,

·         prin reprezentant pe baza de procura speciala/generala.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la sedintele AGOA SI AGEA este permis prin verificarea identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si al actionarilor reprezentati cu documentele de reprezentare asa cum este descris in prezenta procedura.

Actionarii pot fi prezenti personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintelor AGOA SI AGEA, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala/generala, in conditiile art. 105 alin (10) si urmatoarele din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Actionarii au obligatia sa dea, in cadrul formularului de imputernicire speciala, instructiuni specifice de vot persoanei care-l reprezinta, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a Adunarii.

Reprezentarea actionarilor in Adunare se poate face si prin alte persoane decat actionari, pe baza de procura speciala sau generala, potrivit reglementarilor legale in vigoare.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central, la data de referinta, pot participa la Adunare si pot vota dupa cum urmeaza:

 

I.      Vot personal,

Care se exercita ulterior dovedirii identitatii de catre actionar, astfel:

a)  in cazul actionarilor persoane fizice, prin simpla proba a identitatii facuta cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere);

b)  in cazul actionarilor persoane juridice: cod unic de inregistrare in original sau copie conforma cu originalul, act de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data de referinta. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

Actionarii prezenti fizic la AGOA SI AGEA  pot opta in a exprima votul prin intermediul buletinelor de hartie sau prin utilizarea de mijloace electronice de vot.

 

II.    Vot online

Se vor utiliza mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata prin accesarea linkului https://safe.evote.ro/login de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare si acces online la AGA actionarii pun la dispozitie urmatoarele informatii:

a) Persoanele fizice:

-  Nume Prenume

-  Cod Numeric Personal (CNP)

-  Adresa email

-  Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)

-  Numar telefon (optional)

b) Persoanele juridice:

- Denumire persoana juridica;

- Cod unic de inregistrare (CUI);

- Nume Prenume reprezentant legal;

- Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal;

- Adresa email

- Act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)

- Copie certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data de referinta *

- Numar telefon (optional)

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

Copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online (upload) in campurile dedicate.

Fisierele ce pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

Actionarii se pot conecta si vota ori de cate ori doresc in intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima optiune de vot fiind cea inregistrata.

Identificarea facuta de Societate in cazul persoanelor fizice da acces la Adunarile Generale ale Societatii in situatia in care respectiva persoana fizica este actionar la datele de referinta aferente.

Identificarea facuta de Societate in cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau generale da acces la Adunarile Generale ale Societatii dupa probarea de fiecare data a validitatii reprezentatului legal, respectiv al persoanei imputernicite.

In situatia in care in urma procesului de identificare apar neconcordante intre datele oferite de actionar si cele din Registrul actionarilor la data de referinta actionarul va fi instiintat si va fi indrumat sa contacteze Departamentul relatii cu actionarii la adresa investors@safetech.ro sau numarul de telefon +40 31 225 33 73.

 

III.  Vot prin reprezentare cu procura

Se exercita ulterior dovedirii identitatii de catre actionar, in baza documentelor mai sus mentionate, insotite de procura.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura Adunare Generala a Actionarilor si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor.

Reprezentarea actionarilor in Adunare se poate face prin imputernicit, doar prin completarea si semnarea corespunzatoare a formularului procurii speciale.

Reprezentarea se va putea face atat prin alti actionari, cat si prin terte persoane. Actionarii fara capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa pot acorda procura speciala altor persoane, in conditiile legii.

Formularele de procuri speciale vor fi completate si semnate de actionar in trei exemplare originale: unul dintre exemplare va fi depus/transmis  Societatii, un exemplar va fi inmanat reprezentantului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat.

Procurile speciale/generale, in original sau copie cuprinzand mentiunea conform cu originalul sub semnatura reprezentantului, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, vor fi depuse/expediate la sediul Societatii din Bucuresti, Sectorul 2, strada Frunzei nr. 12-14, etaj 1 si 2, cu 48 de ore inainte de prima intrunire a Adunarilor Generale.

Procurile nedepuse in termen nu vor fi luate in considerare.

Procurile pot fi trimise si prin prin e-mail pana la data limita mentionata mai sus, prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – prin e-mail la adresa: investors@safetech.ro.

Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de reprezentare in Adunare, aceasta  trebuie sa contina mentiunea inscrisa pe plic, clar si cu majuscule „PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”.

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in adunarea generala a actionarilor pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar, sub rezerva depunerii la Societate de catre institutia de credit custode mentionata mai sus a unei declaratii pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal/reprezentantii legali al/ai institutiei de credit precizand (i) numele/denumirea actionarului (in clar) in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul respectivei AGA, si (ii) faptul ca institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar.

Declaratia mentionata mai sus trebuie depusa in original, semnata si, dupa caz, stampilata, sau prin e- mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investors@safetech.ro , cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de respectiva AGA pentru care institutia de credit voteaza.

Institutia de credit voteaza in acest caz prin orice persoana din cadrul organelor de administrare sau de conducere sau din cadrul angajatilor sai; o dovada/declaratie ce atesta faptul ca respectivele persoane au aceasta calitate va fi depusa impreuna cu declaratia institutiei de credit mentionata mai sus.

Custodele voteaza in adunarea generala a actionarilor exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la data de referinta.

Societatea accepta o procura generala data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca procura generala este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura generala, din care sa reiasa ca:

a)  actionarul este clientul mandatarului;

b)  procura generala este semnata de respectivul actionar (inclusiv prin atasare de semnatura

electronica extinsa, daca este cazul).

Declaratia descrisa mai sus trebuie depusa in original la Societate (in acelasi timp cu formularul de procura generala si la aceleasi coordonate indicate in convocator), semnata si stampilata (daca este cazul) de intermediar/avocat (fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia).

 

IV.      Vot prin corespondenta.

Actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA SI AGEA prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitia lor incepand cu data de 23.03.2023 pe website-ul Societati: https://www.safetech.ro/ro/investors/

·         prin intermediul platformei de vot electronic, accesand linkul https://safe.evote.ro/login

·         la sediul companiei din Bucuresti, Sectorul 2, str. Frunzei nr. 12-14, etajul 1 si 2.

Formularele de vot prin corespondenta pot fi transmise in original la sediul societatii din Bucuresti, Sectorul 2, str. Frunzei nr. 12-14, etajul 1 si 2, astfel incat sa fie primite cu 48 de ore inaintea Adunarii Generale la care se refera sau electronic prin intermediul mijloacelor electronice de vot asa cum este detaliat mai jos.

Formularele de vot prin corespondenta pot fi trimise prin e-mail pana la data limita mentionata mai sus, prin document semnat cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – la adresa: investors@safetech.ro.

Formularele de vot prin corespondenta in original sau email in conditiile de mai sus vor fi insotite de documentele doveditoare ale calitatii de actionar, respectiv:

a) in cazul actionarilor persoane fizice: copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) conform cu originalul.

b) in cazul actionarilor persoane juridice: copie cod unic de inregistrare conform cu originalul, copie act de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) conform cu originalul. Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, depus in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data de referinta. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

Formularele de vot prin corespondenta pot fi transmise electronic prin intermediul a mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Identificarea si exprimarea votului prin corespondenta electronic se face prin accesarea linkului: https://safe.evote.ro/login.

Formulare de vot pot fi transmise oricand de la inceperea votului prin corespondenta pana in sesiunea live a adunarii generale a actionarilor, ultima optiune de vot transmisa fiind cea inregistrata.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa la adunarea generala personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor mentionate in prezentul convocator), votul prin corespondenta exprimat pentru acea Adunare Generala va ramane valabil doar daca actionarul nu isi exprima personal sau prin reprezentant o alta optiune de vot in cadrul sedintei Adunarii Generale.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta

Pentru documente si informatii suplimentare va rugam sa contactati Societatea la adresa de e-mail investors@safetech.ro.

 

Presedintele Consiliului de Administratie al

 SAFETECH INNOVATIONS S.A.

DL. VICTOR GANSAC

 

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.