District: BUCURESTI
Field of activity: Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Company Name: SIFI CJ STORAGE SA
CAEN Code: 6820
Address: BUCURESTI - Sector 2, Str.Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr.46 - 48, Cam. U12
Fiscal / Unique Code: 201896
Commerce Registry Code: J40/13820/27.11.2014
Symbol: NTEX

BILANT
la data 31.12.2011

Formular 10- lei -
Denumirea elementului  Nr. rd. Sold la
 01.01.2011  31.12.2011 
AB12
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
   1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01 - -
   2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02 - -
   3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şialte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 03 2,484 890
   4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907) 04 - -
   5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933) 05 - -
   TOTAL (rd.01 la 05) 06 2,484 890
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
   1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 07 10,640,922 10,478,827
   2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 08 102,236 83,209
   3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 09 18,932 15,911
   4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 + 232 - 2931) 10 4,463 4,463
   TOTAL (rd. 07 la 10) 11 10,766,553 10,582,410
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
   1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 261 - 2961) 12 - -
   2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964) 13 - -
   3. Interese de participare (ct. 263 - 2962) 14 - -
   4. Împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată în virtuteaintereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965) 15 - -
   5. Investiţii deţinute ca imobilizări (ct. 265 - 2963) 16 - -
   6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) 17 - -
   TOTAL (rd. 12 la 17) 18 - -
   ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) 19 10,769,037 10,583,300
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
   1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 20 770 438
   2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) 21 - -
   3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) 22 556,727 384,359
   4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) 23 - -
   TOTAL (rd. 20 la 23) 24 557,497 384,797
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
   1. Creanţe comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 +411 + 413 + 418 - 491) 25 211,294 172,512
   2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*) 26 - -
   3. Sume de încasat de la entităţile de care compania este legată în virtuteaintereselor de participare (ct. 453 - 495*) 27 - -
   4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** +444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187) 28 1,876 878
   5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*) 29 - -
   TOTAL (rd. 25 la 29) 30 213,170 173,390
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT
   1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 31 - -
   2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) 32 - 8,667
   TOTAL (rd. 31 + 32) 33 - 8,667
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 34 41,849 97,640
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) 35 812,516 664,494
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 36 62,771 47,285
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
   1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separatîmprumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 37 - -
   2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +1682 + 5191 + 5192 + 5198) 38 148,173 -
   3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 39 - -
   4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 40 245,428 60,780
   5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 41 9,711 521
   6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 42 - -
   7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselorde participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***) 43 - -
   8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+ 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437***+ 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** +457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 44 293,475 153,221
   TOTAL (rd. 37 la 44) 45 696,787 214,522
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63) 46 168,656 461,915
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46) 47 10,937,693 11,045,215
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
   1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separatîmprumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 48 - -
   2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +1682 + 5191 + 5192 + 5198) 49 - -
   3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 50 - -
   4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 51 - -
   5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 52 - -
   6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 53 - -
   7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselorde participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) 54 - -
   8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct.1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 +456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 55 - -
   TOTAL (rd. 48 la 55) 56 - -
H. PROVIZIOANE
   1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (ct. 1515) 57 - -
   2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 58 - -
   3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 59 - -
   TOTAL (rd. 57 la 59) 60 - -
I. VENITURI IN AVANS
   1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) 61 - -
   2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care: 62 9,844 35,342
   Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 63 9,844 35,342
   Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 64 - -
   Fond comercial negativ (ct.2075) 65 - -
   TOTAL (rd. 61 + 62 + 65) 66 9,844 35,342
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL
   1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 67 1,172,823 1,172,823
   2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 68 - -
   3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 69 - -
   TOTAL (rd. 67 la 69) 70 1,172,823 1,172,823
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 71 - -
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 72 9,239,596 9,239,596
IV. REZERVE
   1. Rezerve legale (ct. 1061) 73 140,109 161,636
   2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 74 - -
   3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065) 75 1,742 1,742
   4. Alte rezerve (ct. 1068) 76 131,203 148,858
   TOTAL (rd. 73 la 76) 77 273,054 312,236
   Acţiuni proprii (ct. 109) 78 - -
   Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 79 - -
   Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 80 - -
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) 81 - -
SOLD D (ct. 117) 82 - -
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121) 83 269,683 342,087
SOLD D (ct. 121) 84 0 0
   Repartizarea profitului (ct. 129) 85 17,463 21,527
   CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85) 86 10,937,693 11,045,215
   Patrimoniul public (ct. 1016) 87 - -
   CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65) 88 10,937,693 11,045,215


CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data 31.12.2011

Formular 20- lei -
Denumirea indicatorilor Nr. rd.Exercitiul financiar
20102011
AB12
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 1,767,425 1,617,901
   Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 1,483,901 1,520,115
   Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 283,524 97,786
   Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 - -
   Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si caremai au in derulare contracte de leasing (ct.766* ) 05 - -
   Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06 - -
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)
   Sold C 07 - -
   Sold D 08 - -
3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată(ct.721+ 722) 09 - -
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) 10 33,780 38,772
   -din care, venituri din fondul comercial negativ 11 - -
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) 12 1,801,205 1,656,673
5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412) 13 23,735 16,819
   Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 14 3,239 6,290
   b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413) 15 138,179 162,254
   c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 16 253,369 92,076
   Reduceri comerciale primite (ct. 609) 17 452 -
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care: 18 496,597 418,754
   a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644-7414) 19 394,403 331,497
   b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415) 20 102,194 87,257
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 22 - 23) 21 193,210 211,412
   a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 22 193,210 211,412
   a.2) Venituri (ct.7813) 23 - -
   b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) 24 77,899 -
   b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 25 77,899 -
   b.2) Venituri (ct.754+7814) 26 - -
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 27 257,343 312,347
   8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) 28 176,542 210,042
   8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635) 29 50,184 54,003
   8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) 30 30,617 48,302
   Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrulgeneral si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) 31 - -
   Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) 32 - -
   - Cheltuieli (ct.6812) 33 - -
   - Venituri (ct.7812) 34 - -
   CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32) 35 1,443,119 1,219,952
   PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
   - Profit (rd. 12 - 35) 36 358,086 436,721
   - Pierdere (rd. 35 - 12) 37 0 0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) 38 - -
   - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 39 - -
10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate(ct.763) 40 - -
   - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 41 - -
11. Venituri din dobânzi (ct.766*) 42 20 17
   - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 43 - -
   Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) 44 - -
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 45 20 17
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiaredeţinute ca active circulante (rd. 47 - 48) 46 - -
   - Cheltuieli (ct.686) 47 - -
   - Venituri (ct.786) 48 - -
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418) 49 8,852 6,205
   - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 50 - -
   Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 51 - -
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL(rd. 46 + 49 + 51) 52 8,852 6,205
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
   - Profit (rd. 45 - 52) 53 0 0
   - Pierdere (rd. 52 - 45) 54 8,832 6,188
PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
   - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) 55 349,254 430,533
   - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 56 0 0
15. Venituri extraordinare (ct.771) 57 - -
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 58 - -
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
   - Profit (rd. 57 - 58) 59 0 0
   - Pierdere (rd. 58 - 57) 60 0 0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) 61 1,801,225 1,656,690
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 62 1,451,971 1,226,157
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
   - Profit (rd. 61 - 62) 63 349,254 430,533
   - Pierdere (rd. 62 - 61) 64 0 0
18. Impozitul pe profit (ct.691) 65 79,571 88,446
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 66 - -
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:
   - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) 67 269,683 342,087
   - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) 68 0 0


DATE INFORMATIVE
la data 31.12.2011

Formular 30- lei -
I. Date privind rezultatul inregistrat Nr. rd. Nr. unitati Sume
A B 1 2
Unităti care au inregistrat profit 01 1 342,087
Unităti care au inregistrat pierdere 02 0 0
II Date privind platile restante Nr. rd. Total din care: Pentru activitatea curenta Pentru activitatea de investitii
A B 1=2+3 2 3
Plăti restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care: 03 - - -
Furnizori restanţi – total (rd. 05 la 07), din care: 04 - - -
   - peste 30 de zile 05 - - -
   - peste 90 de zile 06 - - -
   - peste 1 an 07 - - -
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.09 la 13), din care: 08 - - -
   - Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate deangajatori, salariati si alte persoane asimilate 09 - - -
   - Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 10 - - -
   - Contribuţia pentru pensia suplimentară 11 - - -
   - Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 12 - - -
   - Alte datorii sociale 13 - - -
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si altefonduri 14 - - -
Obligatii restante fata de alti creditori 15 - - -
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 16 - - -
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 17 - - -
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21),din care: 18 - - -
   - restante dupa 30 de zile 19 - - -
   - restante dupa 90 de zile 20 - - -
   - restante dupa 1 an 21 - - -
Dobanzi restante 22 - - -
III. Numar mediu de salariati Nr. rd.  31.12.2010   31.12.2011 
A B 1 2
Numar mediu de salariati 23 20 17
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul exerciţiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie 24 17 13
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente Nr. rd. Sume (lei)
A B 1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care: 25 -
   - impozitul datorat la bugetul de stat 26 -
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanelefizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 27 -
   - impozitul datorat la bugetul de stat 28 -
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: 29 -
   - impozitul datorat la bugetul de stat 30 -
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 31 -
   - impozitul datorat la bugetul de stat 32 -
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care: 33 -
   - impozitul datorat la bugetul de stat 34 -
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: 35 -
   - impozitul datorat la bugetul de stat 36 -
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridiceafiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 37 -
   - impozitul datorat la bugetul de stat 38 -
Redevenţe plătite în cursul exerciţiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 39 -
   - redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 40 -
Redevenţă minieră plătită 41 -
Subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar, din care: 42 -
   - subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar aferente activelor 43 -
   - subvenţii aferente veniturilor 44 -
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 45 82,515
   - creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 46 -
   - creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 47 82,515
V. Tichete de masa Nr. rd. Sume (lei)
A B 1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor 48 26,446
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) Nr. rd. 31.12.2010 31.12.2011
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: 49 - -
- din fonduri publice 50 - -
- din fonduri private 51 - -
VII. Cheltuieli de inovare Nr. rd. 31.12.2010 31.12.2011
A B 1 2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care: 52 - -
   - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei 53 - -
   - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei 54 - -
   - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei 55 - -
VIII. Alte informaţii  Nr. rd.   31.12.2010   31.12.2011 
A B 1 2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57 + 65), din care: 56 90 434
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şiobligaţiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care: 57 - -
   - acţiuni cotate emise de rezidenţi 58 - -
   - acţiuni necotate emise de rezidenţi 59 - -
   - părţi sociale emise de rezidenţi 60 - -
   - obligaţiuni emise de rezidenţi 61 - -
   - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenţi 62 - -
   - acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi 63 - -
   - obligaţiuni emise de nerezidenţi 64 - -
Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care: 65 90 434
   - creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functiede cursul unei valute (din ct. 267) 66 90 434
   - creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 67 - -
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sumebrute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care: 68 299,176 260,050
   - creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) 69 - -
Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) 70 - -
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 71 91 11
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 +4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.73 la 77), din care: 72 - -
   - creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382) 73 - -
   - creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) 74 - -
   - subvenţii de încasat (ct. 445) 75 - -
   - fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447) 76 - -
   - alte creanţe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) 77 - -
Creanţele entităţii in relaţiile cu entităţile afiliate (ct.451) 78 - -
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit(din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) 79 - -
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.81 + 82), din care 80 64,556 48,152
   - decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 4582) 81 - -
   - alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât creanţele în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473) 82 64,556 48,152
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: 83 - -
   - de la nerezidenţi 84 - -
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508)(rd. 86 la 92), din care: 85 - -
   - acţiuni cotate emise de rezidenţi 86 - -
   - acţiuni necotate emise de rezidenţi 87 - -
   - părţi sociale emise de rezidenţi 88 - -
   - obligaţiuni emise de rezidenţi 89 - -
   - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri) 90 - -
   - acţiuni emise de nerezidenţi 91 - -
   - obligaţiuni emise de nerezidenţi 92 - -
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 93 - 8,667
Casa în lei şi în valută (rd. 95 + 96), din care: 94 10,919 16,368
   - în lei (ct. 5311) 95 10,919 16,368
   - în valută (ct. 5314) 96 - -
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 98 + 100), din care: 97 30,762 80,928
   - în lei (ct. 5121), din care: 98 30,762 80,928
conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 99 - -
   - în valută (ct. 5124), din care: 100 - -
conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente 101 - -
Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 103 + 104), din care: 102 - -
   - sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +5125 + 5411) 103 - -
   - sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412) 104 - -
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142+ 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care: 105 706,632 249,864
   - Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni în sume brute (ct. 161) (rd. 107 + 108), din care: 106 - -
   - în lei 107 - -
   - în valută 108 - -
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 110 + 111), din care: 109 - -
   - în lei 110 - -
   - în valută 111 - -
   - Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192+ 5197), (rd. 113 + 114), din care: 112 148,173 -
   - în lei 113 148,173 -
   - în valută 114 - -
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 116 + 117), din care: 115 - -
   - în lei 116 - -
   - în valută 117 - -
   - Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194+ 5195), (rd. 119 + 120), din care: 118 - -
   - în lei 119 - -
   - în valută 120 - -
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 122 + 123), din care: 121 - -
   - în lei 122 - -
   - în valută 123 - -
   - Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) (rd. 125 + 126), din care: 124 - -
   - în lei 125 - -
   - în valută 126 - -
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 128 + 129), din care: 127 - -
   - în lei 128 - -
   - în valută 129 - -
   - Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625)(rd. 131 + 132), din care: 130 - -
   - în lei 131 - -
   - în valută 132 - -
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 134 + 135), din care: 133 - -
   - în lei 134 - -
   - în valută 135 - -
   - Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682) 136 - -
   - Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)(rd. 138 + 139), din care: 137 9,209 21,742
   - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute 138 9,209 21,742
   - în valută 139 - -
   - Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, însume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: 140 255,139 61,301
   - datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienţi externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) 141 - -
   - Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281) 142 26,076 17,595
   - Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 +437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 144 la 147), din care: 143 61,265 78,715
   - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381) 144 13,616 10,253
   - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446) 145 47,552 68,427
   - fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447) 146 97 35
   - alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481) 147 - -
Datoriile entităţii in relaţiile cu entităţile afiliate (ct.451) 148 - -
Sume datorate acţionarilor/ asociaţilor (ct.455) 149 - -
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), (rd. 151 la 154), din care: 150 206,770 70,511
   - decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581) 151 196,925 35,169
   - alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)1)(din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473) 152 9,845 35,342
   - subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472) 153 - -
   - vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509) 154 - -
Dobânzi de plătit (ct. 5186) 155 - -
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 157 la 160), din care: 156 1,172,823 1,172,823
   - acţiuni cotate 157 1,172,823 1,172,823
   - acţiuni necotate 158 - -
   - părţi sociale 159 - -
   - capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct. 1012) 160 - -
Brevete si licenţe (din ct.205) 161 - -
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii Nr. rd. 31.12.2010 31.12.2011
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 162 15,000 15,000


SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data 31.12.2011


Formular 40- lei -
Elemente Imobilizari Nr. rd. Valori brute
Sold Initial Cresteri Reduceri Sold final (col.5=1+2+3)
Total Din care: dezmembrari si casari
AB 12345
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 01 - - - x -
Alte imobilizari 02 7,874 - - x 7,874
Avansuri si imobilizarinecorporale in curs 03 - - - x -
TOTAL (rd. 01 la 03) 04 7,874 - - x 7,874
Imobilizari corporale
Terenuri 05 6,314,963 - - x 6,314,963
Constructii 06 4,325,959 20,340 - - 4,346,299
Instalatii tehnice si masini 07 222,242 5,335 2,738 - 224,839
Alte instalatii, utilaje si mobilier 08 41,771 - - - 41,771
Avansuri si imobilizari corporale in curs 09 4,463 - - x 4,463
TOTAL (rd. 05 la 09) 10 10,909,398 25,675 2,738 - 10,932,335
Imobilizari financiare 11 - - - x -
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL(rd.04+10+11) 12 10,917,272 25,675 2,738 - 10,940,209

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -
Elemente de imobilizari Nr.rd. Sold initial Amortizare in cursul anului Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A B 6 7 8 9
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire sicheltuieli de dezvoltare 13 - - - -
Alte imobilizari 14 5,390 1,594 - 6,984
TOTAL (rd.13 +14) 15 5,390 1,594 - 6,984
Imobilizari corporale
Terenuri 16 - - - -
Constructii 17 - 182,435 - 182,435
Instalatii tehnice si masini 18 120,006 24,362 2,738 141,630
Alte instalatii ,utilaje si mobilier 19 22,839 3,021 - 25,860
TOTAL (rd.16 la 19) 20 142,845 209,818 2,738 349,925
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20) 21 148,235 211,412 2,738 356,909


SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE


- lei -
Elemente de imobilizari Nr.rd. Sold initial Ajustari constituite in cursul anului Ajustari reluate la venituri Sold final (col.13=10+11-12)
A B 10 11 12 13
Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuielide dezvoltare 22 - - - -
Alte imobilizari 23 - - - -
Avansuri si imobilizari necorporale incurs 24 - - - -
TOTAL (rd.22 la 24) 25 - - - -
Imobilizari corporale
Terenuri 26 - - - -
Constructii 27 - - - -
Instalatii tehnice si masini 28 - - - -
Alte instalatii, utilaje si mobilier 29 - - - -
Avansuri si imobilizari corporale incurs 30 - - - -
TOTAL (rd. 26 la 30) 31 - - - -
Imobilizari financiare 32 - - - -
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE -TOTAL (rd.25+31+32) 33 - - - -