sâmbătă | 09 decembrie, 2023 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


Med Life S.A. - M

Convocare AGAE 22 decembrie 2023

Data Publicare: 21.11.2023 8:32:00

Cod IRIS: 0BCBB

Nr 40/21.11.2023

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI

            AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

RAPORT CURENT

in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de

piata (republicata) si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind

emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 21.11.2023

Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea")

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, sector 1, Bucuresti,  Romania

Numarul de telefon / fax: 0374 180 470

Codul unic de inregistrare: 8422035

Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996

Capital social subscris si varsat: 132.870.492 RON

Numar total actiuni: 531.481.968 (din care 162.984 actiuni fara drept de vot si 531.318.984 actiuni cu drept de vot)

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium

 

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor MED LIFE S.A. (MedLife sau Societatea) in data de 22/23 decembrie 2023

 

Societatea informeaza actionarii si investitorii ca, in cadrul sedintei Consiliului de Administratie al Societatii din data de 20 noiembrie 2023, s-a aprobat convocarea AGEA in data de 22 decembrie 2023, ora 10:00 (ora Romaniei), la sediul MedLife situat in Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 13 decembrie 2023, stabilita ca data de referinta pentru tinerea AGEA.

Documentele si materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a Adunarii, proiectul de hotarare, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta pentru Adunare vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat in limba romana, cat si in engleza, incepand cu data de 21 noiembrie 2023 in format electronic pe website-ul Societatii, www.medlife.ro, sectiunea Relatia cu investitorii < Documente A.G.A. si in format fizic la sediul social al Societatii din Romania, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, Sector 1.

 

Anexam la prezentul raport convocatorul AGEA.

 

__________________

Mihail Marcu

Director General

 

 

MED LIFE S.A.

CONVOCARE

 

Consiliul de Administratie al societatii MED LIFE S.A., societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Romania, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3709/1996, cod unic de inregistrare 8422035, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 132.870.492 RON (numita in continuare "Societatea"), in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor 31/1990, republicata ("Legea nr. 31/1990"), Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata ("Legea nr. 24/2017") si reglementarile secundare emise in aplicarea acesteia, coroborate cu art. 10 din actul constitutiv al Societatii,

 

Convoaca:

 

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

("AGEA" sau "Adunarea")

 

in data de 22.12.2023, ora 10.00 (ora Romaniei) la sediul Societatii situat in Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central - S.A. la sfarsitul zilei de 13.12.2023, stabilita ca data de referinta pentru AGEA, avand urmatoarea ordine de zi:

 

Ordinea de zi:

 1. Autorizarea Consiliului de Administratie al Societatii pentru a:

1.1       negocia cu Banca Comerciala Romana S.A, in calitate de Aranjor, Agent si Imprumutator, precum si cu alte institutii de credit din cadrul sindicatului, ce au calitatea de Imprumutatori, termenii si conditiile majorarii limitei de credit cu o suma suplimentara de pana la 50 Milioane Euro. Creditele ale caror limite urmeaza a fi majorate au fost acordate in baza Contractului de facilitate de Credit Sindicalizat incheiat la data de 13 decembrie 2022, cu o valoare totala a capitalului imprumutat de 228 milioane euro, cu Med Life S.A.; Bahtco Invest S.A.; Accipiens S.A.; Policlinica de Diagnostic Rapid S.A.; Clinica Polisano S.R.L.; Dent Estet Clinic S.A.; Genesys Medical Clinic S.R.L.; Centrul Medical Sama S.A.; Valdi Medica S.R.L.; PharmaLife Med S.R.L.; Prima Medical S.R.L.; Anima Specialty Medical Services S.R.L.; CED Pharma S.R.L.; Badea Medical S.A.; Centrul Medical Micromedica S.R.L.; Solomed Clinic S.A.; Vita Care Flav S.R.L., MNT Asset Management SRL, MNT Healthcare Europe SRL, Pharmachem Distributie SA , Sano Pass SA , Sweat Concept One SRL , Onco Card SRL, OncoCard Invest SRL , Diamed Center SRL , Stem Cells Bank SA , Sfatul Medicului SRL  si Medici’s S.A.  in calitate de Imprumutati  (precum si alte societati din Grupul Medlife, daca va fi cazul), (contractul astfel modificat fiind denumit "Contractul de Credit");

1.2       negocia cu Banca Comerciala Romana S.A, precum si cu alte institutii de credit care vor participa la majorarea limitei de credit impreuna cu Banca Comerciala Romana S.A., termenii si conditiile amendamentelor la contractele de finantare existente si ale documentelor de finantare noi/suplimentare ce vor fi incheiate, inclusiv dar fara a se limita la contractele de ipoteca mobiliara si contractele de ipoteca imobiliara prin care se garanteaza obligatiile asumate de Imprumutati cu privire la finantarea acordata prin Contractul de Credit. Actele aditionale si documentele de finantare noi ce urmeaza a fi semnate, vor fi incheiate in scopul garantarii (sau confirmarii garantarii) obligatiilor asumate de Imprumutati in legatura cu creditele acordate Imprumutatilor, asa cum vor fi acestea majorate.

 1. Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii in vederea executarii tuturor operatiunilor si/sau procedurilor necesare si utile si incheierii tuturor documentelor necesare pentru sau cu privire la implementarea punctului 1 de mai sus.
 2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru a intocmi si a semna, in numele Societatii si pentru a depune orice documente, precum si pentru a da orice declaratii necesare si a indeplini orice formalitati in legatura cu hotararile AGEA, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de orice autoritati competente, precum si acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitatile amintite anterior.

 

Doar persoanele inregistrate ca actionari la Data de Referinta 13.12.2023 in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGEA.

 

Propuneri ale actionarilor privind Adunarea

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii (denumiti in cele ce urmeaza "Initiatori") au dreptul:

 1. de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGEA; si
 2. de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Cererile Initiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, insotite de copia actului de identitate valabil al Initiatorului, pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

 1. depuse la registratura Societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, pana la data de 7.12.2023, ora 16.00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 22/23 DECEMBRIE 2023";
 2. transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, pana la data de 7.12.2023, ora 16.00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 22/23 DECEMBRIE 2023";
 3. transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 7.12.2023, ora 16.00 (ora Romaniei), la adresa investors@medlife.ro, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 22/23 DECEMBRIE 2023".

Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionarii sus-mentionati va fi publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si de actul constitutiv pentru convocarea Adunarii cu cel putin 10 zile calendaristice inaintea AGEA.

 

Intrebari referitoare la adunarea generala a actionarilor

Actionarii Societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului, astfel:

 1. depuse la registratura Societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 22/23 DECEMBRIE 2023" pana la data de 19.12.2023, ora 16:00 (ora Romaniei);
 2. transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la registratura Societatii pana la data de 19.12.2023, ora 16:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 22/23 DECEMBRIE 2023";
 3. transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investors@medlife.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 22/23 DECEMBRIE 2023" pana la data de 19.12.2023, ora 16:00 (ora Romaniei).

 

Participarea la adunarea generala a actionarilor

Accesul actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la Data de Referinta si indreptatiti sa participe la Adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, (i) in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, (ii) in cazul actionarilor persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar (iii) in cazul actionarilor persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Actionarii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare la Adunare, fiecare actionar avand dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si a vota in numele sau in cadrul AGEA, cu respectarea prevederilor art. 105 din Legea nr. 24/2017.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la AGEA. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale Societatii in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant in Adunare separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare. Totusi, actionarului i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta in capitalul social al Societatii.

In cazul participarii prin reprezentare, actionarul va desemna un reprezentant printr-o procura speciala intocmita in baza formularului de procura speciala pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, atat in limba romana, cat si in limba engleza, sau printr-o imputernicire generala acordata in conditiile prezentate mai jos.

Un actionar poate desemna prin procura unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGEA in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin procura sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, trebuie indicata si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGEA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele va vota in Adunare exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.

In situatia discutarii in cadrul AGEA, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.

 

Procura Speciala

Procura speciala este valabila doar pentru Adunarea pentru care a fost solicitata. Procura speciala poate fi acordata doar prin utilizarea formularului de procura speciala pus la dispozitia actionarilor de catre Societate conform sectiunii Alte prevederi cu privire la Adunari de mai jos.

Reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat. Procurile speciale trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a Adunarii.

In cazul procurii speciale, un exemplar original, completat in limba romana sau in limba engleza si semnat de actionar, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului si al reprezentantului, se vor transmite Societatii astfel:

 1. depuse la registratura Societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 22/23 DECEMBRIE 2023" pana la data de 20.12.2023, ora 08:00 (ora Romaniei);
 2. transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la registratura Societatii pana la data de 20.12.2023, ora 08:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 22/23 DECEMBRIE 2023";
 3. transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investors@medlife.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 22/23 DECEMBRIE 2023” pana la data de 20.12.2023, ora 08:00 (ora Romaniei).

In toate cazurile, reprezentantul va prezenta organizatorilor Adunarii, un exemplar original al procurii speciale la inregistrare.

 

Prevederi speciale privind procura generala

Procura generala va fi valabila numai daca: (i) este acordata pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, (ii) permite in mod expres reprezentantului actionarului care a acordat o astfel de procura sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor Societatii, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie si (iii) este acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea 24/2017 sau unui avocat. Actionarii Societatii nu pot fi reprezentati in Adunare pe baza procurii generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:

a)    este un actionar majoritar al Societatii, sau o alta entitate, controlata de respectivul actionar;

b)    este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);

c)    este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);

d)    este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).

Procura generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: 1. numele/denumirea actionarului; 2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda procura); 3. data procurii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea procurilor datate anterior; 4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin procura generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva procura generala, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti.

Procura generala inceteaza in conformitate cu alin. 2 al art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Inainte de prima ei utilizare, o copie a procurii generale semnata de actionar si avand continutul minim prevazut de Regulamentul ASF nr. 5/2018, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, impreuna cu o declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al intermediarului sau a avocatului conform celor de mai jos se vor transmite Societatii astfel:

 1. depuse la registratura Societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 22/23 DECEMBRIE 2023" pana la data de 20.12.2023, ora 08:00 (ora Romaniei);
 2. transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite

la registratura Societatii pana la data de 20.12.2023, ora 08:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 22/23 DECEMBRIE 2023";

 1. transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investors@medlife.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 22/23 DECEMBRIE 2023" pana la data de 20.12.2023, ora 08:00  (ora Romaniei).

Declaratia pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala va specifica urmatoarele:

 1. imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
 2. imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia trebuie depusa in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia. Declaratia se depune la Societate odata cu procura generala, in conditiile si termenele prevazute mai sus.

Copiile certificate ale procurilor generale sunt retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al Adunarii.

 

Alte prevederi privind reprezentarea

Actionarii pot sa isi desemneze si sa isi revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmand a-si produce efecte si a fi opozabila Societatii daca a fost receptionata de Societate pana la termenul limita pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

 

Votul prin corespondenta

Actionarii Societatii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, atat in limba romana, cat si in limba engleza.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant conventional al actionarului numai in situatia in care acesta a primit din partea respectivului actionar o imputernicire speciala/generala care se depune la Societate in conformitate cu art. 105 alin. (14) din Legea nr. 24/2017 sau daca reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, cu respectarea art. 105 alin. (11) din Legea nr. 24/2017. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la AGEA este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta secretarului de sedinta al AGEA o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal in cadrul AGEA.

In cazul votului prin corespondenta, buletinele de vot, completate in limba romana sau engleza si semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului, pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

 1. depuse la registratura Societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 22/23 DECEMBRIE 2023" pana la data de 20.12.2023, ora 08:00  (ora Romaniei);
 2. transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la registratura Societatii pana la data de 20.12.2023, ora 08:00  (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 22/23 DECEMBRIE 2023";
 3. transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investors@medlife.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 22/23 DECEMBRIE 2023" pana la data de 20.12.2023, ora 08:00  (ora Romaniei).

 

Alte prevederi cu privire la Adunare

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de Societate de la DEPOZITARUL CENTRAL - S.A., pe baza urmatoarelor documente prezentate Societatii de catre actionar, emise de DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. sau de participantii care furnizeaza servicii de custodie:

 1. extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
 2. documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la DEPOZITARUL CENTRAL - S.A./respectivii participanti.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza, fara a fi necesara legalizarea sau apostilarea acestor documente. In toate cazurile descrise mai sus in care se face referire la:

 1. actele de identitate ale unei persoane se au in vedere urmatoarele documente: in cazul persoanelor fizice - buletin/carte de identitate/pasaport, iar in cazul persoanelor juridice - buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal inscris in lista actionarilor Societatii, emisa de DEPOZITARUL CENTRAL - S.A.;
 2. reprezentantul actionarilor inscris in lista actionarilor emisa de Depozitarul Central - S.A.. Daca respectivul reprezentant nu este inscris ca atare in evidentele Depozitarului Central - S.A., pentru identificarea reprezentantului actionarului persoana juridica se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document echivalent, in original sau in copie conforma cu originalul emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, aflat in termenul de valabilitate si care atesta calitatea de reprezentant legal.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondenta pana la data stabilita se sanctioneaza cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondenta in cadrul AGEA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenta care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de Societate nu sunt opozabile Societatii, nefiind opozabile Societatii nici procurile generale care nu contin informatiile minime cerute de prevederile legale.

Daca in data de 22.12.2023 (data primei convocari a AGEA) nu se intrunesc conditiile de validitate legale si statutare pentru tinerea AGEA, respectiva Adunare este convocata pentru 23.12.2023 in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.

 

Documentele si materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a Adunarii, prezentul convocator, proiectul de hotarare, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta pentru Adunare vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat in limba romana, cat si in engleza, incepand cu data de 21.11.2023 la sediul social al Societatii din Romania, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, sector 1 si vor fi disponibilizate pe pagina de web a Societatii (www.medlife.ro, sectiunea Relatia cu investitorii < Adunarile Generale ale Actionarilor).

 

La data convocarii, capitalul social al Societatii este format din 531.481.968 actiuni nominative, dintre care un numar de 162.984 actiuni sunt actiuni proprii care nu dau drept de vot. Prin urmare, numarul total de drepturi de vot atasate actiunilor Societatii la data convocarii este de 531.318.984 drepturi de vot.

Proiectele de hotarari propuse de catre actionari vor fi adaugate pe pagina de internet a Societatii de indata ce este posibil, dupa primirea lor de catre Societate.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Departamentul Relatii cu Investitorii, la numarul de telefon +40 735 300 926 si de pe website-ul Societatii https://www.medlife.ro/relatia-cu-investitorii.

 

Presedintele Consiliului de Administratie

MIHAIL MARCU

MED LIFE S.A.

 

Nota de fundamentare a Consiliului de Administratie al Med Life S.A. (MedLife sau Compania) pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) din data de 22 decembrie 2023 / 23 decembrie 2023                  (punctul 1 de pe ordinea de zi)

Referitoare la autorizarea Consiliului de Administratie pentru negocierea cu Banca Comerciala Romana S.A. si alte institutii de credit din cadrul sindicatului a majorarii limitei de credit cu o suma suplimentara de pana la 50 Milioane Euro in legatura cu Contractul de facilitate de Credit Sindicalizat incheiat la data de 13 decembrie 2022 si a documentelor de finantare aferente.

 

Temei legal:

-              Legea Societatilor nr. 31/1990, republicata;

-              Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata;

-              Actul constitutiv Med Life S.A.

 

Fundamentare economica:

De la momentul listarii si pana in prezent, Compania MedLife SA a fost o companie achizitiva, cu rezultate excelente atat in ceea ce priveste achizitia de noi companii, cat si din perspectiva proceselor de integrare aferente acestora.

Drept urmare, Grupul MedLife a inregistrat cresteri in cifra de afaceri de peste 20% in medie in ultimii 5 ani, determinate atat de dezvoltari organice, cat si de achizitii.

Exista in continuare oportunitati relevante in piata care ar permite Grupului sa mentina tendinta curenta de expansiune si consolidare a pietei de servicii medicale, concomitent cu captarea de profitabilitate suplimentara.

Pastrand o abordare prudenta, ne dorim sa evaluam aceste oportunitati, fondurile suplimentare urmand a fi utilizate cu precadere pentru derularea proceselor de M&A, cu focus pe achizitii de companii profitabile care in mare masura nu vor afecta indicatorii de profitabilitate si indatorare la nivel de Grup.

 Ne pastram obiectivul curent de a corecta gradual profitabilitatea Grupului precum si gradul de indatorare calculat ca Datorie Neta la EBITDA. In acest obiectiv avem sustinerea multiplelor investitii derulate in ultimii doi ani si care vor livra rezultate importante in perioada urmatoare, cu o orientare puternica catre servicii medicale reziliente la perioade economice mai putin favorabile.

 

In urma celor expuse, se propune AGEA:

1.            Autorizarea Consiliului de Administratie al Societatii pentru a:

1.1         negocia cu Banca Comerciala Romana S.A, in calitate de Aranjor, Agent si Imprumutator, precum si cu alte institutii de credit din cadrul sindicatului, ce au calitatea de Imprumutatori, termenii si conditiile majorarii limitei de credit cu o suma suplimentara de pana la 50 Milioane Euro. Creditele ale caror limite urmeaza a fi majorate au fost acordate in baza Contractului de facilitate de Credit Sindicalizat incheiat la data de 13 decembrie 2022, cu o valoare totala a capitalului imprumutat de 228 milioane euro, cu Med Life S.A.; Bahtco Invest S.A.; Accipiens S.A.; Policlinica de Diagnostic Rapid S.A.; Clinica Polisano S.R.L.; Dent Estet Clinic S.A.; Genesys Medical Clinic S.R.L.; Centrul Medical Sama S.A.; Valdi Medica S.R.L.; PharmaLife Med S.R.L.; Prima Medical S.R.L.; Anima Specialty Medical Services S.R.L.; CED Pharma S.R.L.; Badea Medical S.A.; Centrul Medical Micromedica S.R.L.; Solomed Clinic S.A.; Vita Care Flav S.R.L., MNT Asset Management SRL, MNT Healthcare Europe SRL, Pharmachem Distributie SA , Sano Pass SA , Sweat Concept One SRL, Onco Card SRL, OncoCard Invest SRL , Diamed Center SRL , Stem Cells Bank SA, Sfatul Medicului SRL  si Medici’s S.A.  in calitate de Imprumutati  (precum si alte societati din Grupul Medlife, daca va fi cazul), (contractul astfel modificat fiind denumit "Contractul de Credit");

1.2         negocia cu Banca Comerciala Romana S.A, precum si cu alte institutii de credit care vor participa la majorarea limitei de credit impreuna cu Banca Comerciala Romana S.A., termenii si conditiile amendamentelor la contractele de finantare existente si ale documentelor de finantare noi/suplimentare ce vor fi incheiate, inclusiv dar fara a se limita la contractele de ipoteca mobiliara si contractele de ipoteca imobiliara prin care se garanteaza obligatiile asumate de Imprumutati cu privire la finantarea acordata prin Contractul de Credit. Actele aditionale si documentele de finantare noi ce urmeaza a fi semnate, vor fi incheiate in scopul garantarii (sau confirmarii garantarii) obligatiilor asumate de Imprumutati in legatura cu creditele acordate Imprumutatilor, asa cum vor fi acestea majorate.

 

Mihail Marcu

Presedinte Consiliu de Administratie

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.