miercuri | 21 februarie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


HOLDE AGRI INVEST S.A. - HAI

Decizie CA - aspecte suplimentare operatiune majorare capital social

Data Publicare: 26.09.2023 18:00:15

Cod IRIS: CDF92

Catre:    BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

                AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

RAPORT CURENT 33/2023

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Data raportului

26.09.2023

Denumirea societatii

Holde Agri Invest S.A.

Sediul social

Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, Bucuresti

Telefon

+40 754 908 742

Email

investors@holde.eu

Nr. Reg. Comertului

J40/9208/2018

Cod unic de inregistrare

39549730

Capital social subscris si varsat

102.130.890 RON

Numar de actiuni

102.130.890 actiuni, din care 101.435.040 actiuni ordinare clasa „A” si 695.850 actiuni preferentiale clasa „B”

Piata de tranzactionare

SMT AeRO Premium, simbol HAI


Evenimente importante de raportat: Decizie CA prin care sunt stabilite aspecte suplimentare cu privire la operatiunea de majorare a capitalului social

Conducerea Holde Agri Invest S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza piata cu privire la faptul ca la data de 26.09.2023, Consiliul de Administratie al Companiei a adoptat o decizie prin care a aprobat, cu privire la operatiunea de majorare a capitalului social anuntata anterior de catre Companiei, mai multe aspecte precum: tranzactionarea drepturilor de preferinta, precizari privind etapa a doua a majorarii de capital  si numirea BT Capital Partners S.A. ca intermediar pentru aceasta operatiune.

Hotararea CA nr. 1 / 26.09.2023, care este aditionala si completeaza Hotararea CA din data de 25.08.2023, prin care s-a aprobat operatiunea de majorare a capitalului social, este anexata prezentului raport curent.

Presedinte Consiliu de Administratie

Iulian-Florentin Circiumaru


 

Decizia nr. 1 a Consiliului de Administratie

al HOLDE AGRI INVEST S.A.

din data de 26 septembrie 2023

 

Decision no.1 of the Board of Directors of

HOLDE AGRI INVEST S.A.

dated 26 September 2023

Sedinta membrilor Consiliului de Administratie („Consiliul” / „Consiliul de Administratie”) al HOLDE AGRI INVEST S.A., o societate inmatriculata si functionand in conformitate cu legea romana, avand sediul in Intrarea Nestorei nr. 1, Corp B, etaj 10, Sectorul 4, Bucuresti, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/9208/2018, avand codul unic de inregistrare 39549730 („Societatea”),

The meeting of the members of the Board of Directors (the “Board” / the “Board of Directors”) of HOLDE AGRI INVEST S.A., a joint-stock company, organized and operating under the laws of Romania, with its registered headquarters in 1 Intrarea Nestorei, building B, floor 10, District 4, Bucharest, Romania, registered with the Trade Registry Office under no. J40/9208/2018, having sole registration code 39549730 (the “Company”),

s-a desfasurat in conformitate cu prevederile Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea 31/1990”) si cu prevederile actului constitutiv, cu renuntarea in unanimitate de catre membrii Consiliului la formalitatile de convocare prevazute in cadrul acestuia, in data de 26 septembrie 2023, cu participarea urmatorilor membri:

 

was held in accordance with the provisions of Law no. 31/1990 on companies, as republished and subsequently amended and supplemented (“Law 31/1990”) and of the articles of association, by waiving all convening formalities established thereby, on 26 September 2023, with the participation of the following members:

·         Iulian - Florentin Circiumaru;

·         Mihai-Daniel Anitei;

·         Alexandru - Leonard Leca;

·         Daniela - Camelia Nemoianu; si

·         Liviu-Gabriel Zagan.

 

·         Iulian - Florentin Circiumaru;

·         Mihai-Daniel Anitei;

·         Alexandru - Leonard Leca;

·         Daniela – Camelia Nemoianu; and

·         Liviu-Gabriel Zagan.

AVAND IN VEDERE URMATOARELE:

 

WHEREAS:

(A)       La data de 15 decembrie 2022, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) a Societatii a aprobat delegarea catre Consiliul de Administratie a atributiilor AGEA referitoare la majorarea capitalului social al Societatii pentru o perioada de 3 (trei) ani, printr-una sau mai multe emisiuni de actiuni nominative, ordinare si dematerializate, cu o valoare care sa nu depaseasca jumatate din capitalul social subscris, existent in momentul hotararii si autorizarii, respectiv cu pana la 46.423.132 RON („Hotararea AGEA nr. 1 din 15 decembrie 2022”);

 

(A)       On 15 December 2022, the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (“EGMS”) approved the delegation of the EGMS’s duties relating to the increase of the Company’s share capital to the Board of Directors, for a period of three (3) years, by one or several nominative, ordinary, dematerialized shares issues, with a nominal amount not exceeding half of the subscribed share capital existing at the resolution date (i.e. up to the amount of RON 46,423,132) (“EGMS Resolution no. 1 dated 15 December 2022”); and

(B)        La data de 25 august 2023, Consiliul de Administratie a aprobat majorarea capitalului social al Societatii („Decizia Consiliului din 25 august 2023”) de la valoarea nominala de 102.130.890 RON la valoarea nominala de pana la 142.130.890 RON („Majorarea Capitalului Social”), prin emiterea unui numar de pana la 40.000.000 actiuni noi nominative, dematerializate din Clasa A, cu o valoare nominala de 1 RON, avand fiecare o valoare nominala de 1 RON si o valoare nominala totala de pana la 40.000.000 RON („Actiunile Noi”).

(B)        On 25 August 2023, the Board approved the increase of the Company’s share capital (the “Board Decision dated 25 August 2023”) from the nominal amount of RON 102,130,890 to the nominal amount of up to RON 142,130,890 (the “Share Capital Increase”), by issuance of a number of up to 40,000,000 new nominative, dematerialized, Class A shares, with a nominal value of RON 1 per share and a total nominal value of up to RON 40,000,000 (the “New Shares”).

 

Membrii Consiliului au aprobat ordinea de zi astfel cum a fost stabilita si transmisa acestora in prealabil sedintei, au dezbatut fiecare punct al acesteia si au adoptat urmatoarele decizii:

 

 

The members of the Board have approved the agenda as such was established and communicated to them prior to the meeting, debated each item on the agenda, and have approved the following decisions:

1.            Tranzactionarea drepturilor de preferinta

 

1.    Trading of preference rights

Consiliul aproba ca drepturile de preferinta emise actionarilor de Clasa A, asa cum au fost descrise la punctele 1.2.7. si 1.2.8. din Decizia Consiliului din 25 august 2023 sa fie transferabile si sa fie fi admise la tranzactionare pe piata AeRO operata de Bursa de Valori Bucuresti si sa fie tranzactionate pentru o perioada de 5 (cinci) zile lucratoare incepand cu a doua zi lucratoare dupa publicarea prospectului.

 

The Board herby approves that the preference rights issued to Class A shareholders, as described at points 1.2.7 and 1.2.8 of Board Decision dated 25 August 2023 are transferable and will be admitted to trading on AeRO market operated by Bucharest Stock Exchange and traded for a period of 5 business days after the publication of the prospectus.

2.            Clarificari privind etapa a doua a Majorarii Capitalului Social

2.    Clarifications regarding the second phase of Share Capital Increase

 

Consiliul aproba ca in timpul celei de-a doua etape a Majorarii Capitalului Social care a fost aprobata prin Decizia Consiliului din data de 25 august 2023, orice Actiuni Noi ramase nesubscrise dupa prima etapa, asa cum aceasta este descrisa la punctul 1.2.1. din Decizia Consiliului din data de 25 august 2023, vor putea fi: oferite in cadrul unui plasament privat adresat unor (i) anumiti investitori institutionali si profesionisti din Spatiul Economic European („SEE”) (inclusiv din Romania), care sunt „Investitori Calificati” in sensul Articolului 2(e) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE („Regulamentul privind Prospectul”); si/sau (ii) un numar mai mic de 150 de persoane, altele decat Investitori Calificati per Stat Membru; si/sau (iii) investitori carora le pot fi adresate si directionate asemenea plasamente private in mod legal, in conformitate cu exceptiile de la Regulamentul S („Regulamentul S”) din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („Legea privind Valorile Mobiliare”) si fara sa existe o obligatie de conformare cu orice alte formalitati conform vreunei legi aplicabile, in masura in care si doar daca o investitie in Actiunile Noi nu constituie o incalcare a oricarei legi aplicabile de catre un asemenea investitor („Plasamentul Privat”).

 

The Board hereby approves that during the second phase of the Share Capital Increase, any unsubscribed New Shares in the first phase, as described at point 1.2.1 of the Board Decision dated 25 August 2023, may be offered via private placements, addressed to (i) certain institutional and professional investors in the European Economic Area (the “EEA”) (including Romania), who are “Qualified Investors” within the meaning of Article 2 (e) of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC (“Prospectus Regulation”); and/or (ii) fewer than 150 persons, other than Qualified Investors per Member State, according to the exemptions provided in article 1(4) of the Prospectus Regulation and/or (iii) investors to whom such private placements may be otherwise lawfully addressed to and directed, in reliance of Regulation S (“Regulation S”) under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “U.S. Securities Act”) and without the need to undertake any other formalities whatsoever under any applicable law, to the extent, and only provided that, an investment in New Shares does not constitute a violation of any applicable law by such investor (the “Private Placement”).

 

3.            Desemnarea BT Capital Partners S.A. in calitate de intermediar

 

3.1.1         Consiliul aproba desemnarea BT Capital Partners S.A., persoana juridica infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Romania, Municipiul Cluj-Napoca, Str. Constantin Brancusi, Nr. 74-76, Parter, Judetul Cluj, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J12/3156/1994, EUID ROONRC.J12/3156/1994, avand cod unic de inregistrare 6838953, in calitate de intermediar al Majorarii de Capital Social (inclusiv al Plasamentului Privat).

 

3.    Appointment of BT Capital Partners S.A. as intermediary

 

3.1.1.         The Board hereby approves the appointment of BT Capital Partners S.A., a company incorporated and functioning under the laws of Romania, having its registered office in Romania, Cluj-Napoca Municipality, 74-76 Constantin Brancusi Street, ground floor, Cluj County, Registered with the Trade Registry under no. J12/3156/1994, EUID ROONRC.J12/3156/1994, having sole registration number 6838953, as intermediary for the Share Capital Increase (including Private Placement).

 

4.            Acordarea de imputerniciri

 

4.    Granting powers of attorney

4.1        Consiliul aproba prin prezenta desemnarea si imputernicirea fiecaruia dintre membrii Consiliului de Administratie si a directorilor Societatii  („Reprezentantii”), actionand individual si nu impreuna, semnatura oricaruia dintre Reprezentanti angajand in mod valabil si fiind obligatorie pentru Societate, pentru a indeplini urmatoarele acte si fapte in numele si pe seama Societatii, fiind de asemenea imputerniciti sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A.), in relatia cu investitorii, precum si orice persoana de drept privat sau public, orice notar public, orice banca si/sau orice terta persoana, inclusiv, fara limitare, cu privire la urmatoarele aspecte:

4.1.    The Board hereby approves the empowerment and appointment of each of  the members of the Board of Directors and of the Company’s managers  (the “Representatives”), individually and not jointly, the signature of any one of the Representatives being binding upon and mandatory for the Company, to do the following acts and things in the name of and on behalf of the Company, being further empowered to represent the Company in relation to any competent authorities and institutions (such as the Trade Registry, the Financial Supervisory Authority, the Bucharest Stock Exchange, Depozitarul Central S.A.), the investors, any private or public person, any notary public, bank and/or any other third party, including, without limitation, to:

4.1.1         negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu Majorarea de Capital Social, dupa caz, negocierea si semnarea oricaror contracte cu intermediari si consultanti, indeplinirea oricaror acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus; sa depuna si/sau sa primeasca in numele si pe seama Societatii orice documente necesare solicitate pentru punerea in aplicare a celor anterior mentionate;

4.1.1.         negotiating, approving and signing any documents related to the Share Capital Increase, as the case may be, negotiating and signing any agreements with intermediaries and consultants, fulfilling any necessary, useful or timely acts and deeds in connection with the above; submit and/or receive in the name and on behalf of the Company any and all documents required for the implementation thereof;

4.1.2         aprobarea oricaror contracte privind Majorarea Capitalului Social sau orice alte aranjamente, angajamente, prospecte de oferta, documente de oferta, orice contracte de subscriere, vanzare, stabilizare, agentie, de consultanta, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare; si

4.1.2.         to approve any agreements regarding the Share Capital Increase or any other arrangements, commitments, offer prospectuses, offer documents, any subscription, sales, stabilization, agency, consulting agreements, certificates, statements, registers, notifications, additional documents and any other acts and necessary documents; and

4.1.3         indeplinirea tuturor actiunilor si formalitatilor necesare sau utile in vederea implementarii hotararilor luate prin prezenta sau pentru a da efecte depline chestiunilor decise prin prezenta (inclusiv publicarea acestei decizii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a).

4.1.3.         carry out all actions „and formalities necessary or useful for the purposes of implementing the resolutions passed hereunder and giving full effect to the matters decided herein (including the publication of this resolution in the Official Gazette of Romania, Part IV).

 

4.2        Consiliul confirma prin prezenta ca Reprezentantii numiti la punctul 4.1 de mai sus pot (i) actionand individual, sa sub delege oricare si toate puterile acordate lor, dupa cum considera de cuviinta, catre persoane diferite sau catre aceeasi persoana; sau (ii) actionand impreuna, sa imputerniceasca una sau mai multe persoane sa reprezinte Societatea in vederea implementarii chestiunilor decise prin prezenta (inclusiv pentru a indeplini, in numele si pe seama Societatii, puterile mentionate la punctul 4.1 de mai sus).

4.2.    The Board hereby confirms that the Representatives named under item 4.1 above may (i) acting individually, sub-delegate any and all of their powers, as they may seem fit, to different persons or both to the same person; or (ii) acting jointly, empower one or more persons to represent the Company for the purposes of implementing the decision adopted hereby (including carrying out, for and on behalf, of the Company, the powers under item 4.1 above).

 

Aceasta decizie a fost semnata in doua exemplare cu valoare de original in limbile engleza si romana, astazi, 26 septembrie 2023. In caz de discrepante intre cele doua versiuni, va prevala versiunea in limba romana.

 

This decision was signed in two originals in English and Romanian languages, this day of 26 September 2023. In case of discrepancies between the two versions, the Romanian language version shall prevail.

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.