marți | 05 decembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


FORAJ SONDE SA VIDELE - FOJE

Convocare AGAO 27/28.04.2021

Data Publicare: 24.03.2021 17:28:15

Cod IRIS: FCE85

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Fax: 021-659.60.51

BURSA DE VALORI BUCURESTI SA

Fax: 021-256.92.76

De la SC FORAJ SONDE SA

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 24.03.2021

Denumirea entitatii emitente: S.C. FORAJ SONDE S.A. VIDELE

Sediul social: Videle, str. Petrolului, nr. 16, jud. Teleorman

Numar telefon/fax: 0247 453833/0247 453833

Cod unic de inregistrare: 1397872

Numar de ordine O.R.C. : J34/202/1991

Capital social subscris si varsat: 28.316.565 lei

Piata reglemantata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul Alternativ de tranzactionare AeRO, administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA.

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

Consiliului de Administratie a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 27/28.04.2021. In acest sens s-a dat spre publicare in Monitorul Oficial si in ziar urmatorul anunt:

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. FORAJ SONDE SA, cu sediul in Videle, str Petrolului 16, jud. Teleorman, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Teleorman cu nr. J34/202/1991, CUI: RO 1397872, capitalul social: 28.316.565 lei, in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 R si completarile ulterioare, a Legii 24/2017 a ASF, privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale actului constitutiv

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

in data de 27.04.2021, ora 13:00, respectiv 14:00

si in caz de neintrunire cvorum in data de 28.04.2021 ora 13:00, respectiv 14:00

Adunarea isi va desfasura lucrarile la sediul societatii din Videle, str. Petrolului nr. 16, jud. Teleorman, fiind indreptatiti sa participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfarsitul zilei de 15.04.2021, considerata data de referinta.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2020, pe baza Rapoartelor Administratorilor si Auditorului Financiar Extern.

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2020.

3. Aprobarea repartizarii profitului net in valoare de 3.695.584 lei realizat in anul 2020 conform propunerii consiliului de administratie astfel:

Rezerva legala – 220.100 lei

Alte rezerve - 3.475.484 lei

4. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru anul 2021.

5. Aprobarea datei de 28.05.2021 ca data de inregistrare respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform art.86 din legea 24/2017 privind emitenti de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 27.05.2021, ca ,,Ex-date,,.

6. Imputernicirea d-nei Maceaca Luci avand functia de director economic al S.C. Foraj Sonde S.A., cu posibilitatea de substituire, pentru a actiona pe seama societatii, de a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor.

Proiectul de hotarare al AGOA, precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile incepand cu data publicarii convocatorului in M.O. al Romaniei si in format electronic, pe web site-ul societatii la adresa www.fsv.ro.

Unul sau mai multi actionari , reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial; de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.

Fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu www.fsv.ro.

In vederea identificarii si a dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care adreseaza intrebari sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze

solicitarii documente care ii atesta identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal, conform legislatiai in vigoare, precum si extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizeaza servicii de custodie.

Data limita la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita la cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor mentionati in alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 27.04.2021/28.04.2021.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala ordinara si extraordinare direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputernicire speciala/generala, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii www.fsv.ro. Avand in vedere adoptarea tuturor masurilor necesare conform recomandarilor formulate/obligatiilor legale in vederea prevenirii/limitarii raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 (COVID-19), consideram ca exercitarea votului prin corespondenta este modalitatea recomandata prin care actionarii isi pot manifesta acest drept in deplina concordanta cu reglementarile adoptate in aceasta situatie exceptionala.

Solicitam tuturor actionarilor ce doresc sa participe la adunarile generale prin prezenta fizica la adresa mentionata in convocator pentru tinerea sedintei adunarilor generale, sa anunte Consiliul de Administratie asupra acestei intentii cu cel putin 5 (cinci) zile inaintea datei adunarilor, la adresele de e-mail : office@fsv.ro, in vederea efectuarii tuturor pregatirilor necesare pentru a proteja sanatatea participantilor, precum si pentru respectarea cu strictete a masurilor dispuse de autoritati, in contextul restrictiilor impuse pe fondul Pandemiei Covid 19.

Actele ce vor fi atasate imputerniciri speciale sau buletinului de vot prin corespondenta vor respecta prevederile legislatiei in vigoare.

Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Actionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal, calitatea de reprezentant legal fiind dovedita cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta imputernicire speciala, semnata de actionarul persoana fizica sau reprezentantul legal al persoanei juridice, actul de identitate al reprezentantului si dovada calitatii de reprezentant legal al semnatarului imputernicirii, in conditiile legislatiei in vigoare.

Incepand cu data de 29.03.2021 formularele de imputerniciri speciale sau buletinele de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 9:00-15:00, sau de pe website-ul (www.fsv.ro.)

Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar al imputernicirii speciale, respectiv al buletinului de vot prin corespondenta va fi depus/expediat (in original) la sediul societatii si prin email la adresa office@fsv.ro, astfel incat aceasta sa aiba data de inregistrare la SC FORAJ SONDE SA pana cel mai tarziu la data de 23.04.2021, ora 10:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.

In situatia in care la data de 27.04.2021 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de 28.04.2021, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00-14:00 de la sediul societatii, dupa data aparitiei prezentului convocator in M.O. al Romaniei - partea a IV-a - persoana de contact Maceaca Luci, telefon 0744 490 146.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

RAICU SEVER FLORIAN Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.