sâmbătă | 25 mai, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. - TRANSI

Plata dividend 2022

Data Publicare: 25.05.2023 17:43:27

Cod IRIS: 42F36

 

Nr. 3590/25.05.2023

 

Catre:   Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

-          Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

 

COMUNICAT

privind plata dividendelor aferente anului 2022

 

Transilvania Investments Alliance S.A. („Transilvania Investments” sau „Societatea”) anunta inceperea platii dividendelor distribuite din profitul net al exercitiului financiar 2022 prin intermediul Depozitarului Central S.A. („Depozitarul Central”) si al Agentului de plata Banca Transilvania („BT” sau „Agentul de Plata”), din data de 23.06.2023 (Data Platii), dupa cum urmeaza:

·         Plata dividendelor se efectueaza cu respectarea reglementarilor privind piata de capital si a prevederilor Codului Fiscal in vigoare si in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Transilvania Investments nr. 1 din data de 24.04.2023;

·         Actionarii indreptatiti sa incaseze dividende distribuite din profitul net realizat in exercitiul financiar 2022 sunt actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Transilvania Investments, tinut de catre Depozitarul Central, la data de 31.05.2023 - Data de inregistrare(ex-date 30.05.2023);

·         Valoarea dividendului brut este 0,014 lei/actiune, impozitul pe dividende urmand a fi retinut la sursa in cota prevazuta de lege. Plata dividendelor se va efectua in lei;

·         Conform prevederilor Codului Fiscal in vigoare, cota de impozitare standard aplicabila veniturilor din dividende este in prezent de 8% din suma bruta a dividendelor, exceptiile referitoare la neimpozitarea veniturilor din dividende fiind prevazute in mod distinct. De asemenea, actionarii nerezidenti pot beneficia de o cota de impozitare mai favorabila, in conformitate cu prevederile Codului Fiscal si ale Conventiilor de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si statul de rezidenta al actionarului respectiv, pe baza certificatului de rezidenta fiscala valabil la data platii dividendelor, depus de actionarul nerezident pana cel tarziu la data 09.06.2023;

  • Costurile aferente platii dividendelor, indiferent de modalitatea de plata, vor fi suportate de catre actionari;
  • Plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2022 este supusa prevederilor generale in materia prescriptiei, fiind prescriptibila in termen de 3 (trei) ani de la data inceperii platii. Ultima zi de plata a dividendelor aferente anului exercitiului financiar 2022 este data de 22.06.2026.

Modalitatile de plata a dividendelor sunt urmatoarele:

I.          Plati in conturile Participantilor (Banci Custode/SSIF)

Pentru actionarii persoane fizice, juridice sau alte entitati care la data de inregistrare detin actiuni evidentiate in Sectiunea II a Depozitarului Central, intr-un cont deschis la Participant, dividendele vor fi platite automat in Data platii (23.06.2023) prin virament bancar, prin intermediul Depozitarului Central, in conturile Participantilor respectivi, fara a fi necesara prezentarea unor documente suplimentare.

II.        Plati prin virament bancar (in conturi deschise in lei la o banca din Romania), in baza solicitarilor actionarilor adresate direct Depozitarului Central

Pentru actionarii care nu au cont deschis la Participanti (detinatorii de actiuni evidentiate in Sectiunea I a Depozitarului Central), Depozitarul Central pune la dispozitia acestora optiunea de a incasa orice suma de bani cuvenita, prin virament intr-un cont bancar, indiferent de emitentul care distribuie sumele de bani. Aceasta optiune presupune inregistrarea codului IBAN la Depozitarul Central, acesta fiind valabil si pentru distributiile viitoare, pana la primirea unei notificari contrare in acest sens din partea actionarului.

Actionarii care doresc sa beneficieze de aceasta optiune vor trebui sa completeze Formularul de colectare cod IBAN, disponibil pe website-ul Depozitarului Central, la adresa https://www.roclear.ro/Detinatori/DetinatoriDistribuireDividende si sa il transmita prin posta, impreuna cu documentele solicitate, catre Depozitarul Central, sau sa le depuna direct la sediul acestuia, la adresa: Depozitarul Central, B-dul Carol I, nr. 34-36, et. 3,8, si 9, cod postal 020922, sector 2, Bucuresti, Romania.

Solicitarile de plata a dividendelor prin transfer bancar se vor transmite Depozitarului Central pana la data de 21.06.2023. Depozitarul Central va verifica solicitarile de plata transmise de actionari, iar in cazul in care documentatia nu este completa, va solicita completarea acesteia, contactand actionarul la numarul de telefon sau adresa de e-mail indicate de acesta in documentele transmise initial.

Actionarii persoane fizice nereprezentati de Participant care nu vor transmite solicitari de plata a dividendelor in cont bancar pana la data de 21.06.2023 sau cei ale caror cereri nu sunt complete/completate pana la aceasta data, vor putea incasa dividendele de la unitatile bancare ale Bancii Transilvania, in conformitate cu cele mentionate la Pct. III din prezentul comunicat.

In cazul in care actionarii persoane fizice sau juridice transmit solicitari de plata a dividendelor in cont bancar ulterior Datei platii (23.06.2023), Depozitarul Central va instructa plata prin virament bancar in termen de 3 zile lucratoare de la momentul blocarii platii prin numerar, pentru persoane fizice, respectiv de la data primirii cererii de plata, pentru persoane juridice. Modificarea modalitatii de plata va fi taxata conform grilei de tarife percepute detinatorilor de instrumente financiare si suportata de catre actionar.

Pentru actionarii care au activata deja optiunea de plata pusa la dispozitie de Depozitarul Central, respectiv au inregistrat codul IBAN la Depozitarul Central, plata dividendelor se va face automat la Data Platii, respectiv in 23.06.2023, prin virament bancar, prin intermediul Depozitarului Central, fara prezentarea unor documente suplimentare.

III.      Plati in numerar/prin virament bancar prin unitatile bancare ale Bancii Transilvania

Pentru actionarii persoane fizice care nu se incadreaza la punctele I si II de mai sus, plata dividendelor se va face in numerar/prin virament la ghiseele Bancii Transilvania, la orice unitate BT din Romania, incepand cu data de 23.06.2023.

Lista unitatilor Bancii Transilvania este disponibila pe site-ul https://www.bancatransilvania.ro/bt-help/retea-unitati/. Actionarii persoane fizice se vor putea prezenta la oricare unitate a Bancii Transilvania, orarul de plata a dividendelor incadrandu-se in orarul de lucru al unitatilor bancare BT. Banca Transilvania va putea realiza plati in numerar in limita sumelor stabilite conform legislatiei in vigoare.

Plata dividendelor in numerar sau prin virament solicitat in unitatile Bancii Transilvania se face doar catre actionarii persoane fizice, nereprezentati de Participant (detinatorii de actiuni evidentiate in Sectiunea I a Depozitarului Central) si care nu au optat pentru plata prin virament bancar conform Pct. II din prezentul comunicat, astfel:

1.       Pentru actionarii persoane fizice rezidente care se prezinta personal la ghiseu, plata dividendelor se face in baza actului de identitate avand inscris codul numeric personal (CNP). Identificarea actionarului se va face pe baza informatiei regasite in campul rezervat CNP. Actionarul al carui CNP inscris in actele prezentate la ghiseu nu corespunde cu cel inscris in evidentele Depozitarului Central se va adresa acestuia din urma;

2.       Pentru actionarii persoane fizice nerezidente care se vor prezenta personal la ghiseu, plata dividendelor se face in baza pasaportului a carui serie si numar trebuie sa corespunda cu cele din evidentele Depozitarului Central. Actionarul ale carui date inscrise in actele prezentate la ghiseu nu corespund cu cele inscrise in evidentele Depozitarului Central se va adresa acestuia din urma;

3.       Pentru actionarii persoane fizice avand varsta sub 14 ani, plata dividendelor se face reprezentatului legal, in speta tutorele/parintele minorului, in baza urmatoarelor documente: certificatul de nastere al actionarului care trebuie sa aiba inscris CNP + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine), actul juridic ce instituie tutela in cazul tutorelui care nu este unul dintre parinti + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) si actul de identitate al tutorelui/parintelui + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine);

4.       Pentru actionarii persoane fizice avand instituita curatela, plata dividendelor se face prin curatorul respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente: actul de identitate al actionarului care trebuie sa aiba inscris CNP + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine), actul juridic ce instituie curatela + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) si actul de identitate al curatorului + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine);

5.       Pentru actionarii persoane fizice care nu se prezinta personal la ghiseu, ci mandateaza in acest sens o alta persoana, plata dividendelor se face imputernicitului respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente: procura speciala autentificata la notariat care cuprinde imputernicirea de ridicare a dividendelor eliberata cu nu mai mult de 3 ani anteriori datei in care se efectueaza plata, cu exceptia cazului in care imputernicirea are un termen de valabilitate mai mare de 3 ani si este valabila la data la care se efectueaza plata + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) si actul de identitate al imputernicitului + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).

Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana, iar daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.

In cazul platilor prin virament bancar solicitat in unitatea Bancii Transilvania, actionarul completeaza formularul de solicitare plata dividende prin transfer bancar pus la dispozitie de banca, la care se anexeaza un extras de cont certificat de banca unde se solicita transferul dividendelor sau alt document doveditor emis de banca din care sa reiasa titularul contului bancar in care se solicita plata. Titularul contului poate fi doar actionarul sau, dupa caz, imputernicitul acestuia.

Nu se vor efectua plati de dividende la ghiseu in urmatoarele cazuri:

-       catre actionarii al caror CNP din actele prezentate la ghiseu nu corespunde cu cel inscris in evidentele Agentului de plata si primite de la Depozitarul Central. Acestia vor fi indrumati catre Depozitarul Central.

-       catre mostenitorii actionarilor, in baza certificatelor de mostenitor. Acestia vor fi indrumati catre Depozitarul Central, urmand ca dividendele sa se plateasca numai dupa inregistrarea de catre Depozitarul Central, in baza solicitarii mostenitorilor, a transferului direct de proprietate asupra actiunilor ca efect al succesiunii. Documentele necesare efectuarii transferului direct pentru cauza de moarte (mosteniri) se gasesc la adresa https://www.roclear.ro/Detinatori/DetinatoriTransferDrepturi.

Pentru actionarii persoane juridice, nereprezentati de Participant, plata dividendelor se face prin transfer bancar, conform Pct. II din prezentul comunicat.

IV.      Actiuni detinute in coproprietate

In cazul actiunilor detinute in coproprietate la Data de inregistrare, plata dividendelor se va efectua dupa cum urmeaza:

-       in cazul platilor in numerar, platile se vor face cu conditia ca toti coproprietarii sa se prezinte la unitatea Bancii Transilvania, personal sau prin reprezentantul legal si/sau conventional si sa prezinte documentele prevazute mai sus pentru platile in numerar;

-       in cazul platilor catre cei care au deschis cont la Participant, dividendele cuvenite coproprietarilor vor fi virate Participantului ai carui clienti sunt;

-       in cazul platilor prin virament bancar, dividendele cuvenite coproprietarilor vor fi virate in contul indicat de catre toti coproprietarii in baza solicitarii comune adresate Bancii Transilvania sau Depozitarului Central;

-       in situatia in care coproprietarii solicita atat inregistrarea de catre Depozitarul Central a transferului direct de proprietate asupra actiunilor ca efect al iesirii din indiviziune, cat si plata directa catre fiecare dintre coproprietari conform numarului de actiuni dobandite in proprietate exclusiva, Depozitarul Central va bloca plata dividendelor, iar societatea va calcula sumele de bani corespunzatoare fiecarui fost coproprietar, plata urmand sa se efectueze conform prezentei proceduri.

V.        Precizari referitoare la aplicarea altor cote de impozitare a dividendelor

V.1. Cote de impozitare mai favorabile prevazute de Conventiile de evitare a dublei impuneri

Actionarii nerezidenti care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si tara lor de rezidenta, vor transmite la sediul Transilvania Investments din Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, cod postal 500057, pana la data de 09.06.2023, urmatoarele documente:

-       Solicitare in original pentru aplicarea prevederilor mai favorabile ale conventiei de evitare a dublei impuneri, insotita de

-       Certificatul de rezidenta fiscala pentru anul in care are loc plata dividendelor (2023), in termen de valabilitate, in original sau copie legalizata, apostilat/supralegalizat, daca este cazul, insotit de traducerea autorizata in limba romana, in original si documentele suport continand datele de contact necesare pentru eventualele clarificari.

In conformitate cu prevederile Codului Fiscal din Romania, certificatul de rezidenta fiscala trebuie sa cuprinda elemente de identificare a actionarului nerezident, precum si a autoritatii care a emis certificatul de rezidenta fiscala, ca de exemplu, dar fara a se limita la: nume, denumire, adresa, codul de identificare fiscala, data emiterii certificatului si faptul ca actionarul (i.e. contribuabilul) este rezident fiscal in tara care a emis certificatul.

Plata dividendelor la Data platii (23.06.2023) cu aplicarea cotei mai favorabile este conditionata de transmiterea pana la data de 09.06.2023 a tuturor documentelor complete si corecte si a eventualelor clarificari solicitate de Transilvania Investments. Societatea nu va fi considerata responsabila de neaplicarea tratamentului fiscal mai favorabil mentionat mai sus, in lipsa prezentarii in termenul mentionat a documentatiei si /sau a clarificarilor solicitate.

In cazul actionarilor nerezidenti care nu au depus pana la termenul limita un certificat valid de rezidenta fiscala, plata dividendelor se va efectua retinandu-se cota standard de impozit pe dividende cu retinere la sursa in vigoare, respectiv 8% asupra valorii brute.

In cazul actionarilor nerezidenti reprezentati de Participanti, acestia din urma vor transmite la sediul Transilvania Investments, pana la data de 09.06.2023, lista actionarilor pentru care se depun documentele fiscale care trebuie sa contina: denumirea completa a actionarului (pentru cazurile in care denumirea din Registrul actionarilor este diferita de cea inscrisa in documentele fiscale, se vor prezenta intr-o rubrica speciala motivele/explicatiile acestor diferente), codul de identificare al actionarului cu care acesta este inscris in Registrul actionarilor transmis de catre Depozitarul Central (NIN), numarul de actiuni detinut la Data de inregistrare.

Bancile custode vor transmite la sediul Transilvania Investments copii legalizate (in original) ale certificatelor de rezidenta fiscala ale clientilor lor, pe care vor semna cu mentiunea ca detin originalul acestora, insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Transilvania Investments isi rezerva dreptul de a solicita actionarului/imputernicitului acestuia documente suplimentare in urma analizarii cererii de plata a dividendelor.

Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana, iar daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.

V.2. Plata dividendelor la valoare bruta

In cazul fondurilor de investitii/organismelor de plasament colectiv fara personalitate juridica din Romania, neretinerea la sursa a impozitului pe dividendele cuvenite acestora se va realiza cu conditia ca Participantii sau Societatile de Administrare sa transmita/depuna fie (i) in original, la sediul social al Transilvania Investments din Brasov, Str. Nicolae Iorga nr. 2, cod postal 500057, fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa: actionari@transilvaniainvestments.ro, astfel incat acestea sa fie receptionate de catre societate, pana cel tarziu la data de 09.06.2023, urmatoarele documente:

-        solicitare de plata a dividendelor la valoare bruta, semnata de reprezentantul legal al societatii de administrare, care sa cuprinda:

Ø  datele de identificare ale fondului de investitii, respectiv: cod unic de identificare/inregistrare, asa cum este evidentiat in Registrul Actionarilor Transilvania Investments tinut de catre Depozitarul Central, denumirea completa a fondului de investitii, decizia de autorizare, numarul de inregistrare in Registrul A.S.F. si informatii privind tipul fondului de investitii (inchis sau deschis);

Ø  declaratia pe propria raspundere in original a reprezentantului legal al societatii de administrare din care sa rezulte explicit faptul ca fondul de investitii nu are personalitate juridica;

-            copie conform cu originalul” a actului de identitate al reprezentantului legal al societatii de administrare a fondului, in termen de valabilitate;

-            copie conform cu originalul” a certificatului constatator al societatii de administrare a fondului/ alt document echivalent, nu mai vechi de 3 luni de zile, care sa mentioneze reprezentantul legal al societatii de administrare a fondului;

-            copie conform cu originalul” a deciziei autoritatii de reglementare care sa ateste autorizarea societatii de administrare a fondului si a fondului de investitii.

In cazul in care documentele mentionate mai sus si eventualele clarificari solicitate nu vor fi transmise pana la data de 09.06.2023, Transilvania Investments va retine pentru respectivele fonduri de investitii/organisme de plasament colectiv fara personalitate juridica impozitul pe dividende in cota standard prevazuta de Codul Fiscal in vigoare.

Precizam faptul ca orice clarificare venita din partea autoritatilor si/sau modificare legislativa, ulterioare datei prezentului comunicat, cu privire la regimul de impozitare a dividendelor cuvenite fondurilor de investitii/organismelor de plasament colectiv fara personalitate juridica din Romania, va fi implementata in mod corespunzator de catre Transilvania Investments si adusa la cunostinta actionarilor.

Informatii suplimentare privind procedura de plata a dividendelor pot fi solicitate de la:

-       Transilvania Investments Alliance: Departamentul Guvernanta Corporativa, tel. 0268-401141, 401142, e-mail: actionari@transilvaniainvestments.ro

-       Depozitarul Central: tel. 021-4085800, e-mail: dividende@depozitarulcentral.ro

Transilvania Investments aplica prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR), politica privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal fiind disponibila pe site-ul societatii.

Reamintim actionarilor ca orice modificari de date in Registrul Actionarilor (schimbari de nume, adrese, date de identificare, transferuri de actiuni catre mostenitori etc.) se realizeaza numai de catre Depozitarul Central S.A., www.roclear.ro, cu sediul in Bucuresti, Sector 2, B-dul Carol I, nr. 34-36, et. 3, 8 si 9, tel.021-4085800, email contact@depozitarulcentral.ro, la solicitarea actionarului/persoanei indreptatite.

Radu-Claudiu Rosca

Presedinte Executiv

Mihaela-Corina Stoica

Director de conformitate

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.