joi | 22 februarie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. - SNN

Hotarari AGA O 23.04.2019

Data Publicare: 23.04.2019 16:51:38

Cod IRIS: ADBF2

 Raport curent conform: 234 alin (1) litera c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

Data raport: 23.04.2019

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Catre:    Bursa de Valori Bucuresti

               Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 23.04.2019 

               

 Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 23.04.2019 a avut loc la Hotel Capital Plaza, sala Ion Mincu I, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 10:00. 

In conformitate cu punctul 5 de pe ordinea de zi a AGOA, a fost aprobata propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2018 pe destinatii, valorea totala a dividendelor brute in valoare de 378.914.310 lei, valoarea dividendului brut pe actiune in valoare de 1,25670615 lei, data platii dividendelor, respectiv data de 28 iunie 2019 si  modalitatile de plata.  SNN urmeaza sa emita un comunicat privind plata dividendelor aferente anului 2018 spre informarea actionarilor cu 30 de zile anterior datei de plata.

 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat de asemenea situatiile financiare individuale si consolidate aferente anului 2018, precum si raportul anual al administratorilor.

Hotararea adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 23.04.2019 este anexata la prezentul raport curent.

 

Director General                                         

Cosmin Ghita                                                

 

 

 

 Hotararea nr. 5/23.04.2019

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

 

 

 

 

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

    

 Astazi, 23 aprilie 2019, ora 10:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti sedinta AGOA fiind deschisa de catre de catre mandatarul Presedintelui Consiliului de Administratie al SNN, dl. Cristian Gentea, membru al Consiliului de Administratie.

 Avand in vedere:

 

·         Convocatorul pentru AGOA  publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1308 din data de 22.03.2019, in ziarul Romania Libera numarul 8343 din data de 22.03.2019 si pe adresa de internet a Societatii;

·         Convocatorul Completat pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1602 din data de 11.04.2019, in ziarul Romania Libera numarul 8357 din data de 11.04.2019 si pe adresa de internet a Societatii;

·         Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);

·         Prevederile legale aplicabile;

 Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara,  23 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 277.635.168 actiuni, reprezentand 92,08040% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 92,08040% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

 

 In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

 

  1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe domnul Romeo Susanu iar Societatea desemneaza pe doamnele Cristina Bacaintan si Saida Ismail drept secretari tehnici ai AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,08040% din capitalul social si 92,08040 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 277.635.168 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-277.635.168 voturi “pentru”

-                        0 voturi “impotriva”

-                        0 voturi “abtinere”

-                        0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar 0 voturi.

 

2.      Aprobarea Situatiilor Financiare Individuale auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2018 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Individuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,08040%  din capitalul social si 92,08040%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 274.415.446 voturi reprezentand 98,84030 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          274.415.446 voturi “pentru”

-               3.127.222 voturi “impotriva”

-                    92.500 voturi “abtinere”

-                             0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

  1. Aprobarea Situatiilor Financiare Consolidate auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2018 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,08040%  din capitalul social si 92,08040%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 274.415.446  voturi reprezentand 98,84030 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          274.415.446 voturi “pentru”

-               3.127.222 voturi “impotriva”

-                    92.500 voturi “abtinere”

-                             0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

  1. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018, intocmit in conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale anexei nr. 15 din Regulamentul 5/2018.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,08040%  din capitalul social si 92,08040%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.986.994  voturi reprezentand 99,40635 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          275.986.994 voturi “pentru”

-              1.555.674 voturi “impotriva”

-                   92.500 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

  1. Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2018 pe destinatii, aprobarea valorii totale a dividendelor brute in valoare de 378.914.310 lei a valorii dividendului brut pe actiune in valoare de 1,25670615 lei, a datei platii dividendelor, respectiv data de 28 iunie 2019 si a modalitatilor de plata, prevazute in Nota prezentata actionarilor, in vederea supunerii spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,08040%  din capitalul social si 92,08040%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 277.634.968  voturi reprezentand 99,99993 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          277.634.968  voturi “pentru”

-                        200 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de  0 voturi.

 

     51.  Respingerea distribuirii sumei de 438.625.752 lei sub forma de dividende suplimentare, respectiv a valorii dividendului suplimentar brut pe actiune in valoare de 1,45474494 lei. Dividendele suplimentare cuvenite actionarilor nu vor fi platite la aceeasi data, respectiv data de 28 iunie 2019 si in aceleasi modalitati de plata ca si dividendele aferente profitului net al exercitiului financiar 2018.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,08040%  din capitalul social si 92,08040%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 250.292.293  voturi reprezentand 90,15151 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-            27.342.609 voturi “pentru”

-          250.292.293 voturi “impotriva”

-                        266 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

  1. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018.

 In prezenta actionarilor reprezentand 92,08040%  din capitalul social si 92,08040%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.971.120  voturi reprezentand 99,40064 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          275.971.120  voturi “pentru”

-              1.571.548 voturi “impotriva”

-                   92.500 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

  1. Aprobarea vanzarii activului " Bloc locuinte imobil LOT 2+LOT 1 (Camin de nefamilisti)", compus din constructie, terenul aferent, instalatia de racord la reteaua de termoficare, amenajari parcaje, teren sport, spatii verzi, situat in Strada Salciei nr. 14, ora Cernvoda, judetul Constanta, apartinand Societii Nationale Nuclearelectrica SA, in urmatoarele conditii:

 

·      pretul de pornire al licitatiei cu strigare, dupa regula licitatiei competitive, respectiv la un pret in urcare, avand in vedere pasul de licitatie, a activului "Camin de nefamilisti", compus din constructie, terenul aferent, instalatia de racord la reteaua de termoficare, amenari parcaje, teren sport, spatii verzi, situat in str. Salciei nr. 14, loc. Cernavoda, judetul Constanta, este in valoare de 4.148.532 lei, din care valoarea terenului 66.589 lei  fara TVA;

·      pasul de licitare nu va fi mai mic de 5% din pretul de pornire al licitatiei (adica intre 5-15% conform art. 58 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin HG nr. 577/2002);

·      garantia de participare la licitatie: 207.426 lei, reprezentand 5% din pretul de pornire al licitatiei;

·      taxa de participare la licitatie: 2.650 lei, la care se adauga TVA;

·      contravaloare dosar prezentare: 500 lei, la care se adauga TVA;

·      taxa de acces direct la datele si informatiile privind activul: 200 lei, la care se adauga TVA;

·      componenta comisiei de licitatie - conform propunerii Societatii va fi compusa din 7 membri, astfel: 4 reprezentanti din partea Societatii Nationale Nuclearelectrica SA, 2 reprezentanti din partea DGPAPSE, si 1 reprezentant din partea directiei de specialitate din cadrul ME; Comisia va fi numita prin decizie a Directorului General al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA.

·      modalitatea de plata: integral sau in rate pe o perioada de minimum 3 ani, cu avans de max. 20% in cazul in care sunt aplicabile prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art. 114 corelat cu art. 100 si art. 101, respectiv aplicarea de dobanzi si solicitarea de garantii din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, aprobate prin HG nr. 577/2002, cu modificarile si completarile ulterioare; in cazul in care cumparatorul nu se incadreaza in prevederile art. 12 alin. (l) din Legea nr. 346/2004, pretul se va achita integral. Termenul pana la care se va putea plati contravaloarea activului: pentru plata integrala - 30 zile de la semnarea contractului de vanzare-cumparare de catre ambele parti. Nerespectarea termenului de plata conduce la pierderea garantiei de participare, iar licitatia este anulata de drept din acel moment.

·      Publicitatea privind oferta de vanzare se va realiza in conditiile stabilite de conducerea executiva, dupa aprobarea in Adunarea Generala a Actionarilor a vanzarii activului.

·      Persoana imputernicita sa semneze contractul de vanzare-cumparare in numele operatorului economic este Directorul General al Societatii.

 

 In prezenta actionarilor reprezentand 92,08040%  din capitalul social si 92,08040%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 277.635.168  voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          277.635.168  voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

  1. Aprobarea datei de 12.06.2019 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,08040%  din capitalul social si 92,08040%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 277.635.168 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          277.635.168  voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

  1. Aprobarea datei de 11.06.2019 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. l) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 In prezenta actionarilor reprezentand 92,08040%  din capitalul social si 92,08040%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 277.635.168  voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          277.635.168  voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

  1. Aprobarea datei de 28.06.2019 ca data platii, respectiv data calendaristica expres specificata, respectiv zz/ll/an, la care rezultatele unui eveniment corporativ, aferente detinerii de instrumente financiare, sunt datorate, respectiv la care trebuie realizata debitarea si/sau creditarea de sume de bani si/sau instrumente financiare, in conformitate cu prevederile art.  2 alin 2  lit. h) din Regulamentul 5/2018, si cu cele ale art. 1, alin. (3) din Ordonanta 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,08040%  din capitalul social si 92,08040%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 277.635.168  voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          277.635.168  voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

  1. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 92,08040%  din capitalul social si 92,08040%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 277.635.168 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

 Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          277.635.168  voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

Pentru PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Mandatar Dl. Cristian Gentea, membru al Consiliului de Administratie

 

 

SECRETAR DE SEDINTA

Romeo Susanu 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.