miercuri | 21 februarie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


HOLDE AGRI INVEST S.A. - HAI

Decizie CA - aspecte suplimentare operatiune majorare capital social

Data Publicare: 03.10.2023 18:33:27

Cod IRIS: 55AAD

Catre:    BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

                AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

RAPORT CURENT 34/2023

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Data raportului

03.10.2023

Denumirea societatii

Holde Agri Invest S.A.

Sediul social

Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, Bucuresti

Telefon

+40 754 908 742

Email

investors@holde.eu

Nr. Reg. Comertului

J40/9208/2018

Cod unic de inregistrare

39549730

Capital social subscris si varsat

102.130.890 RON

Numar de actiuni

102.130.890 actiuni, din care 101.435.040 actiuni ordinare clasa „A” si 695.850 actiuni preferentiale clasa „B”

Piata de tranzactionare

SMT AeRO Premium, simbol HAI


Evenimente importante de raportat: Decizie CA prin care sunt stabilite aspecte suplimentare cu privire la operatiunea de majorare a capitalului social

Conducerea Holde Agri Invest S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza piata ca la data de 02.10.2023, Consiliul de Administratie al Companiei a luat o hotarare prin care a aprobat, cu privire la operatiunea de majorare a capitalului social anuntata anterior de catre Companie, aspecte suplimentare precum pretul de subscriere pentru prima etapa a majorarii capitalului social, precum si faptul ca drepturile de preferinta nu vor fi tranzactionabile.

Hotararea CA nr. 1/02.10.2023, care este suplimentara, completeaza si modifica Hotararile CA din 25.08.2023 si 26.09.2023, este anexata prezentului raport curent.

Presedinte Consiliu de Administratie

Iulian-Florentin Circiumaru


 

 

Decizia nr. 1 a Consiliului de Administratie

al HOLDE AGRI INVEST S.A.

din data de 2 octombrie 2023

 

Decision no.1 of the Board of Directors of

HOLDE AGRI INVEST S.A.

dated 2 October 2023

Sedinta membrilor Consiliului de Administratie („Consiliul” / „Consiliul de Administratie”) al HOLDE AGRI INVEST S.A., o societate inmatriculata si functionand in conformitate cu legea romana, avand sediul in Intrarea Nestorei nr. 1, Corp B, etaj 10, Sectorul 4, Bucuresti, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/9208/2018, avand codul unic de inregistrare 39549730 („Societatea”),

The meeting of the members of the Board of Directors (the “Board” / the “Board of Directors”) of HOLDE AGRI INVEST S.A., a joint-stock company, organized and operating under the laws of Romania, with its registered headquarters in 1 Intrarea Nestorei, building B, floor 10, District 4, Bucharest, Romania, registered with the Trade Registry Office under no. J40/9208/2018, having sole registration code 39549730 (the “Company”),

 

s-a desfasurat in conformitate cu prevederile Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea 31/1990”) si cu prevederile actului constitutiv, cu renuntarea in unanimitate de catre membrii Consiliului la formalitatile de convocare prevazute in cadrul acestuia, in data de 2 octombrie 2023, cu participarea urmatorilor membri:

 

 

was held in accordance with the provisions of Law no. 31/1990 on companies, as republished and subsequently amended and supplemented (“Law 31/1990”) and of the articles of association, by waiving all convening formalities established thereby, on 2 October 2023, with the participation of the following members:

·         Iulian - Florentin Circiumaru;

·         Mihai-Daniel Anitei;

·         Alexandru - Leonard Leca;

·         Daniela - Camelia Nemoianu; si

·         Liviu-Gabriel Zagan.

 

·         Iulian - Florentin Circiumaru;

·         Mihai-Daniel Anitei;

·         Alexandru - Leonard Leca;

·         Daniela – Camelia Nemoianu; and

·         Liviu-Gabriel Zagan.

AVAND IN VEDERE URMATOARELE:

 

WHEREAS:

(A)       La data de 15 decembrie 2022, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) a Societatii a aprobat delegarea catre Consiliul de Administratie a atributiilor AGEA referitoare la majorarea capitalului social al Societatii pentru o perioada de 3 (trei) ani, printr-una sau mai multe emisiuni de actiuni nominative, ordinare si dematerializate, cu o valoare care sa nu depaseasca jumatate din capitalul social subscris, existent in momentul hotararii si autorizarii, respectiv cu pana la 46.423.132 RON („Hotararea AGEA nr. 1 din 15 decembrie 2022”);

 

(A)       On 15 December 2022, the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (“EGMS”) approved the delegation of the EGMS’s duties relating to the increase of the Company’s share capital to the Board of Directors, for a period of three (3) years, by one or several nominative, ordinary, dematerialized shares issues, with a nominal amount not exceeding half of the subscribed share capital existing at the resolution date (i.e. up to the amount of RON 46,423,132) (“EGMS Resolution no. 1 dated 15 December 2022”); and

(B)        La data de 25 august 2023, Consiliul de Administratie a aprobat majorarea capitalului social al Societatii („Decizia Consiliului din 25 august 2023”) de la valoarea nominala de 102.130.890 RON la valoarea nominala de pana la 142.130.890 RON („Majorarea Capitalului Social”), prin emiterea unui numar de pana la 40.000.000 actiuni noi nominative, dematerializate din Clasa A, cu o valoare nominala de 1 RON, avand fiecare o valoare nominala de 1 RON si o valoare nominala totala de pana la 40.000.000 RON („Actiunile Noi”);

 

(C)        La data de 26 septembrie 2023, Consiliul de Administratie a aprobat cu privire la Majorarea Capitalului Social, printre altele, ca drepturile de preferinta emise actionarilor de Clasa A, in cadrul procedurii Majorarii Capitalului Social sa fie transferabile si sa fie fi admise la tranzactionare pe piata AeRO operata de Bursa de Valori Bucuresti („Decizia Consiliului din 26 septembrie 2023”).

(B)        On 25 August 2023, the Board approved the increase of the Company’s share capital (the “Board Decision dated 25 August 2023”) from the nominal amount of RON 102,130,890 to the nominal amount of up to RON 142,130,890 (the “Share Capital Increase”), by issuance of a number of up to 40,000,000 new nominative, dematerialized, Class A shares, with a nominal value of RON 1 per share and a total nominal value of up to RON 40,000,000 (the “New Shares”);

 

 

 

(C)        On 26 September 2023, the Board approved the with respect to the Share Capital Increase, inter alia, that the preference rights issued to Class A shareholders, within the Share Capital Increase procedure to be transferable and to be admitted to trading on AeRO market operated by Bucharest Stock Exchange (the “Board Decision dated 26 September 2023”).

 

Membrii Consiliului au aprobat ordinea de zi astfel cum a fost stabilita si transmisa acestora in prealabil sedintei, au dezbatut fiecare punct al acesteia si au adoptat urmatoarele decizii:

 

 

 

The members of the Board have approved the agenda as such was established and communicated to them prior to the meeting, debated each item on the agenda, and have approved the following decisions:

1.            Stabilirea pretului de subscriere pentru prima etapa a Majorarii Capitalului Social

1.       Approval of the subscription price for the first phase of the Share Capital Increase

 

 

Consiliul aproba prin prezenta pentru etapa de exercitare a dreptului de preferinta al actionarilor Clasa A in cadrul procedurii de Majorare Capital Social, asa cum a fost descrisa la punctul 1.2.1. din Decizia Consiliului din 25 august 2023, un pret de subscriere per Actiune Noua in cuantum de 1 RON.

 

 

The Board hereby approves, for the phase of exercising the preference rights of Class A shareholders within the Share Capital Increase procedure, as it was described at item 1.2.1 of Board Decision dated 25 August 2023, to set the subscription price per New Share at RON 1.

 

 

2.            Modificare decizie tranzactionare drepturi de preferinta

 

2.       Amendment of decision regarding the trading of preference rights

Consiliul aproba modificarea punctului 1 din Decizia Consiliului din 26 septembrie 2023, si decide ca drepturile de preferinta emise actionarilor de Clasa A, asa cum au fost descrise la punctele 1.2.7. si 1.2.8. din Decizia Consiliului din 25 august 2023 nu vor fi transferabile si nu vor fi admise la tranzactionare pe piata AeRO operata de Bursa de Valori Bucuresti.

 

The Board herby approves to amend item 1 of the Board Decision dated 26 September 2023 and decides that the preference rights issued to Class A shareholders, as described at points 1.2.7 and 1.2.8 of Board Decision dated 25 August 2023 will not be transferable and will not be admitted to trading on AeRO market operated by Bucharest Stock Exchange.

 

Aceasta decizie a fost semnata in doua exemplare cu valoare de original in limbile engleza si romana, astazi, 2 octombrie 2023. In caz de discrepante intre cele doua versiuni, va prevala versiunea in limba romana.

 

This decision was signed in two originals in English and Romanian languages, this day of 2 October 2023. In case of discrepancies between the two versions, the Romanian language version shall prevail.

 

 

 

URMEAZA PAGINA DE SEMNATURI/SIGNATURE PAGE FOLLOWS

 

 

 

 


 Membrii Consiliului de Administratie / Members of the Board of Directors:

 

Dl. / Mr. Iulian-Florentin Circiumaru,

Presedintele Consiliului/ President of the Board

 

 

1.              ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

Dl. / Mr. Mihai-Daniel Anitei

 

 

 

              ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

 

 

Dna. / Mrs. Daniela - Camelia Nemoianu

 

 

3.              ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

 

 

Dl. / Mr. Alexandru-Leonard Leca

 

 

             ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

 

 

Dl. / Mr. Liviu-Gabriel Zagan

 

 

 

5.              ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

            

 

 

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.