joi | 18 aprilie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A. - SNO

Convocare AGAO 20/21.04.2023

Data Publicare: 16.03.2023 8:43:39

Cod IRIS: 72CAC

SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.

 

 

 

Catre:

BURSA DE VALORI – Departamentul Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

– Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

 

 

RAPORT CURENT

CONFORM LEGII NR.24/2017 SI A REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018

privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

DATA RAPORTULUI: 16 MARTIE 2023

 

Denumirea entitatii emitente: SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.;

Sediul social principal: Str. TUFARI, Nr.4, Loc. ORSOVA,  Jud. MEHEDINTI;

Telefon: 0252/362399; Fax: 0252/360648                        

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului  Comertului: RO 1614734;

Numarul si data inreg. la Oficiul Registrului Comertului: J25/150/03.04.1991;

Cod LEI: 254900UXAJ8TPIKLXG79

Capital social subscris si varsat: 28.557.297,5 lei                                                

Numar de actiuni: 11.422.919 actiuni comune, a cate 2,5 lei fiecare;

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – Categoria Standard (simbol de piata: SNO)

 

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

 

Consiliul de administratie al societatii SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A., cu sediul principal in Municipiul Orsova, strada Tufari, nr.4, inregistrata la ORC al Judetului Mehedinti sub nr.J25/150/1991, C.U.I. RO1614734, intrunit in sedinta sa din data de  15 martie 2023, a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de  20 aprilie 2023 ora  1000 , la sediul principal din Municipiul Orsova, strada Tufari, nr.4, judetul Mehedinti, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare,  ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr.5/2018  privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata  si cu dispozitiile Actului Constitutiv al companiei.

 

 

ORDINEA DE ZI  A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR :

 

1.   Alegerea secretariatului de sedinta format din trei membri, respectiv d-na Maria Cirstoiu, d-na Carmen Inca si d-nul Horia Ciorecan,  actionari cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.

2.   Prezentarea raportului privind rezultatele reevaluarii imobilizarilor corporale din grupa nave. Aprobarea inregistrarii diferentelor din reevaluare( descrestere) in valoare de 836.984,15 lei in evidentele contabile la 31.12.2022.

3.   Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale, aferente exercitiului financiar 2022, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar statutar.

4.   Prezentarea si supunerea votului consultativ a Raportului de remunerare aferent exercitiului financiar 2022.

5.      Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022.

6.      Stabilirea remuneratiilor cuvenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2023, valabile de la data prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pana la data urmatoarei  Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.

7.      Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2023, anexa la contractul de administrare si de mandat.

8.      Aprobarea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a programului de investitii pe anul 2023, conform propunerii administratorilor.

9.      Aprobarea efectuarii in exercitiul financiar 2023 a inregistrarii contabile la ” venituri” a dividendelor neridicate timp de mai mult de 3 ani de la data exigibilitatii, pentru care dreptul la dividend se stinge prin prescriptie, respectiv dividendele aferente exercitiului financiar 2018 existente in sold ca neplatite la data de 31.12.2022, in suma de  62.455,91 lei.

10.   Aprobarea datei de 16 mai 2023 ca data de inregistrare si a ex-date 15 mai 2023 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor .

11.   Imputernicirea d-lui Mircea Ion Sperdea, director general al societatii, pentru   semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor (AGOA) si a oricaror alte acte necesare punerii in executare a hotararii AGOA si de a efectua  formalitatile de publicitate si inregistrare a acesteia.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de  04 aprilie 2023, stabilita ca data de referinta.

Capitalul social al societatii SANTIERUL NAVAL ORSOVA SA este format din 11.422.919 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,5 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale ordinare a actionarior.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

a)         de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare  adunarii generale;

b)         de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Data limita pana la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate  mai sus este 31 martie 2023 , pana la orele 1500. Solicitarile trebuie transmise in scris la sediul societatii Santierul Naval Orsova S.A., strada Tufari, nr.4, loc. Orsova, judetul Mehedinti.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, la sectiunea “Intrebari frecvente”.

Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/ intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de urmatoarele documente:

-      In cazul actionarilor persoane fizice – copie legalizata a actului de identitate si extras de cont emis de Depozitarul Central SA din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;

-       In cazul actionarilor persoane juridice - certificatul de iinregistrare, copia legalizata a cartii de identitate a reprezentantului legal si extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de participantii care furnizeaza servicii de custodie, conform legii.

Actele mentionate vor fi trimise  la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule:‘: “ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20 APRILIE 2023”.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la  problemele  incluse  pe  ordinea  de  zi  se pot consulta  pe  site-ul societatii - www.snorsova.ro si/sau de la sediul societatii, incepand cu data de 20 martie 2023  in zilele lucratoare intre orele 900 - 1500.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala a Actionarilor direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala, intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017  si Regulamentul ASF nr. 5/2018. Actionarii persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica care participa la Adunarea Generala a Actionarilor prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, in conditiile mentionate mai sus. Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exmplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate.

Imputernicirea generala  se poate acorda  pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017. 

Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate iar in cazul actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta. 

Accesul actionarilor persoane juridice, indreptatiti sa participe la adunarea generala, este permis pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal atunci cand este prezent insusi reprezentantul legal al actionarului. In cazul in care nu este prezent reprezentantul legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta imputernicirea data persoanei fizice care reprezinta actionarul respectiv.  Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica este valabil daca a fost emis cu cel mult 3 luni inaintea publicarii Convocatorului Adunarii Generale. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Cerintele mentionate la aliniatele precedente se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.

Formularele de imputerniciri speciale in limba romana sau in limba engleza se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 20 martie 2023 intre orele 900 – 1500 , sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Un exemplar al imputernicirii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana inclusiv la data de 18 aprilie 2023, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de data tinerii adunarii generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot, in limba romana sau limba engleza, poate fi obtinut, incepand cu data de  20 martie 2023, intre orele 900 – 1500 , de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.snorsova.ro.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 18 aprilie 2023, ora 1300 in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20 APRILIE 2023”.

Imputernicirile si buletinele de vot , insotite de actele de identificare ale actionarilor, pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 18 aprilie 2023, ora 1300, la adresa: marilena.visescu@snorsova.ro.

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0252362399  intre orele 900 – 1500.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, adunarea generala ordinara a actionarilor se convoaca pentru data de 21 aprilie 2023, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.

 

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

ROSCA RADU CLAUDIU

 

 

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.