sâmbătă | 25 mai, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


ONE UNITED PROPERTIES - ONE

Convocare AGOA & AGEA 25.04.2023

Data Publicare: 22.03.2023 8:30:14

Cod IRIS: A04F8

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

          Autoritatea de Supraveghere Financiara, Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

 

 

RAPORT CURENT NR. 12/2023

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.

Data raportului:

22.03.2023

Denumirea entitatii emitente:

One United Properties S.A. 

Sediul social:

Bucuresti Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20

Nr. Reg. Com.:

J40/21705/2007

Cod unic de inregistrare:

22767862

Capital social:

740.563.717,20 RON

Numar de actiuni emise:

3.702.818.586 actiuni ordinare

Simbol

ONE

Piata de tranzactionare:

Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Premium

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor One United Properties S.A. pentru data de 25.04.2023

Conducerea One United Properties S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza investitorii in legatura cu decizia Consiliului de Administratie al Companiei de Convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) Companiei pentru data de 25.04.2023 (prima convocare), respectiv 26.04.2023 (a doua convocare), in cazul in care nu se indeplineste cvorumul de prezenta pentru prima sedinta, avand ordinea de zi prevazuta in convocatorul anexat acestui raport curent.

Presedintele Consiliului de Administratie

Claudio Cisullo

 


 

ONE UNITED PROPERTIES S.A.

Bucuresti Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20

J40/21705/2007, CUI 22767862, EUID: ROONRC.J40/21705/2007,

capital social subscris si integral varsat: 740.563.717,2 RON

(„Societatea”)

Convocator privind Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare a actionarilor societatii

ONE UNITED PROPERTIES S.A.

convocate pentru data de 25/26 aprilie 2023

Numar de iesire 969 din 21 martie 2023

Consiliul de administratie al Societatii ONE UNITED PROPERTIES S.A., cu sediul social in Bucuresti Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/21705/2007, CUI 22767862, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/21705/2007, capital social subscris si integral varsat: 740.563.717,2 RON („OUP” sau „Societatea”),

In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) si a actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”),

Convoaca:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii („AGOA”) pentru data de 25 aprilie 2023, ora 9:00 AM, la adresa One Cotroceni Park Office, Corp A, et. 1, strada Sergent Nutu Ion nr. 44, Sector 5, Bucuresti, Romania, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut la sediul Societatii) pana la sfarsitul zilei de 18 aprilie 2023 stabilita ca data de referinta („Data de Referinta”). In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGOA se va desfasura la data de 26 aprilie 2023, ora 9:00 AM, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta; si

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii („AGEA”) pentru data de 25 aprilie 2023, ora 10:00 AM, la adresa One Cotroceni Park Office, Corp A, et. 1, strada Sergent Nutu Ion nr. 44, Sector 5, Bucuresti, Romania, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut la sediul Societatii) pana la sfarsitul zilei de 18 aprilie 2023 stabilita ca Data de Referinta. In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGEA se va desfasura la data de 26 aprilie 2023, ora 10:00 AM, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1.           Aprobarea alegerii dlui Victor-Savi Nims in calitate de secretar de sedinta al AGOA si a dnei Irena Pavel in calitate de secretar tehnic al AGOA, ambii avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii.

2.           Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022, insotite de raportul anual intocmit de Consiliul de Administratie si de raportul auditorului independent. In anul financiar incheiat la 31 decembrie 2022, Societatea a inregistrat: (a) la nivel consolidat, profit net in valoare de 502.477.465 RON respectiv (b) la nivel individual, profit net in valoare de 116.815.996 RON din care se constituie rezerva legala de 6.015.276 RON, rezultand un profit net distribuibil de 110.800.720 RON.

3.           Aprobarea distribuirii de dividende in valoare de 73.130.615,64 RON (dividend brut) aferent anului financiar 2022, dupa cum urmeaza: (i) suma de 36.102.481,22 RON (dividend brut) a fost distribuita anticipat ca urmare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii nr. 63 din 28 septembrie 2022, respectiv (ii) suma de 37.028.134,42 RON (dividend brut), reprezentand un dividend brut per actiune de 0.01 RON, care urmeaza a fi distribuit potrivit prezentei hotarari.

4.           Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2022.

5.           Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2023, in conformitate cu materialele de prezentare.

6.           Aprobarea Raportului de Remunerare a conducerii Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022, intocmit de Comitetul de Nominalizare si Remunerare al Societatii, in conformitate cu materialele de prezentare.

7.           Alegerea membrilor Consiliului de Administratie, dintre candidatii propusi de Comitetul de Nominalizare si Remunerare al Societatii si actionarii Societatii, pentru un mandat de un (1) an, incepand cu data Hotararii AGOA. Candidatii care au fost propusi de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare al Societatii sunt urmatorii:

·         Claudio Cisullo

·         Victor Capitanu

·         Andrei-Liviu Diaconescu

·         Dragos-Horia Manda

·         Marius-Mihail Diaconu

·         Augusta Valeria Dragic

·         Magdalena Souckova.

8.           Stabilirea datei de:

·         12 mai 2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;

·         11 mai 2023 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si

·         30 mai 2023 ca data platii calculata in conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018.

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.

9.              Aprobarea numirii Deloitte Audit S.R.L. pentru un mandat de 1 (un) an pentru revizuirea situatiilor financiare individuale si consolidate ale Societatii incepand cu exercitiul financiar ce se va incheia la 31 decembrie 2023, precum si autorizarea Consiliului de Administratie, in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate depline:

·         sa negocieze termenii si conditiile mandatului Deloitte Audit S.R.L., precum si sa negocieze, aprobe si semneze orice documente, respectiv sa indeplineasca orice acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus; si

·         sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni.

10.        Aprobarea imputernicirii membrilor executivi ai Consiliului de Administratie si/sau a Directorilor Societatii, actionand impreuna sau individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv si fara a se limita la Hotararea AGOA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii Hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1.         Aprobarea alegerii dlui Victor-Savi Nims in calitate de secretar de sedinta al AGEA si a dnei Irena Pavel in calitate de secretar tehnic al AGEA, ambii avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii.

2.         Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune, respectiv sa actualizeze art. 12.3 din Actul Constitutiv al Societatii, pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA conform punctului 7 de pe ordinea de zi a AGOA.

3.         Aprobarea modificarii Actului Constitutiv, prin modificarea articolelor 1.2 si 1.5 din Actul Constitutiv, care vor avea urmatorul continut:

„1.2. Societatea este o persoana juridica romana de tip deschis, infiintata si functionand ca societate pe actiuni in conformitate cu legile in vigoare din Romania si cu acest Act Constitutiv.”

„1.5 Societatea este inregistrata si functioneaza pe o perioada nedeterminata.”

4.         Stabilirea datei de:

·         12 mai 2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017; si

·         11 mai 2023 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.

5.         Aprobarea imputernicirii membrilor executivi ai Consiliului de Administratie si/sau a Directorilor Societatii, actionand impreuna sau individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.

Prevederi diverse

a)    Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGEA si AGOA

Incepand cu data de 24 martie 2023, toate materiale de prezentare referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGEA si AGOA vor fi disponibile pe pagina web a Societatii, sectiunea destinata relatiei cu investitorii (https://one.ro/investor-relations/). Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGEA si AGOA.

b)    Dreptul de a propune candidaturi pentru functia de membru al Consiliului de Administratie

Actionarii Societatii pot prezenta propuneri de candidati pentru numirea in calitate de membru al Consiliului de Administratie. In acest sens, vor specifica, in propunere, informatii despre numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse, insotite de:

(i) o copie a actului de identitate valid al actionarului Societatii (in cazul persoanelor fizice, carte de identitate, pasaport, permis de sedere, respectiv in cazul persoanelor juridice, carte de identitate, pasaport, permis de sedere al reprezentantului legal);

(ii) curriculum vitae al persoanei propuse pentru functia de membru in Consiliul de Administratie;

(iii) in cazul propunerii unui candidat pentru pozitia de membru independent, o declaratie pe propria raspundere a candidatului privind indeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate (model indicativ disponibil in cadrul materialelor informative); si

(iv) formularul de consimtamant si nota de informare pentru colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal, completat si semnat de candidat (model indicativ disponibil in cadrul materialelor informative).

Actionarii Societatii vor putea depune propunerile privind membrii Consiliului de Administratie (insotite de documentele care dovedesc identitatea actionarului/candidatului), transmitand in acest sens o solicitare scrisa la adresa investors@one.ro, pana cel tarziu la data de 11 aprilie 2023 ora 23:59, cu mentiunea scrisa „Propunere de candidaturi pentru pozitia de membru al Consiliului de Administratie”.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie va fi actualizata zilnic pana la data de 12 aprilie 2023, ora 18:00 si va fi publicata pe pagina web a Societatii, sectiunea destinata relatiei cu investitorii (https://one.ro/investor-relations/).

c)    Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si

(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA sau AGEA.

Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat la sediul Societatii sau prin e-mail, conform reglementarilor ASF, la adresa investors@one.ro) pana la data de 10 aprilie 2023.

Cerintele de identificare mentionate la litera d) de mai jos sunt aplicabile si pentru actionarul/actionarii persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care solicita completarea ordinii de zi AGEA si AGOA.

In cazurile in care exercitarea acestui drept determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, Societatea va trebui sa faca disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de Referinta si cu respectarea termenului prevazut de Legea Societatilor.


d)    Participarea si votul in cadrul Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor

La AGEA si AGOA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale aplicabile societatilor pe actiuni listate pe Piata Reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali), prin reprezentant (pe baza de imputernicire speciala sau generala), cu respectarea prevederilor legale incidente, sau prin corespondenta (pe baza de buletin de vot prin corespondenta).

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA si AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal si copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta). Reprezentantii actionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de imputernicirea speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica/reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, dupa caz, precum si proba identitatii actionarului persoana fizica/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta).

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de Societate de la Depozitarul Central S.A.

e)    Imputernicirile generale

Imputernicirea generala poate fi acordata de actionari pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie.

Imputernicirile generale, impreuna cu proba identitatii actionarului persoana fizica/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta), inainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, situat in Str. Maxim Gorki nr. 20, Sector 1, Bucuresti, Romania, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform reglementarilor ASF, la adresa aga@one.ro), astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 21 aprilie 2023, ora 11:59 PM.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Impreuna cu imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca:

(i) imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului; si

(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

f)     Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta

Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”).

Imputernicirile speciale pot fi acordate oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contin instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.

Imputernicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente (respectiv proba identitatii actionarului persoana fizica/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta), se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, situat in Str. Maxim Gorki nr. 20, Sector 1, Bucuresti, Romania, inclusiv prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (in cazul imputernicirilor speciale), respectiv prin e-mail (in cazul buletinelor de vot prin corespondenta), conform reglementarilor ASF, la adresa aga@one.ro), in original sau in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 21 aprilie 2023, ora 11:59 PM, mentionand pe plic in clar sau in subiectul e-mail-ului „Pentru Adunarea Generala Extraordinara/Ordinara a Actionarilor din data de 25/26 aprilie 2023”.

La completarea imputernicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGEA si AGOA cu noi puncte sau propuneri de hotarari. In aceasta ipoteza, imputernicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la litera a) de mai sus.

g)    Votul electronic

Votul electronic poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului nr. 5/2018, prin accesarea linkului https://one.evote.ro/ de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare si acces online la AGOA si AGEA, actionarii vor furniza urmatoarele informatii:

In cazul persoanelor fizice

o   numele si prenumele;

o   codul numeric personal

o   adresa de e-mail;

o   copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*;

o   numarul de telefon (optional).

In cazul persoanelor juridice:

o   denumirea persoanei juridice;

o   codul unic de inregistrare (CUI);

o   numele si prenumele reprezentantului legal;

o   codul numeric personal al reprezentantului legal;

o   adresa de e-mail;

o   actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*;

o   copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data de referinta*;

o   numarul de telefon (optional).

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat cu semnatura legalizata de notarul public in limbile romana/engleza.

*copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online (upload) in campurile dedicate. Fisierele ce pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

Actionarul se poate conecta si vota ori de cate ori doreste in intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima optiune de vot (inainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea inregistrata.

Bucuresti, 21 martie 2023

Dl. Claudio Cisullo - Presedintele Consiliului de Administratie

_______________________________

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.