luni | 20 mai, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


2PERFORMANT NETWORK SA - 2P

Convocare AGOA&AGEA din data de 22.04.2024

Data Publicare: 18.03.2024 18:00:12

Cod IRIS: 8C1B6

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

           Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Raport curent nr. 13/2024

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de

piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

 

Data raportului

18.03.2024

Denumirea societatii

2Performant Network S.A.

Sediul social

Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8, Cladirea Unirii View, Etajul 2, (biroul) ResCo-working09, Sector 3, Bucuresti, Romania

Telefon

+40 374 996 354

E-mail

investors@2performant.com

Cod Unic de Inregistrare

26405652 

Nr. Reg. Com.

J40/493/2010 

Capital social subscris si varsat

1.303.304,3 lei

Numar de actiuni

13.033.043

Simbol

2P

Piata de tranzactionare

SMT AeRO Premium

 

 

 

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administratie de a convoca Adunarile Generale

Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor 2Performant Network S.A. pentru data de 22.04.2024.

 

Conducerea 2Performant Network S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza investitorii ca, in data de 18.03.2023, Consiliul de Administratie al Companiei a decis Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) Companiei pentru data de 22.04.2024 (prima convocare), respectiv 23.04.2024 (a doua convocare), in cazul in care nu se indeplineste cvorumul de prezenta pentru prima sedinta, avand ordinea de zi prevazuta in convocatorul anexat acestui raport curent.

 

DIRECTOR GENERAL

Dorin Boerescu

 

                                          

                        

 

CONVOCATOR

AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE SI AL ADUNARII GENERALE ORDINARE ALE ACTIONARILOR

2PERFORMANT NETWORK S.A.

 

Societatea 2PERFORMANT NETWORK S.A., inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/493/2010, EUID ROONRC.J40/493/2010, cod unic de inregistrare 26405652, cu sediul social in Bd. Corneliu Coposu, nr. 6-8, cladirea Unirii View, biroul ResCo-working09, etaj 2, Sector 3, Bucuresti, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 1.303.304,30 RON (fiind denumita in continuare „Societatea”), prin DORIN-CRISTIAN BOERESCU, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie („Presedintele Consiliului de Administratie”),

In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) si a actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”),

 

CONVOACA

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGEA”) la adresa situata in Hotel Marmorosch, Strada Doamnei nr. 2, Sector 3, Bucuresti in data de 22 aprilie 2024, la ora 12:00, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 12 aprilie 2024, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare; in situatia in care la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu vor fi intrunite conditiile de cvorum stabilite de lege si de Actul Constitutiv, Presedintele Consiliului de Administratie a convocat si a fixat, in temeiul art. 118 din Legea Societatilor, o a doua sedinta AGEA pentru data de 23 aprilie 2024, la ora 12:00, la adresa situata in Hotel Marmorosch, Strada Doamnei nr. 2, Sector 3, Bucuresti, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta; si

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGOA”) la adresa situata in Hotel Marmorosch, Strada Doamnei nr. 2, Sector 3, Bucuresti , in data de 22 aprilie 2024, la ora 13:00, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 12 aprilie 2024, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare; in situatia in care la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu vor fi intrunite conditiile de cvorum stabilite de lege si de Actul Constitutiv, Presedintele Consiliului de Administratie a convocat si a fixat, in temeiul art. 118 din Legea Societatilor, o a doua AGOA pentru data de 23 aprilie 2024, la ora 13:00, la adresa situata in Hotel Marmorosch, Strada Doamnei nr. 2, Sector 3, Bucuresti , cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

                   

              

ORDINEA DE ZI A AGEA ESTE URMATOAREA:

 

1.      Aprobarea delegarii atributiilor AGEA privind hotararea de majorare a capitalului social al Societatii catre Consiliul de Administratie in temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) si art. 2201 alin. (2) din Legea Societatilor, respectiv in temeiul prevederilor art. 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, pentru o perioada de trei (3) ani, printr-una sau mai multe emisiuni de actiuni ordinare, nominative si dematerializate, cu o valoare nominala care sa nu depaseasca jumatate  din capitalul social subscris existent in momentul hotararii si autorizarii, respectiv cu pana la 651.652,15 RON, respectiv, aprobarea modificarii Actului Constitutiv, prin modificarea articolului 15.1 din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:

„15.1. Societatea isi va putea majora capitalul social dupa cum urmeaza:

1)    In conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, respectiv

2)    In conformitate cu deciziile adoptate de catre Consiliul de Administratie, in temeiul delegarii atributiilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de majorare a capitalului social si autorizarii Consiliului de Administratie pentru o perioada de trei (3) ani, care se va incheia la data de [22/23] aprilie 2027, sa decida majorarea capitalului social al Societatii, printr-una sau mai multe emisiuni de actiuni ordinare, nominative si dematerializate, cu o valoare nominala care sa nu depaseasca jumatate din capitalul social subscris, existent in momentul hotararii si autorizarii, respectiv cu pana la 651.652,15 RON,

in conditiile stabilite de prezentul Act Constitutiv si cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, respectiv a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a oricaror alte dispozitii ale legislatiei pietei de capital.”

2.      Aprobarea contractarii de catre Societate a uneia sau mai multor finantari si/sau facilitati de credit (sau, dupa caz, suplimentarea celor existente) in valoare cumulata totala de pana la 10.000.000 RON (sau echivalent in valuta) pentru finantarea capitalului de lucru / investitii, precum si aprobarea garantarii de catre Societate a obligatiilor financiare (credit, dobanzi, penalitati, alte costuri) decurgand din facilitatea/facilitatile de credit mentionata(e) mai sus, cu ipoteca mobiliara pe toate conturile Societatii, ipoteci imobiliare si/sau mobiliare asupra oricarora dintre activele Societatii, asa cum vor fi ele solicitate de / agreate cu entitatile creditoare pentru acordarea creditului/creditelor (dupa caz, pentru suplimentarea creditelor existente). Pentru implementarea hotararii, Consiliul de Administratie este

 

imputernicit , cu posibilitate de sub-delegare, in numele si pe seama Societatii, cu autoritate si putere depline, sa decida asupra entitatilor creditoare, sa negocieze termenii si conditiile facilitatii/facilitatilor de credit (sau, dupa cum va fi cazul, actele aditionale la facilitatile existente), sa semneze contractul/contractele de credit, contractele de garantie (mobiliara/ imobiliara), orice acte aditionale care decurg din aceste contracte (ex. acte aditionale pentru diminuare sau extindere a facilitatii de credit), precum si orice alte documente, inclusiv bilete la ordin pe care entitatea creditoare le va solicita Societatii in vederea acordarii creditului (dupa caz, suplimentarii creditului existent), in legatura cu operatiunile de mai sus.

3.       Aprobarea imputernicirii persoanelor mentionate mai jos pentru ca impreuna, prin semnatura conjuncta a cel putin 2 (doua) dintre acestea, in numele si pe seama Societatii, pentru o perioada de 3 (trei) ani de la data hotararii, sa semneze si sa faca toate demersurile necesare si legale pentru a reprezenta Societatea in fata Alpha Bank Romania S.A., precum si in fata oricarei sucursale/agentii a acesteia („Banca”), in vederea efectuarii de plati indiferent de valoarea acestora din conturile deschise de Societate la Banca, in valuta EUR/ RON/ USD, precum si in vederea  deschiderii in numele Societatii  a unuia sau mai multor conturi curente si/sau conturi de economisire in valuta EUR/ RON/ USD, precum si in vederea operarii si inchiderii acestora (definite in mod individual “Contul” si in mod colectiv  “Conturile”):

  1. dna Ionas Elena Adriana, cetatean roman, (...................................................) ; si
  2. dna Popescu Simona Manuela, cetatean roman (............................ ..............); si
  3. dna Botis Roxana Elena, cetatean roman (...................................................).

(denumite in mod individual “Imputernicitul” si in mod colectiv  “Imputernicitii”).

In acest scop, Imputernicitii sunt autorizati sa emita ordine, instructiuni si sa semneze orice document privind operarea Conturilor inclusiv, dar fara a se limita la:

     i.               sa semneze si sa depuna orice documente necesare in vederea deschiderii, operarii si inchiderii Conturilor;

   ii.               sa efectueze, in conditiile legii, orice operatiune pe Conturi, incluzand in mod nelimitativ retrageri/depuneri de numerar, transferuri bancare din Conturi, in conditiile legii, indiferent de valoarea acestora;

 

 

 

 

 iii.               sa constituie/lichideze depozite, sa cumpere, sa rascumpere, sa prelungeasca certificate de depozit cu cupoane, care vor purta semnatura conjuncta a Imputernicitilor;

  iv.               sa efectueze orice operatiune/formalitate necesara pentru functionarea Conturilor, a cardurilor de debit atasate acestora si a serviciului de Internet Banking;

    v.               sa intre in posesia a PIN-urilor aferente cardurilor atasate Conturilor si a parolelor aferente serviciului de Internet Banking;

  1. sa indeplineasca orice alte formalitati necesare pentru functionarea Conturilor, a cardurilor de debit atasate acestora si a serviciului de Internet Banking; si
  2. sa inchida, cand vor considera de cuviinta Conturile si sa retraga/transfere fondurile existente in Conturi la data inchiderii acestora.

Imputernicitii vor putea formula/completa si semna formulare, cereri si declaratii, vor achita taxele de orice fel si orice alte comisioane ce au legatura cu indeplinirea hotararii, vor depune si ridica documente, reprezentand valabil Societatea in relatiile cu Banca si cu terte persoane fizice si juridice, semnand in numele Societatii si pentru Societate oriunde va fi necesar, in limitele prezentului mandat, semnatura lor fiind opozabila Societatii.

4.      Aprobarea modificarii articolului 3.2 din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:

3.2. Societatea poate deschide sucursale, filiale, agentii sau birouri in Romania si in strainatate, potrivit prevederilor prezentului Act Constitutiv si cu respectarea corespunzatoare a legislatiei aplicabile in vigoare in Romania.

5.      Aprobarea eliminarii literei d) de la articolul 10.4 din Actul Constitutiv (cu consecinta renumerotarii literelor urmatoare).

6.      Aprobarea modificarii articolului 11.1 din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:

„Societatea este administrata in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie format dintr-un numar de 3 pana la 5 membri, romani sau straini, dintre care cel putin unul independent, desemnati de Adunarea Generala a Actionarilor pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pentru noi mandate succesive. Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie sunt administratori neexecutivi. Administratorii pot fi persoane fizice sau juridice, fara limitare, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. Consiliul de Administratie poate crea comitete consultative formate din cel putin 2 membri ai consiliului, insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu,

 

in domenii precum auditul, remunerarea Administratorilor, directorilor, cenzorilor si personalului sau nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor inainta consiliului, in mod regulat, rapoarte asupra activitatii lor.”

7.      Aprobarea modificarii articolului 11.6.6. din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:

„11.6.6 Pentru valabilitatea sedintelor Consiliului de Administratie este necesara participarea a cel putin 3 (trei) Administratori dintre care unul sa fie Presedintele Consiliului de Administratie. Hotararile Consiliului de Administratie al Societatii sunt adoptate valabil numai prin votul majoritatii Administratorilor prezenti la sedinta.”

8.      Aprobarea modificarii literei f) de la articolul 11.7.4. din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:

f)   Sa decida si sa reprezinte Societatea la infiintarea, dizolvarea, modificarea oricaror sucursale, agentii, puncte de lucru sau alte entitati fara personalitate juridica ale Societatii, precum si a oricaror entitati cu personalitate juridica (filiale), inclusiv in strainatate, in care Societatea este sau doreste sa devina parte (inclusiv dar fara a se limita la societati comerciale, ONG-uri, asocieri fara personalitate juridica, etc), sa subscrie participatiile (indiferent de valoarea acestora), sa aprobe si sa semneze actele constitutive si orice alte documente necesare in acest sens, sa participe la adunarile organelor de conducere ale acestor entitati, in numele si pe seama Societatii si sa voteze in numele si pe seama Societatii in cadrul sedintelor respectivelor organe de conducere si sa semneze hotararile acestora;

9.      Aprobarea desfiintarii comitetului consultativ infiintat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si eliminarea in consecinta a articolului 11.8 din Actul Constitutiv.

10.  Aprobarea eliminarii articolului 19 din Actul Constitutiv (cu consecinta renumerotarii articolului urmator).

11.         Stabilirea datei de:

            10 mai 2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017; si

            9 mai 2024 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

 

 

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte date relevante indicate in art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.

12.         Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie si/sau oricarui membru al Consiliului de Administratie si/sau al Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA, Actul Constitutiv actualizat, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a hotararii AGEA, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni necesare, utile sau oportune in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.   

 

 

ORDINEA DE ZI A AGOA ESTE URMATOAREA:

 

1.             Aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, insotite de raportul Consiliului de Administratie si de raportul auditorului independent. In anul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, Societate a inregistrat un profit contabil net in cuantum de 869.432 RON, din care suma de 49.354  RON va fi alocata pentru constituirea rezervelor legale, iar diferenta de 820.078 RON va ramane nerepartizata.

2.             Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023 (Vot secret).

3.             Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar aferent anului 2024, in conformitate cu materialele prezentate AGOA.

4.               Aprobarea raportului de remunerare al Societatii aferent anului 2023, in conformitate cu materialele prezentate AGOA.    

5.             Alegerea unui numar de doi noi membri ai Consiliului de Administratie, dintre candidatii propusi de membrii actuali ai Consiliului de Administratie si/sau de catre actionarii Societatii, pentru un mandat de trei (3) ani, incepand cu data hotararii AGOA si pana la data de 22 aprilie 2027, sub rezerva aprobarii punctului 6 de pe ordinea de zi AGEA. Candidatii care au fost propusi de catre membrii actuali ai Consiliului de Administratie sunt urmatorii:

 

       Oane Vladimir, cetatean roman, (......................................................................) ; si

       Pavel Matei-Mihail, cetatean roman (...............................................................).

Mandatele in curs ale celorlalti membri ai Consiliului de Administratie raman in vigoare, in conformitate cu termenii si conditiile aplicabile acestora.

(Vot secret)

6.             Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2024 la nivelul agregat de 130.000 RON (net).

7.               Aprobarea limitei maxime de 630.000 RON (net) aplicabila remuneratiei fixe a Directorului General al Societatii pentru exercitiul financiar aferent anului 2024, la care se adauga remuneratia variabila sau orice alte beneficii stabilite in conformitate cu politica de remunerare a Societatii.    

8.             Stabilirea datei de:

            10 mai 2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017; si

            9 mai 2024 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte date relevante prevazute de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.

9.             Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie si/sau oricarui membru al Consiliului de Administratie si/sau al Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGOA, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni utile, necesare sau oportune in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.

 

 

 

 

 

 

***

 

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA/AGEA

 

a)             Participarea la AGOA/AGEA

La AGOA/AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale aplicabile societatilor pe actiuni listate pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare SMT-AeRo si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali), prin reprezentant (pe baza de imputernicire speciala sau generala), cu respectarea prevederilor legale incidente, online sau prin corespondenta (pe baza de buletin de vot prin corespondenta).

Accesul si/sau votul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA/AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/ permis de sedere/ carte de identitate pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/ permis de sedere/ carte de identitate pentru cetatenii straini).

Reprezentantii actionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/ permis de sedere/ carte de identitate pentru cetatenii straini), insotit de imputernicirea speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica/reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, dupa caz.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de Societate de la Depozitarul Central S.A.

In situatia in care: a) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (buletin/ carte de identitate/ pasaport/ permis de sedere); b) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci va prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului imputernicirii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 6 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA/AGEA).

Informatii privind imputernicirile speciale si generale, votul online si votul prin corespondenta sunt mentionate la punctele c), d) si e) de mai jos.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea acestora, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza (se aplica si in cazul participarii si votului in conformitate cu punctele c) si d) de mai jos).

 

 

 

b)            Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGEA si AGOA

Incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial (19 martie 2024), toate materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA vor fi disponibile pe pagina web a Societatii la https://ro.2performant.com/aga/. Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

c)             Dreptul de a propune candidaturi pentru functia de membru al Consiliului de Administratie

Actionarii Societatii pot prezenta propuneri de candidati pentru numirea in calitate de membru al Consiliului de Administratie. In acest sens, vor specifica, in propunere, informatii despre numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse, insotite de:

i) o copie a actului de identitate valid al actionarului Societatii (in cazul persoanelor fizice, carte de identitate, pasaport, permis de sedere, respectiv in cazul persoanelor juridice, carte de identitate, pasaport, permis de sedere al reprezentantului legal);

(ii) curriculum vitae al persoanei propuse pentru functia de membru in Consiliul de Administratie; si

(iii) formularul de consimtamant si nota de informare pentru colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal, completat si semnat de candidat (model indicativ disponibil in cadrul materialelor informative).

Actionarii Societatii vor putea depune propunerile privind membrii Consiliului de Administratie (insotite de documentele care dovedesc identitatea actionarului/candidatului), transmitand in acest sens o solicitare scrisa la adresa secretariataga@2performant.com, pana cel tarziu la data de  4 aprilie 2024 ora 23:59, cu mentiunea scrisa „Propunere de candidaturi pentru pozitia de membru al Consiliului de Administratie”.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie va fi disponibila pe pagina web a Societatii, sectiunea destinata relatiei cu investitorii (https://2performant.com/aga/).

d)            Imputernicirile generale

Imputernicirea generala poate fi acordata de actionari pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie.

Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, situat in Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8, Cladirea Unirii View, Etajul 2, (biroul) ResCo-working09, Sector 3, Bucuresti, Romania, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform reglementarilor ASF, la adresa secretariataga@2performant.com, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 19 aprilie 2024, ora 12:00.

 

 

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea 24/2017), fie de avocat, iar actionarul sa fie client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Impreuna cu imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca:

(i)          imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

(ii)        imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

e)             Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta

Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”).

Imputernicirile speciale pot fi acordate oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contin instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.

Imputernicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente, se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, situat in Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8, Cladirea Unirii View, Etajul 2, (biroul) ResCo-working09, Sector 3, Bucuresti, Romania, inclusiv prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (in cazul imputernicirilor speciale), respectiv prin e-mail (in cazul buletinelor de vot prin corespondenta), conform reglementarilor ASF, la adresa secretariataga@2performant.com, in original sau in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 19 aprilie 2024, ora 12:00, mentionand pe plic in clar sau in subiectul e-mail-ului „Pentru Adunarea Generala Extraordinara/Ordinara a Actionarilor din data de 22 aprilie/23 aprilie 2024

La completarea imputernicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA/AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotarari. In aceasta ipoteza, imputernicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la pct. b).

f)              Votul online

          Votul online poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului nr. 5/2018, prin accesarea linkului https://2p.evote.ro/login de pe orice dispozitiv conectat la internet.

 

 

 

Pentru identificare si acces online la AGOA/AGEA, actionarii vor furniza urmatoarele informatii:

In cazul persoanelor fizice

o   numele si prenumele;

o   codul numeric personal

o   adresa de e-mail;

o   copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*;

o   numarul de telefon (optional).

In cazul persoanelor juridice:

o   denumirea persoanei juridice;

o   codul unic de inregistrare (CUI);

o   numele si prenumele reprezentantului legal;

o   codul numeric personal al reprezentantului legal;

o   adresa de e-mail;

o   actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*;

o   copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data de referinta *;

o   numarul de telefon (optional).

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat cu semnatura legalizata de notarul public in limbile romana/engleza.

*copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online (upload) in campurile dedicate. Fisierele ce pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

Actionarul se poate conecta si vota ori de cate ori doreste in intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima optiune de vot (inainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea inregistrata. In situatia in care in urma procesului de identificare apar

 

neconcordante intre datele oferite de actionar si cele din Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta, actionarul va fi instiintat si va fi indrumat sa contacteze Responsabilul de relatia cu actionarii la adresa secretariataga@2performant.com sau numarul de telefon +40 374 996 354.

 

 

 

g)             Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

(i)          de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si

(ii)        de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat la sediul Societatii sau prin e-mail, conform reglementarilor ASF, la adresa secretariataga@2performant.com) pana la data de 4 aprilie 2024.

Cerintele de identificare mentionate mai sus la litera a) sunt aplicabile si pentru actionarul/actionarii persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care solicita completarea ordinii de zi AGOA/AGEA.

In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut la lit. e) de mai sus determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, Societatea va trebui sa faca disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de Referinta si cu respectarea termenului prevazut de Legea Societatilor.

h)            Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor. Intrebarile vor putea fi transmise Societatii prin e-mail, la adresa secretariataga@2performant.com, astfel incat acestea sa fie primite de catre Societate pana la data de 19 aprilie 2024, ora 12:00.

Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor (in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018), buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se va considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a Societatii, in format intrebare-raspuns.

 

DORIN-CRISTIAN BOERESCU

Presedintele Consiliului de Administratie

 

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.