marți | 03 octombrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


SIF MUNTENIA S.A. - SIF4

Convocare AGAO pentru 25/26 octombrie 2023

Data Publicare: 19.09.2023 18:05:14

Cod IRIS: 54943

 

 

 

 

 

 

RAPORT CURENT

 

 

 

Raport curent conform:

 

Lege nr. 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018

Data raportului:

 

19.09.2023

Denumirea societatii emitente:

 

Societatea de Investitii Financiare MUNTENIA SA

Sediul social:

 

Bucuresti, Str. S.V. Rahmaninov, nr.46-48, sector 2

Nr. tel./fax:

 

021.387.3210 / 021.387.3209

Cod Unic de Inregistrare:

 

3168735

Nr. Inregistrare la ORCMB:

 

J40/27499/1992

Capital Social subscris si varsat:

 

78.464.520,10 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

 

Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Eveniment important de raportat:

Hotararea Consiliului de Administratie al SAI MUNTENIA INVEST S.A. din data de 19.09.2023 privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIF MUNTENIA S.A. pentru data de 25/26 octombrie 2023

 

 

 

CONVOCATOR

PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

SIF MUNTENIA S.A.

 

Societatea de Administrare a Investitiilor Muntenia Invest S.A., administrator al Societatii de Investitii Financiare (SIF) Muntenia S.A., denumita in continuare si „Societatea” sau „SIF Muntenia S.A”, avand sediul in str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, parter, cam. 2, sector 2, Bucuresti, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub numarul J40/27499/1992, CUI 3168735, cu capitalul social subscris si varsat de 78.464.520,10 lei, inscrisa in Registrul ASF cu nr. PJR09FIAIR/400005/09.07.2021, autorizata prin Autorizatia ASF nr. 151/09.07.2021, in conformitate cu dispozitiile art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, ale Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale reglementarilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”) si avand in vedere prevederile din actul constitutiv al societatii.

 

 

 

CONVOACA

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”, „adunarea generala a actionarilor”) pentru data de 25.10.2023, ora 9,30 la adresa din Bucuresti, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, parter, cam. 1, sector 2  pentru toti actionarii societatii inregistrati in registrul actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 12.10.2023, considerata data de referinta.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare de cvorum la data primei convocari, adunarea generala a actionarilor se va desfasura la a doua convocare, care vor avea loc in data de 26.10.2023, ora 9,30, in acelasi loc si cu aceleasi puncte pe ordinea de zi. Data de referinta pentru participarea la vot a actionarilor in cadrul celei de-a doua convocari a adunarii generale a actionarilor ramane aceeasi, respectiv 12.10.2023.

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ORDINE DE ZI:

1.      Alegerea secretariatului de sedinta al adunarii generale a actionarilor format din trei membri, respectiv domnul Gheorghe Marcel, doamna Stratan Ana si doamna Driscu Adelina cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, domnul Gheorghe Marcel urmand a fi secretarul care intocmeste procesul-verbal al sedintei adunarii generale a actionarilor. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Muntenia S.A.

2.      Alegerea comisiei de numarare a voturilor deschise/secrete exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor , respectiv domnul Gheorghe Marcel, doamna Stratan Ana si doamna Driscu Adelina cu datele de identificare disponibile la sediul societatii.

3.      Numirea auditorului financiar KPMG Audit SRL, conform recomandarii Comitetului de Audit, aprobata de Consiliul de administratie al Administratorului, SAI Muntenia Invest SA, pentru o perioada de 2 ani, incepand cu data de 01.05.2024, pentru exercitiile financiare 2024 – 2025 si imputernicirea SAI Muntenia Invest SA pentru negocierea si incheierea contractului de audit (vot secret).

4.      Aprobarea datei de 15.11.2023 ca data de inregistrare si a datei de 14.11.2023 ca ex date, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 

Capitalul social al societatii este format din 784.645.201 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei, dematerializate si indivizibile, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor cu exceptia actiunilor al caror drept de vot este suspendat conform prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

Documente aferente Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

 

Toate materiale aferente Ordinii de zi AGOA, formularele de imputernicire speciala, buletinele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari ale adunarii generale a actionarilor, precum si Procedura privind exercitarea dreptului de vot, vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 22.09.2023.

Documentele sus-mentionate vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii din Bucuresti, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr.46-48, parter, cam. 2, sector 2, in fiecare zi, de luni pana vineri, intre orele 10:00-12:00. Totodata, documentele vor putea fi consultate si/sau descarcate de pe site-ul societatii de la adresa www.sifmuntenia.ro sectiunea „Informatii pentru investitori – Evenimente Corporative ” AGOA SIF Muntenia S.A. din data de 25/26.10.2023”.

Actionarii vor putea solicita in scris copii ale acestor documente, contra unei sume de 0,1 lei/ pagina. Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea modalitatilor de transmitere si a procedurii de identificare a actionarilor mentionate mai jos pentru cazul exercitarii drepturilor privind completarea ordinii de zi a adunarii generale a actionarilor, respectiv transmiterea proiectelor de hotarare.

Conform art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 votul va fi secret pentru numirea auditorului financiar, respectiv punctul 3 de pe Ordinea de zi AGOA, pentru celelalte puncte votul va fi deschis.

Punctul I - Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii  generale a actionarilor si de a face propuneri de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al societatii are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala a actionarilor; si

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor .

Solicitarile privind completarea ordinii de zi si propunerile pentru proiectele de hotarare prezentate de actionari vor fi publicate pe site-ul societatii, www.sifmuntenia.ro.

Drepturile mentionate la lit. (a) si (b) de mai sus pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, in conditiile legii, pana cel tarziu la data de 05.10.2023, inclusiv. Cererile intocmite in vederea exercitarii drepturilor sus-mentionate vor cuprinde in mod obligatoriu, pe fiecare pagina, mentiunea scrisa clar cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SIF MUNTENIA S.A. DIN DATA DE 25/26.10.2023” si pot fi transmise la sediul Societatii sau la adresa de e-mail indicata la pct. I.1.

I.1. – Metode de transmitere a documentelor

Documentele pot fi transmise:

·         Prin servicii de curierat, la adresa sediului SIF Muntenia S.A. din Bucuresti, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, parter, cam. 2, sector 2, in original;

·         Personal la sediul societatii;

·         Prin e-mail, la adresa vot.electronic@sifmuntenia.ro. Copiile scanate ale documentelor vor fi transmise ca atasamente, sub forma de fisiere in format pdf avand incorporat, atasat sau asociat logic semnatura electronica extinsa a actionarului solicitant. Vor fi acceptate doar documentele avand semnatura electronica extinsa ce respecta conditiile specificate de Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora. In toate cazurile, cererile vor fi insotite de unul din urmatoarele documente:

1)      dovada calitatii de actionar in original, respectiv extras de cont emis de catre Depozitarul Central S.A. ori, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie, eliberate cu cel mult 48 de ore inainte de data depunerii cererii din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;

2)      documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A., respectiv la participantii care furnizeaza servicii de custodie (art. 194 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata): extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A. sau la custodele autorizat (art. 105 alin. (11) Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata).

Actionarii pentru care verificarea identitatii sau a calitatii persoanei / persoanelor semnatare reiese din certificatul atasat semnaturii electronice utilizate sunt exonerati de la prezentarea documentelor specificate la pct. 1) si 2) enumerate anterior.

I.2. - Reguli privind identificarea actionarilor

(i)        Pentru identificarea actionarilor persoane fizice este necesara copia actului de identitate, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a actionarului. In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu vor fi prezentate si urmatoarele documente suplimentare:

·         copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal;

·         copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal.

Si aceste documente vor fi certificate prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal.

(ii)       Pentru identificarea actionarilor persoane juridice romane sunt necesare urmatoarele documente:

·         copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal;

·         calitatea de reprezentant legal va fi verificata in registrul actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central S.A. pentru data de referinta.

In cazul in care informatiile din registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la data de referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica romana, identificarea poate fi facuta in baza unui certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau in baza oricarui alt document cu rol similar, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate romana competenta. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal trebuie sa fie emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor;

(iii)      Pentru identificarea actionarilor persoane juridice straine:

·         copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata avand inscrisa mentiunea „conform cu originalul” in limba romana sau engleza, urmata de semnatura olografa a acestuia;

·         calitatea de reprezentant legal a persoanei juridice straine va fi verificata prin consultarea inregistrarilor din registrul actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central S.A. sau va fi justificata pe baza documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine, respectiv documente cu forta juridica echivalenta certificatului constatator emis de catre Oficiul National al Registrului Comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul” in limba engleza, urmata de semnatura olografa, emis de catre autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii Convocatorului adunarii generale a actionarilor;

(iv)      Pentru actionarii de tipul entitatilor fara personalitate juridica:

·         copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul prin mentionarea „conform cu originalul” in limba romana sau engleza, urmata de semnatura olografa;

·         calitatea de reprezentant legal va fi verificata prin consultarea inregistrarilor din registrul actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la data de referinta.

In cazul in care informatiile din registrul actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central S.A.  nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului de tipul entitatilor fara personalitate juridica, aceasta calitate poate fi dovedita pe baza altor documente care atesta calitatea de reprezentant legal. Aceste documente vor fi emise de autoritati competente si vor atesta calitatea de reprezentant legal, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

In cazul in care documentele mentionate la pct. I.2. alin. (i) – (iv) sunt intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, acestea vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza realizata de un traducator autorizat.

 

Punctul II - Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la Ordinea de zi.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata pana cel mai tarziu la data de 18.10.2023. Intrebarile vor fi transmise in scris prin una din metodele specificate la ”Punctul I.1” din prezentul Convocator. Dovada calitatii de actionar se va face cu respectarea cerintelor specificate la ”Punctul I.2.” din prezentul convocator.

Informatii detaliate privind drepturile actionarilor mentionate mai sus sunt disponibile pe site-ul SIF Muntenia S.A., la adresa www.sifmuntenia.ro.

Punctul III – Participarea la adunarea generala a actionarilor

Pot participa la adunarea generala a actionarilor SIF Muntenia S.A. toti actionarii Societatii inscrisi in registrul consolidat al actionarilor intocmit de Societatea Depozitarul Central S.A. pentru sfarsitul zilei de 12.10.2023 (data de referinta).

Actionarii pot participa la adunarea generala a actionarilor direct sau prin imputernicit.

III.1. Participarea directa la adunarea generala a actionarilor

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

III.2. Participarea la adunarea generala a actionarilor prin reprezentant

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala a actionarilor si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor. In aceasta situatie, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea societatilor nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. In situatia discutarii in cadrul adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota asupra acestora conform interesului actionarului reprezentat.

 

Formularele de imputernicire speciale vor fi completate si semnate de catre actionar in trei exemplare:

1)      un exemplar va fi inmanat imputernicitului,

2)      al doilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat.

3)      al treilea exemplar va fi depus personal sau va fi transmis la sediul SIF Muntenia S.A. cu respectarea regulilor prezentate la ”Punctul I.1.” pana cel tarziu la data de 23.10.2023 ora 9,30.

 

In cazul actionarilor fara capacitate de exercitiu si in cazul actionarilor persoane juridice, imputernicirea speciala va fi semnata de catre reprezentantul legal al acestora.

Identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora se va face cu respectarea regulilor prezentate la ”Punctul I.2.” din prezentul convocator.

 

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a unuia sau mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata sau unui avocat.

Imputernicirile generale avand continutul minim prevazut la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala a actionarilor, in copie, avand inscrisa mentiunea „conform cu originalul” urmate de semnatura olografa a reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate.

Imputernicirea generala trebuie sa fie insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului si ca imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul. Declaratia trebuie depusa odata cu imputernicirea generala la sediul SIF Muntenia S.A., in original, semnata si, dupa caz, stampilata pana cel tarziu la data de 23.10.2023 ora 9,30 in cazul primei utilizari.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu prevederile art. 105 alin. 15 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai. Prevederile prezentului alineat nu afecteaza dreptul actionarului de a desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti, care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala a actionarilor, in conformitate cu reglementarile emise de ASF.

Punctul IV – Votul prin corespondenta

Actionarii pot vota si prin corespondenta. Buletinele de vot completate, semnate si, dupa caz, stampilate, pot fi transmise la sediul SIF Muntenia S.A. prin una din metodele specificate la ”Punctul I.1.” din prezentul convocator. Buletinele de vot vor fi insotite de documente care sa permita identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora cu respectarea regulilor specificate la ”Punctul I.2.” din prezentul convocator. Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot prin corespondenta primite pana cel tarziu la data de 23.10.2023, ora 9,30.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala a actionarilor, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala a actionarilor este anulat si va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala a actionarilor este alta decat cea care a semnat olograf/electronic buletinul de vot prin corespondenta, atunci, pentru valabilitatea votului sau, aceasta trebuie sa prezinte la adunarea generala a actionarilor o revocare scrisa a votului prin corespondenta. Revocarea trebuie sa fie semnata de actionar sau de reprezentantul care a semnat buletinul de vot prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala a actionarilor.

Detalii suplimentare privind procedura de vot si emiterea imputernicirilor speciale si a buletinelor de vot prin corespondenta se vor regasi in materialele informative ce vor fi puse la dispozitia actionarilor, incepand cu data de 22.09.2023.

 

 

SIF MUNTENIA SA

prin administratorul sau

SAI MUNTENIA INVEST SA

 

Nicusor Marian BUICA

Director General

 

 

 

Ofiter de Conformitate

Claudia Jianu

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.