joi | 18 aprilie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


DAFORA SA - DAFR

Convocare AGA Anuala 24/25.04.2023

Data Publicare: 22.03.2023 18:10:15

Cod IRIS: 22FE3

 

              

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

 

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara                                      

 

 

 

RAPORT CURENT

Intocmit in baza Legii nr.24/2017

 si a Regulamentului nr.5/2018 (art.234 alin.1 lit. c)

 

 

Data raportului: 22.03.2023

Denumire entitate emitenta: S.C. DAFORA S.A.

Sediul social:  in Medias, str. Piata Regele Ferdinand I nr.15, jud. Sibiu

Telefon/fax: 0269 841 668; 0269/841618

Cod unic de inregistrare: RO 7203436,

Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J 32/8/1995

Capital social subscris si varsat: 100.232.329,4 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Mobiliare

           

Evenimente importante de raportat:

 

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Dafora S.A. pentru data de 24(25).04.2023

 

Administratorul Special si administratorul judiciar ai S.C. DAFORA S.A., in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991, au decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Dafora S.A. pentru data de 24.04.2023, ora 08.00 a.m. (pentru prima adunare) sau 25.04.2023, ora 08.00 a.m. (pentru a doua adunare), in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine. Anexam Convocatorul.

      

 

 

                   Cu stima,                                                                 

Administrator Special,                                            

Calburean Mircea                       

 

  

 

C O N V O C A T O R  

 

Administratorul Special si Administratorul judiciar ai S.C. DAFORA S.A., cu sediul in Medias, str. Regele Ferdinand I, nr. 15, judetul Sibiu, inregistrata la registrul comertului sub nr.  J 32/8/1995, cod unic de identificare RO 7203436, (“Societatea”), in conformitate cu prevederile legale incidente,

C O N V O A C A

I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII pentru data de 24.04.2023, ora 08.00 a.m. (pentru prima adunare) sau 25.04.2023, ora 08.00 a.m. (pentru a doua adunare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine), la sediul Societatii din Piata Regele Ferdinand I nr.15, Medias, jud. Sibiu, avand urmatoarea:

ORDINE DE ZI

 

1.                   Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale (situatia pozitiei financiare, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare) aferente anului 2022,  pe baza raportului administratorului si a raportului auditorului financiar, intocmite conform prevederilor OMFP nr. 2844/2016.

2.                  Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate aferente anului 2022, pe baza raportului consolidat si a raportului auditorului financiar, intocmite conform prevederilor Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016.

3.                  Aprobarea raportului anual al Administratorului Special cu privire la activitatea desfasurata de Societate in anul 2022 si a Raportului anual consolidat.

4.Aprobarea: (i) rezultatului global aferent activitatii desfasurate de Societate pe parcursul anului 2022  si (ii) a modalitatii de acoperire a pierderii contabile inregistrate de Societate. Propunerea este ca pierderea contabila sa fie acoperita din profitul exercitiilor financiare aferente anilor urmatori.

5.                  Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2023.

6.                  Supunerea raportului de remunerare aferent anului  2022, votului consultativ al AGOA.

7.                  Aprobarea datei de inregistrare. Data de inregistrare propusa este 12.05.2023.

 

Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 12.04.2023 („Data de referinta”) vor putea participa si vota in Adunarea Generala a Actionarilor.

 

Accesul actionarilor la adunare se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor - persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor - persoane juridice si a actionarilor - persoane fizice reprezentate, cu procura generala sau procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta, a certificatului constatator, dupa caz, si actul de identitate al reprezentantului.

 

Actionarii pot acorda o procura generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale ale actionarilor, cu conditia ca aceasta sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin.(1) pct.20 din Legea 24/2017, sau unui avocat, insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul respectiv, in conformitate cu art.205 din Regulamentul 5/2018.

 

Procurile generale si procurile speciale in limba romana sau engleza si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, vor fi depuse in original la sediul Societatii sau transmise prin e-mail la adresa: dafora@dafora.ro, cu semnatura electronica extinsa pana la data de 21.04.2023, ora 11.00 p.m. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule „PROCURA – PENTRU ADUNAREA GENERALA  A ACTIONARILOR ”.

In cazul actionarilor reprezentati de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, acesta va putea vota in AGA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar, pe baza unei declaratii pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit conform art.207 din Regulamentul nr.5/2018 al ASF.

 

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarile Generale ale Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta in limba romana sau engleza cu legalizarea semnaturii de catre un notar public.

 

Formularul de vot prin corespondenta impreuna cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului vor fi transmise Societatii in original la sediul acesteia (redactat fie in limba romana, fie in limba engleza)  pana la data de 21.04.2023 ora 11.00 a.m. Formularele de vot prin corespondenta neinregistrate ca fiind primite la registratura Societatii sau inregistrate ca fiind primite dupa ora 11 a.m. in data de 21.04.2023 nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in adunarea generala.

 

In aplicarea prevederilor art.105 alin. (231 si 233) din Legea nr. 24/2017,  pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a unei adunari generale a actionarilor nu reprezinta un vot exprimat.

 

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

a)      de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala  si

b)      de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Calitatea de actionar al Societatii trebuie dovedita prin copii ale actelor de identificare/ certificatele de inmatriculare valabile ale initiatorilor.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale insotite de o justificare sau de proiectele de hotarare aferente si de copiile actelor de identificare ale initiatorilor, pot fi: (i) depuse in original la sediul Societatii in plic inchis, sau (ii) transmise si prin e-mail cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa: dafora@dafora.ro, pana la data de 07.04.2023, ora 16.00. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”in acelasi termen la adresa: dafora@dafora.ro, mentionand la subiect: PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”.

 

Actionarii Societatii, indiferent de nivelul de detinere la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, insotite de copia actului de identificare valabil, la sediul Societatii din Medias, str. Regele Ferdinand I nr. 15, judetul Sibiu, incepand cu data convocarii si pana la data de 21.04.2023, ora 14.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”.

Actionarii pot transmite si prin e-mail astfel de intrebari, insotite de copia actului de identificare valabil, pana la data de 21.04.2023, ora 14.00, la adresa: dafora@dafora.ro, mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR”.

Raspunsurile la intrebarile adresate in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale se vor da in cadrul adunarii numai in cazul in care nu au fost publicate pe site-ul Societatii. Pentru intrebarile la care, din motive obiective legate de buna organizare si desfasurare a adunarii generale, nu se pot acorda raspunsuri in timpul adunarii, raspunsurile vor fi publicate pe site-ul Societatii in masura in care nu sunt afectate confidentialitatea si interesele comerciale ale Societatii.

 

Informatii suplimentare si documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectul de hotarare sau comentariul consiliului de administratie (daca este cazul), formularele procurilor  speciale precum si formularul de vot prin corespondenta (in limba romana si in limba engleza) vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul sau www.dafora.ro, sectiunea actionariat/AGA, incepand cu data de 25.03.2023.

 

Informatii mai detaliate cu privire la drepturile actionarilor vor putea fi consultate pe site-ul Societatii www.dafora.ro.

 

 

                                                                  

Administrator Special,                                             Administrator judiciar,

Calburean Mircea                                                        CITR Filiala Cluj SPRL,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.