sâmbătă | 25 mai, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


ANTIBIOTICE S.A. - ATB

Convocare AGA Anuala 27/28.04.2023

Data Publicare: 23.03.2023 18:05:18

Cod IRIS: ECE28

 

 

 

RAPORT CURENT

                                                                                          

 

Data raportului: 23.03.2023

Denumirea entitatii emitente: Antibiotice SA

Sediul social: Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410,  http://www.antibiotice.ro

E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro

Numarul de telefon/fax: 0232 209000 / 0372 065 633

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1973096

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J22/285/1991

Capital social subscris si varsat: 67.133.804 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Numar de actiuni: 671.338.040

Numar de voturi: 671.338.040

Principalele caracteristici ale

valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative, valoarea nominala: 0,10 lei

 

Eveniment important de raportat:

 

 

CONVOCAREA

 

Adunarii Generale a Actionarilor Ordinara

 

Consiliul de Administratie al “Antibiotice” S.A. intrunit in sedinta din 23.03.2023 in temeiul art. 234, A, alin. (1) a) Regulamentul ASF nr. 5/2018, art. 117 din Legea nr. 31/ 1990 si art.16 din Actul Constitutiv al societatii convoaca pentru data de 27.04.2023, Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara la ora 1000, la sediul societatii din Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, cu  urmatoarea ordine de zi:

 

Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara

 

1.

Aprobarea Situatiilor financiare ale societatii pentru anul financiar 2022, in baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.

2.

Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2022, fixarea dividendului brut pe actiune si stabilirea datei platii ca fiind 02.10.2023.

3.

Constatarea incetarii la data de 09.04.2023 a valabilitatii contractului de prestari servicii de auditare legala nr. 1/20.03.2020 incheiat cu Societatea de Contabilitate, Expertiza si Consultanta Contabila S.R.L.

4.

Numirea auditorului financiar si fixarea duratei contractului de audit financiar.

5.

Aprobarea inregistrarii pe venituri a dividendelor nesolicitate si neridicate, aferente anului financiar 2018.

6.

Aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanta ai anului 2022, pentru administratorii neexecutivi

7.

Aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanta ai anului 2022, pentru administratorul executiv/director general.

8.

Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022, in baza rapoartelor prezentate.

9.

Aprobarea Planului de Administrare 2020-2024 actualizat.

10.

Aprobarea indicatorilor de performanta pentru anul 2023 ai administratorilor neexecutivi si ai administratorului executiv/director general.

11.

Aprobarea actelor aditionale la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi si ale administratorului executiv/director general, cuprinzand indicatorii de performanta pentru anul 2023.

12.

Aprobarea raportului de remunerare in conformitate cu Art. 107 alin. (6) din Legea 24/2017 privind emitentii si operatiuni de piata.

13.

Aprobarea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie, stabilite conform dispozitiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si HG nr. 722/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

14.

Aprobarea datei de inregistrare 13.09.2023, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang  efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si stabilirea ex-date pentru 12.09.2023.

 

 

Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarile Generale, direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala, conform art. 105 alin. 7 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Accesul actionarilor se face pe baza Buletinului de Identitate/Cartii de Identitate, a Procurii speciale si generale, a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, in cazul reprezentantilor legali.

 

Formularul de vot prin corespondenta in original, impreuna cu copia buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atesta calitatea de reprezentant legal in cazul actionarilor persoane juridice sau extras de cont, vor fi transmise societatii pana la 25.04.2023, ora 1000.

 

In conformitate cu art. 105 alin. (233) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si in aplicarea prevederilor alin. (231), pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor nu reprezinta un vot exprimat.

 

Incepand cu data de 27.03.2023, formularele de imputerniciri speciale sau generale, formularul de vot prin corespondenta, in limba romana si in limba engleza, proiectul de hotarari, precum si materialele si documentele care vor face obiectul deliberarilor se pot obtine de la sediul societatii (Relatii cu Investitorii – telefon 0232.209.570 / 0372.065.583, fax: 0372.065.633, e-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro) si de pe site-ul societatii (www.antibiotice.ro/Investitori / Informatii Actionari / AGA 27/28.04.2023).

 

Pana la data de 25.04.2023, ora 1000 imputernicirile speciale sau generale de reprezentare in limba romana sau in limba engleza, vor fi depuse in original, insotite de o copie a actului de identitate sau a certificatului constatator de inregistrare al actionarului reprezentat, la sediul societatii sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa. In cazul in care un actionar mandateaza o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, pentru participarea si votarea in cadrul adunarilor generale, este necesara doar procura speciala originala, care trebuie sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere, in original, data de institutia de credit (conform Art. 207 din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata).

 

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;

 

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

 

Drepturile prevazute la lit. a si b pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Actionarii pot exercita drepturile prevazute la lit. a si b in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

 

Actionarii societatii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale  pana la data de 27.04.2023, ora 1000 pe adresa relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro.

 

In toate cazurile de mai sus, cu exceptia imputernicirii speciale sau generale data de un actionar unei institutii de credit, care presteaza servicii de custodie, actionarii persoane juridice dovedesc calitatea de reprezentant legal, cu cartea de identitate a reprezentantului legal impreuna cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele se vor prezenta in original sau in copie conforma cu originalul. Certificatul constatator sau documentul echivalent care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 zile inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor. Aceste documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, fara sa fie legalizate sau apostilate [Art. 194 din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata).

 

In conformitate cu Art. 198 si art. 199 din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, in cazul actionarilor care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestia pot atesta identitatea si cu extrasul de cont din care sa rezulte calitatea de actionar precum si numarul de actiuni detinute, emis de depozitarul central sau, dupa caz, de catre participantii indirecti care furnizeaza servicii de custodie (conform art. 146 alin. 41 din Legea nr. 297/2004).

 

Informatii mai detaliate cu privire la drepturile actionarilor vor putea fi consultate pe site-ul societatii (www.antibiotice.ro).

 

In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberarilor la prima convocare, adunarea generala se reprogrameaza pentru data de 28.04.2023, ora 1000, la aceeasi adresa si cu aceeasi ordine de zi.

 

La aceasta Adunare Generala a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 13.04.2023, stabilita ca data de referinta.

 

 

 

 

 

 

Presedintele Consiliului de Administratie,

Lucian TIMOFTICIUC

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.