vineri | 22 septembrie, 2023 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


CARBOCHIM S.A. - CBC

Convocare AGA O & E 26/27 Aprilie 2023

Data Publicare: 21.03.2023 9:17:53

Cod IRIS: 26792

Catre: AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARA

Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Fax:021-6596051

BURSA DE VALORI BUCURESTI -Piata Reglementata

FAX:021-2569276

Nr. 112/21.03.2023

                                             RAPORT  CURENT

 

Conform  Legii nr.24/2017  privind  emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului  nr.5/2018 privind  emitentii de instrumente financiare si operatiuni  de piata.

Data raportului: 21.03.2023

Denumirea societatii emitente:Societatea  CARBOCHIM S.A.

Sediul administrativ: B-dul Muncii  nr.18, CLUJ-NAPOCA

Numarul de telefon/fax:   0264 437 005  / 0264 437 026 

Cod unic de inregistrare: 201535, Atribut fiscal RO

Numar de ordine la Registrul Comertului Cluj: J12/123/1991;

Capitalul social subscris si varsat : 12.313.405  lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Bucuresti

Actiuni (simbol de piata :CBC)

 

Evenimente importante de raportat:                                                        

 
                                                       CONVOCATOR

 

Consiliul de Administratie al societatii Carbochim S.A., cu sediul in Cluj-Napoca,  P-ta.1 Mai, nr. 3, jud.Cluj, avind cod unic de inregistrare RO 201535 si numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Cluj J12/123/1991, avand capitalul social subscris si varsat in valoare de 12.313.405 lei , intrunit in sedinta din data de  20.03.2023 in temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Actului Costitutiv al Societatii,

 Convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  si in continuare Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor  (AGEA)  in data de 26.04.2023, la ora 10:00  in Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr.18 , pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 10.04.2023. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror alte conditii de validitate, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va tine in ziua de 27.04.2023, la ora 10:00 la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

 

 

 

               ORDINEA  DE  ZI   A  ADUNARII   GENERALAE   ORDINARE  A  ACTIONARILOR 

 

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2022 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si cu OMFP nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar .

2.  Prezentarea si aprobarea  Raportului Consiliului de Administratie pe anul 2022 si  Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2022.

        3.Aprobarea repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2022 in suma de 26.067,16 lei, astfel:

-alocarea sumei de 3.007,66 lei pentru rezerva legala  ;

                -rezultatul reportat : 23.059,50 lei.

4.     Prezentare si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023.

5.      Prezentarea si aprobarea programului de investitii pe anul 2023.

6.     Aprobarea  Raportului de remunerare  aferent exercitiului financiar 2022.

7.    Aprobarea datei de 23.05.2023 , ca data de identificare a actionarilor, asupra carora  urmeaza

sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare  a Actionarilor, conform  art. 87 alin.1  din Legea 24/2017  privind  emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata  si aprobarea datei de 22.05.2023 ca ex-data.

8Imputernicirea unei persoane, sa redacteze si sa semneze toate hotararile adoptate si sa efectueze formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra Hotararile la Registrul Comertului si pentru a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

 

           

  ORDINEA  DE  ZI   A   ADUNARII  GENERALAE   EXTRAORDINARE  A   ACTIONARILOR

 

1.      Aprobarea strategiei comerciale aferenta anului 2023.

2.     Aprobarea prelungirii liniilor de credit in valoare totala de 8.150.000 lei sau angajarea altora noi in cadrul unui plafon de maxim 10.000.000 lei si garantarea acestora cu ipoteci asupra activelor societatii.

Delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in  care se vor face prelungirile liniilor de credit sau angajarea altora noi in cadrul  plafonului aprobat.

3.     Aprobarea angajarii unor credite de investitii in valoare de maxim 15.000.000 lei sau echivalent  in EUR pentru realizarea obiectivelor prevazute in planul de investitii pentru anul 2023.

Delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se vor angaja credite de investitii in cadrul plafonului aprobat.  

4.Aprobarea mutarii  sediului social din Cluj-Napoca , P-ta 1 Mai nr.3 in  Cluj-Napoca ,

B-dul Muncii, nr.18, Jud. Cluj.  

5.   Aprobarea  modificarii dispozitiilor art.3  din Actul Constitutiv referitor la Sediul Social ,  noua formulare  fiind  urmatoarea:

               Art.3. – Sediul societatii.

            ,,Sediul societatii este in Romania, localitatea Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr.18, jud.Cluj.

Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii

 generale a  actionarilor, potrivit legii.       

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii, si in alte localitati din tara si strainatate .‘’

6.   Aprobarea datei de 23.05.2023,  ca data de identificare a actionarilor, asupra carora  urmeaza sa se  rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art. 87  alin.1 

 din Legea 24/2017  privind  emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata  si aprobarea

 datei de  22.05.2023 ca ex-data.              

7.   Imputernicirea unei persoane, sa redacteze si sa semneze toate hotararile adoptate si sa

efectueze  formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra hotararile la Registrul Comertului si pentru a  le  publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

 

La Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor  au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de 10.04.2023.

Actionarii pot participa direct, prin reprezentare sau prin corespondenta.

In cazul participarii directe, accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate  sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea (procura speciala sau generala) data persoanei fizice care le reprezinta si actul de identitate al celui care reprezinta.

Procura speciala data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, pentru a participa si vota in cadrul AGOA si AGEA va fi semnata de respectivul actionar si va fi  insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa: 

a)institutia de credit presteaza serviciile de custodie pentru respectivul actionar;

b)instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;

c)procura speciala este semnata de actionar.

Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala  si cu conditia ca reprezentantul sa aiba capacitate de exercitiu.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da procura speciala altor persoane.

Documente necesare actionarilor pentru:

 Participare directa 

a) persoane fizice: actul de identitate original;

b) persoane juridice: copia Certificatului de Inregistrare la ORC (CUI) a actionarului persoana juridica, certificat constatator de la ORC care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii, in original si actul  de identitate original al reprezentantului legal al actionarului;

c) in cazul participarii prin reprezentant conventional, documentele prevazute la lit. a) sau   b) la care se adauga imputernicirea speciala sau generala.

 

Participare prin reprezentare cu Procura Speciala sau Generala sau vot pe Buletin de Vot prin Corespondenta:

Reprezentantii actionarilor  persoane fizice : procura speciala sau generala (intocmita in 3 exemplare originale din care unul se va depune la societate, unul va fi prezentat de reprezentantul desemnat care participa la AGOA si AGEA si unul ramane la actionar) insotita de copia actului de identitate al actionarului care da procura;  sau dupa caz, buletinul de vot prin corespondenta in original, insotit de copia actului de identitate al actionarului;

Reprezentantii actionarilor persoane juridice: procura speciala sau generala (intocmita in 3 exemplare originale din care unul se va depune la societate, unul va fi prezentat de reprezentantul desemnat care participa la AGOA si AGEA si unul ramane la actionar) insotita de copia Certificatului de Inregistrare la ORC (CUI) a actionarului persoana juridica, certificatul constatator de la ORC, care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii, in original copia actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica precum si actul de identitate in original ce va fi prezentat de imputernicit la intrarea in sala; sau , dupa caz, buletinul de vot prin corespondenta in original, insotit de copia Certificatului de Inregistrare la ORC (CUI) a actionarului persoana juridica, certificatul constatator de la ORC, care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului buletinului de vot, in original si copia actului de identitate al reprezentantului legal  al actionarului persoana juridica.

 

Formularele de Procura Speciala si Buletinele de Vot prin Corespondenta se pot obtine de catre actionari de la sediul administrativ din Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr.18 , in fiecare zi lucratoare, incepand cu data de 27.03.2023  intre orele 08-16 sau de pe site-ul societatii www.carbochim.ro , atat in limba romana cat si in limba engleza.

Procurile speciale sau generale si buletinele de vot prin corespondenta vor fi depuse in original, impreuna cu documentele atasate, in limba romana sau in limba engleza, la sediul societatii  iar notificarea desemnarii reprezentantului poate fi transmisa prin e-mail la adresa  viorel.popoviciu@carbochim.ro pana la data de 25.04.2023  ora 15.30

Buletinele de vot prin corespondenta se vor lua in considerare doar daca sunt depuse la societate  pana la termenul limita de 25.04.2023  ora 15.30.

 

In conformitate cu regulamentul ASF nr.5/2018, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor  cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare  Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor  si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor , acestea pot fi trimise pe adresa de email   viorel.popoviciu@carbochim.ro.    

Drepturile prevazute pot fi exercitate numai in scris in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) respectiv pana la data de 07.03.2023

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi.

Actionarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi art. 105 alin(3) lit a) din Legea nr. 24/2017 sau adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi , trebuie sa prezinte documentele care ii atesta identitatea, precum si extrasul de cont emis de depozitarul central din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

 

Materialele cu privire la problemele incluse in ordinea de zi se afla la dispozitia actionarilor,  putand fi consultate si completate de acestia , formularul de procuri speciale, formularul de vot prin corespondenta si proiectele de hotarare aferente punctelor de pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul administrativ  din Cluj-Napoca , B-dul Muncii nr.18 incepind cu data de 27.03.2023 in fiecare zi lucratoare intre orele 8-15.30 sau pot fi accesate pe site-ul societatii www.carbochim.ro incepand cu aceeasi data.

 

In situatia neindeplinirii conditiilor prevazute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor  la data de 26.04.2023  ora 10 a doua convocare a  Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor  se face pentru data de 27.04.2023 ora 10.00, respectiv ora 12,  in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si pentru actionarii inregistrati la aceeasi data de referinta.

Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0264-437005.

                                 

                                    PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

                                                             DIRECTOR GENERAL

                                               ING.POPOVICIU VIOREL Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.