vineri | 22 septembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


SIFI CJ LOGISTIC SA - CACU

Hotarari AGA O 26.04.2022

Data Publicare: 26.04.2022 18:13:02

Cod IRIS: C611A

 

Nr. 64 / 26.04.2022

Catre,

Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti,        

 

Bursa de Valori Bucuresti, ATS Piata AeRO

 

Raport curent

conform  Regulamentului ASF 5 / 2018

Data raportului  26.04.2022

 

Denumirea entitatii emitente :                                                       SIFI CJ LOGISTIC S.A.

Sediul social :                                                                                Bucuresti, str S.V.Rahmaninov, nr.46-48

                                                                                                       Camera U11, subsol, Sector2

Punct de lucru :                                                                              Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr.206                                                   

Numarul de telefon/fax:                                                                0264-416663

Cod unic de inregistrare :                                                              RO 201624

Numar de ordine in Registrul Comertului :                                  J40/ 13896 / 2014

Capital social subscris si varsat:                                                   2.464.332,50 Lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :         BVB ATS Piata AeRO

 

Evenimente importante de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC SA din 26.04.2022 ora 11.

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii SIFI CJ LOGISTIC SA, in sedinta din 26.04.2022 ora 11, a adoptat hotararile mentionate in documentul  anexat.

           

 

Director general     

Miclea Carmen

 

 

 

 

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

SIFI CJ LOGISTIC S.A. din 26.04.2022

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A., societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13896/2014, CUI RO 201624, cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U11, capital social subscris si varsat de 2.464.332,5 lei (“Societatea”), intrunita in sedinta din 26.04.2022, ora 11.00, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin la data de referinta 13.04.2022 un numar de 889.831 actiuni, dintr-un numar total de 985.733 actiuni, cu un numar de 889.831 voturi valabil exprimate, dintr-un numar total de 985.733 voturi, adica 90,2709% din capitalul social, cu cvorumul si cu majoritatea necesare prevazute de lege si de actul constitutiv consemnate in procesul verbal incheiat cu ocazia lucrarilor adunarii generale ordinare, hotaraste:

 

HOTARAREA NR. 1

Art.1. Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2021 in baza discutiilor, a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 2

Art. 1 Se aproba repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar 2021 in suma de 1.027.086,02 lei conform propunerii Consiliului de Administratie:

-           52.675,50 lei- Rezerva legala;

-           966.018,34 lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce inseamna ca dividendul brut se fixeaza la 0,98 lei/actiune;

-           8.392,18 lei - Rezerve pentru cresterea surselor proprii

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

 

Art. 2 Se aproba data de 05.07.2022 ca data platii dividendelor in conformitate cu dispozitiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare. Se aproba suportarea costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 3

Art. 1 Se aproba inregistrarea dividendelor neridicate aferente exercitiului financiar 2017 in cuantum de 6.292,48 lei conform reglementarilor contabile aplicabile ca urmare a prescrierii acestora.

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

 

HOTARAREA NR. 4

Art. 1. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021 cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 5

Art. 1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii pentru anul 2022

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 6

Art. 1. Se aproba remuneratia administratorilor persoane juridice in cuantum de 30.000 lei plus TVA/luna pentru exercitiul financiar 2022

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

Art. 2. Se aproba remuneratia administratorilor persoane fizice in cuantum de 700 lei net / luna pentru exercitiul financiar 2022

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 7

Art. 1. Se aproba mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 8

Art. 1. Se aproba limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3%/an din valoarea activului net la 31.12.2021 si limitele generale ale remuneratiei directorului la maxim 170.000 lei/an

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 9

Art. 1. Se aproba numirea auditorului financiar Arya Consulting S.R.L. identificata prin CUI RO41617624, fixarea duratei minime de 1 an a contractului de audit si imputernicirea presedintelui C.A. / directorului general pentru incheierea contractului de audit

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 10

Art. 1. Se aproba data de: (i) 22.06.2022 ca data de inregistrare si (ii) 21.06.2022 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

 

HOTARAREA NR. 11

Art. 1. Se aproba imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 12

Art. 1. Se aproba mandatarea presedintelui C.A., cu posibilitatea de susbstituire, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

 

Presedinte CA/Presedinte de sedinta                                                                                              

ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.

prin Bogdan-Alexandru Dragoi – membru al ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.

 

         

 

Secretar de sedinta

Paraschiv Alexandra-Elena

 

 

 

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.