duminică | 26 mai, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


SIFI CJ LOGISTIC SA - CACU

Convocare AGA Anuala 26.04.2022

Data Publicare: 23.03.2022 18:14:02

Cod IRIS: 149AB

 

Nr. 45 / 23.03.2022

Catre,

Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti,        

Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

 

Bursa de Valori Bucuresti, ATS Piata AeRO

Serviciul de Tranzactionare si supraveghere a pietei

 

Raport curent

conform  Regulamentului ASF 5 / 2018

Data raportului  23.03.2022

 

Denumirea entitatii emitente :                                                       SIFI CJ LOGISTIC S.A.

Sediul social :                                                                                Bucuresti, str S.V.Rahmaninov, nr.46-48

                                                                                                       Camera U11, sector2

Punct de lucru :                                                                              Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr.206                                                   

Numarul de telefon/fax:                                                                0264-416663

Cod unic de inregistrare :                                                              RO 201624

Numar de ordine in Registrul Comertului :                                  J40/ 13896 / 2014

Capital social subscris si varsat:                                                   2.464.332,50 Lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :         BVB ATS Piata AeRO

 

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC SA pentru 26-27.04.2022 ora 11 .

 

Consiliul de Administratie al societatii SIFI CJ LOGISTIC SA, in sedinta din 22.03.2022, a hotarat Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC SA, conform convocatorului anexat.

           

 

Director general     

Miclea Carmen

 

 

 

 

SIFI CJ LOGISTIC S.A.

Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U11

J40/13896/2014

CUI RO 201624

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

din data de 22.03.2022

 al SIFI CJ LOGISTIC S.A.

 

cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U11, cu un capital social subscris si varsat de 2.464.332,5 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40/13896/2014, avand CUI RO 201624 format din: Administrare Imobiliare S.A. Bucuresti, J40/8567/2013, CUI 20919450, prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin – in calitate de presedinte al Consiliului de administratie, Nasra Horia Gabriel – membru si Oradan Schutz Diana Lucia – membru, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 si Legii nr. 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv,

 

CONVOACA

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 26.04.2022, ora 11.00, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48. La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 13.04.2022, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se stabileste pentru data de 27.04.2022, ora 11.00, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

 

1.                  Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2021 in baza discutiilor, a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.

2.                  Aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiul financiar 2021 in suma de 1.027.086,02 lei conform propunerii Consiliului de Administratie:

-           52.675,50 lei- Rezerva legala;

-           966.018,34 lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce inseamna ca dividendul brut se fixeaza la 0,98 lei/actiune;

-           8.392,18 lei - Rezerve pentru cresterea surselor proprii;

Aprobarea datei de 05.07.2022 ca data platii dividendelor in conformitate cu dispozitiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare. Aprobarea suportarii costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net.

3.                  Aprobarea inregistrarii dividendelor neridicate aferente exercitiului financiar 2017 in cuantum de 6.292,48 lei conform reglementarilor contabile aplicabile ca urmare a prescrierii acestora.

4.                  Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021.

5.                  Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2022.

6.                  Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022.

7.                  Aprobarea mandatarii d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii.

8.                  Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor si a limitelor generale ale remuneratiei directorului.

9.                  Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit si imputernicirea presedintelui C.A./directorului general pentru incheierea contractului de audit.

10.              Aprobarea datei de: (i) 22.06.2022 ca data de inregistrare si (ii) 21.06.2022 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

11.              Imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective.

12.              Mandatarea presedintelui C.A., cu posibilitatea de susbstituire, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

 

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale ale actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si al actionarilor reprezentati, cu actul de identitate al reprezentantului legal. In cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei actionarilor eliberata de catre Depozitarul Central sau se dovedeste cu un Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului cu cel mult 1 luna de zile inainte de data adunarii generale prezentat in original sau copie conforma cu originalul.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

-               de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv cel tarziu pana la data de 07.04.2022, ora 16.00 inclusiv, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;

-               de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv cel tarziu pana la data de 07.04.2022, ora 16.00 inclusiv.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale pana la data de 20.04.2022 ora 16.00, societatea urmand a raspunde acestora in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Documentele si proiectele de hotarari ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii www.comatcluj.ro si/sau la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48/sediul secundar din Municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 206, Judet Cluj, incepand cu data de 24.03.2022, in zilele lucratoare intre orele 10.00 – 14.00.

 

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala.  Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata sau unui avocat.

 

Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun in copie la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore inainte de adunarea generala, respectiv pana la data de 24.04.2022, ora 11.00, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

 

Formularele de imputernicire speciala se pot obtine la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48/sediul secundar din Municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia Nr. 206, Judet Cluj incepand cu data de 24.03.2022, in zilele lucratoare intre orele 10.00 – 14.00 sau se pot descarca de pe site-ul societatii www.comatcluj.ro si se depun la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv pana la data de 24.04.2022, ora 11.00.

Procurile speciale depuse dupa expirarea termenului sus mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale, vor fi considerate nule de drept.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

 

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat, insotit de copia actului de identitate (buletin, carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, in plic inchis cu mentiunea PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SIFI CJ LOGISTIC S.A. DIN DATA DE 26.04.2022 (27.04.2022), pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv pana la data de 24.04.2022, ora 11.00.

 

Formularul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 24.03.2022, in zilele lucratoare intre orele 10.00 – 14.00 de la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48/sediul secundar din Municipiul Cluj-Napoca, TRAIAN VUIA, Nr. 206, Judet Cluj sau de pe site-ul societatii www.comatcluj.ro .

 

Informatii suplimentare se pot obtine la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48/la sediul secundar din Municipiul Cluj-Napoca, TRAIAN VUIA, Nr. 206, Judet Cluj, incepand cu data de 24.03.2022, in zilele lucratoare intre orele 10.00 – 14.00.

 

Consiliul de Administratie

Presedinte - Administrare Imobiliare S.A.

prin reprezentant permanent

Tic-Chiliment Valentin

 

 

PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRIVIND REPARTIZAREA PROFITULUI NET 2021

 

Consiliul de Administratie al societatii SIFI CJ LOGISTIC SA propune Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2021, in suma 1.027.086,02 lei, pe urmatoarele destinatii:

                                                                                                                                               [lei]                -

 

Repartizare profit net 2021

1.027.086,02

1.

Rezerve legale 5%, cf L 31/90

52.675,50

2.

Dividende

966.018,34

3

Rezerve pentru cresterea surselor proprii

8.392,18

 

Numar actiuni 985.733

Potrivit propunerii avansate, dividendul brut se fixeaza la 0,98 lei/actiune, ceea ce reprezinta o rata de distribuire de 94,05 % din profitul net 2021.

Consiliul de Administratie propune ca actionarii indreptatiti sa primeasca dividendele distribuite din profitul net realizat in exercitiul financiar 2021,  sa fie cei ce vor fi inregistrati in registrul consolidat al actionarilor la data de inregistrare 22.06.2022, supusa aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor.

Consiliul de Administratie propune Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ca data platii dividendelor sa fie stabilita la data de 5.07.2022 iar costurile aferente platii dividendelor sa fie suportate de catre actionari din valoarea dividendului net.

Plata dividendelor se va efectua in conformitate cu prevederile legale.

 

 

 

Presedinte CA

Administrare Imobiliare SA

prin reprezentant permanent

Tic-Chiliment Valentin

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.