sâmbătă | 25 mai, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


LION CAPITAL S.A. - SIF1

Convocarea AGOA si AGEA din data de 27 (28) aprilie 2023

Data Publicare: 23.03.2023 16:02:43

Cod IRIS: 0A22A

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 23.03.2023

Societatea emitenta Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana SA  (SIF Banat-Crisana) | Sediul social Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158 | Tel +40257 304 438 | Fax +40257 250 165 | Web www.sif1.ro | Email sifbc@sif1.ro | CIF RO2761040 | Nr. ORC J02 / 1898 / 02.09.1992 | Nr. Registru ASF AFIAA PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018 | Nr. Registru ASF FIAIR PJR09FIAIR/020004/01.07.2021 | Codul de identificare a entitatii juridice (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274  | Capital social 50.751.005,60 lei | Piata reglementata BVB - categoria Premium (simbol: SIF1)

Eveniment important de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SIF Banat-Crisana din data de 27/28 aprilie 2023

 

SIF Banat-Crisana informeaza investitorii ca, in sedinta din data de 23 martie 2023, Consiliul de administratie al Societatii de Investitii Financiare Banat-Crisana S.A. a convocat, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, adunarea generala ordinara a actionarilor si adunarea generala extraordinara a actionarilor, pentru data de 27/28 aprilie 2023, cu ordinea de zi din Convocatorul anexat. La cele doua adunari pot participa toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 18 aprilie 2023, considerata ca data de referinta.

In acest context, SIF Banat-Crisana apreciaza ca este necesara formularea urmatoarelor precizari cu privire la desfasurarea celor doua adunari generale, convocate pentru data de 27/28 aprilie 2023:

Prin Hotararea nr. 2 din data de 23 februarie 2023 a A.G.E.A. SIF Banat-Crisana a fost aprobata schimbarea denumirii societatii din „Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana S.A.” in „Lion Capital S.A.”, precum si modificarea corespunzatoare a art. 1 alin. (1) din Actul constitutiv al societatii, in sensul ca: „Denumirea societatii este „Lion Capital S.A.”, iar prin Hotararea nr. 3 din data de 23 februarie 2023 a A.G.E.A. SIF Banat-Crisana a fost aprobata modificarea Actului Constitutiv al Societatii.

Prin Autorizatia nr. 23/16.03.2023, comunicata Societatii la data de 17.03.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiara a autorizat modificarea Actului constitutiv al SIF Banat-Crisana conform Hotararilor AGEA nr. 2 si nr. 3 din data de 23 februarie 2023 si actului constitutiv rescris.

La data prezentului raport curent se afla in curs derularea formalitatilor de mentionare si inregistrare in Registrul Comertului a schimbarii denumirii Societatii si a modificarilor aduse Actului constitutiv.

Avand in vedere ca, in conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul ASF nr. 7/2020 privind autorizarea si functionarea fondurilor de investitii alternative, modificarile intervenite in actul constitutiv al Societatii intra in vigoare dupa autorizarea acestora de catre A.S.F. si dupa inregistrarea lor la Registrul Comertului, dorim sa informam actionarii si investitorii ca, de la data finalizarii formalitatilor de mentionare si inregistrare in Registrul Comertului, va intra in vigoare schimbarea denumirii Societatii din „Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana S.A.” in „Lion Capital S.A.”, precum si celelalte modificari aduse Actului constitutiv al Societatii.

Incepand cu data mentionata mai sus, noua denumire (Lion Capital S.A.) va fi utilizata in toate actele emanand de la societate, inclusiv cele utilizate in cadrul adunarilor generale ale actionarilor convocate pentru data de 27/28 aprilie 2023.

Societatea va informa in mod corespunzator investitorii cu privire la inregistrarea in Registrul Comertului a modificarilor aduse Actului constitutiv al Societatii la momentul finalizarii formalitatilor de inregistrare a acestora si al eliberarii de catre O.R.C. a documentelor aferente.

 

CONVOCATOR

Consiliul de administratie al Societatii de Investitii Financiare Banat-Crisana S.A. (denumita in continuare „SIF Banat-Crisana” sau „Societatea”), inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arad sub numarul J02/1898/1992, in Registrul A.S.F. AFIAA sub numarul PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018 si in Registrul A.S.F. FIAIR sub numarul PJR09FIAIR/020004/ 01.07.2021, avand Codul unic de inregistrare 2761040 si capitalul social subscris si varsat de 50.751.005,60 lei, intrunit in sedinta din data de 23 martie 2023, convoaca, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, adunarea generala ordinara a actionarilor („AGOA”) pentru data de 27 aprilie 2023, ora 1000 si adunarea generala extraordinara a actionarilor („AGEA”), pentru data de 27 aprilie 2023, ora 1200, la sediul societatii din Arad, Calea Victoriei nr. 35A.

Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate la prima convocare, se convoaca pentru a doua oara, adunarea generala ordinara a actionarilor (AGOA) pentru data de 28 aprilie 2023, ora 1000, si adunarea generala extraordinara a actionarilor (AGEA) pentru data de 28 aprilie 2023, ora 1200 cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc.

Capitalul social al societatii este format din 507.510.056 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,10 lei, dematerializate si indivizibile, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor, cu exceptia actiunilor al caror drept de vot este suspendat, conform prevederilor legale aplicabile.

La adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 18 aprilie 2023, considerata data de referinta.

 

Adunarea generala ordinara a actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1. Alegerea secretarilor sedintei adunarii generale ordinare a actionarilor societatii, respectiv a actionarilor Laurentiu Rivis, Adrian Marcel Lascu si Daniela Vasi, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii, care vor verifica indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii si vor intocmi procesul verbal de sedinta al adunarii.

2. Alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor, compusa din Laurentiu Rivis, Daniela Vasi si Adrian Marcel Lascu, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii.

3. Aprobarea situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2022, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar, inclusiv a raportului de remunerare al SIF Banat-Crisana pentru anul 2022, in conformitate cu prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017 republicata, anexa la raportul anual al Consiliului de administratie;

4. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2022, in suma de 95.467.148 lei la Alte rezerve, ca surse proprii de finantare.

5. Aprobarea situatiilor financiare consolidate intocmite pentru anul incheiat la 31 decembrie 2022, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar.

6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022;

7. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de activitate pentru anul 2023;

8. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2023.

9. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administratie si a limitelor generale ale remuneratiei directorilor pentru exercitiul financiar 2023;

10. Aprobarea datei de 23 mai 2023 ca data de inregistrare (22 mai 2023 ca ex date), in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

 

Adunarea generala extraordinara a actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1. Alegerea secretarilor sedintei adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii, respectiv a actionarilor Laurentiu Rivis, Adrian Marcel Lascu si Daniela Vasi, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii, care vor verifica indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii si vor intocmi procesul verbal de sedinta al adunarii.

2. Alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor, compusa din Laurentiu Rivis, Daniela Vasi si Adrian Marcel Lascu, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii.

3. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

- art. 6 alin. (6) se modifica si va avea urmatorul continut:

Adunarea Generala a Actionarilor va mandata Consiliul de Administratie sa rascumpere actiunile Lion Capital S.A. la preturi stabilite de consiliul de administratie, in conformitate cu reglementarile legale aplicabile si in limitele aprobate de catre adunarea generala a actionarilor.

- art. 7 alin. (5) se modifica si va avea urmatorul continut :

Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un presedinte si un vicepresedinte. Presedintele Consiliului de Administratie va indeplini si functia de director general al societatii. Vicepresedintele Consiliului de administratie poate indeplini si functia de director general adjunct.

- art. 7 alin. (14) se modifica si va avea urmatorul continut :

Consiliul de administratie deleaga conducerea Societatii directorilor, fixandu-le in acelasi timp si remuneratia, in limitele generale aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor. Directorii societatii vor indeplini cerintele minime privind integritatea, calificarea si experienta profesionala prevazute de reglementarile si dispozitiile legale in vigoare aplicabile. Atributiile si competentele de decizie si semnatura, precum si modul de organizare a activitatii directorilor sunt prevazute in reglementarile interne ale Societatii, aprobate de catre Consiliul de administratie.

- art. 7 alin. (15) se modifica si va avea urmatorul continut :

Presedintele-director general sau, in caz de absenta a acestuia, vicepresedintele, daca indeplineste functia de director general adjunct sau, in caz de absenta si a acestuia din urma, ceilalti directori carora le-a fost delegata conducerea, reprezinta societatea in relatiile cu  tertii, in limitele atributiilor si competentelor prevazute de reglementarile interne ale Societatii si de competentele de decizie si semnatura, aprobate de catre Consiliul de administratie.

4. Aprobarea derularii unui program de rascumparare a actiunilor proprii (“Programul 7”) de catre Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile si intrunind urmatoarele caracteristici principale:

(i) Scopul Programului 7: Societatea va rascumpara actiuni in cadrul Programului 7 pentru distribuirea cu titlu gratuit catre membrii conducerii Societatii (administratori, directori), in scopul fidelizarii acestora, precum si al recompensarii pentru activitatea desfasurata in cadrul Societatii, conform criteriilor de performanta ce urmeaza a fi stabilite de Consiliul de Administratie.

(ii) Numarul maxim de actiuni ce pot fi rascumparate: cel mult 990.000 de actiuni;

(iii) Pretul minim per actiune: 0,1lei;

(iv) Pretul maxim per actiune: 6,5747lei;

(v) Durata Programului 7: maximum 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a;

(vi). Plata actiunilor dobandite in cadrul Programului 7 va fi facuta din sursele prevazute de lege.

Alaturi de caracteristicile principale, Programul 7 va include si alte cerinte impuse de lege si care nu sunt enumerate mai sus. Achizitionarea actiunilor in cadrul Programului 7 se va desfasura prin toate operatiunile de piata permise potrivit legii, care pot include si oferte publice de cumparare initiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale. Pentru implementarea Programului 7, Consiliul de Administratie va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute, cu respectarea cerintelor susmentionate.

5. Aprobarea utilizarii actiunilor achizitionate in cadrul Programului 7 de rascumparare a actiunilor proprii, in vederea distribuirii cu titlu gratuit catre membrii conducerii Societatii (administratori, directori), in cadrul unui Plan de tip „Stock Option Plan”, cu respectarea legislatiei in vigoare. Consiliul de Administratie al societatii este imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea Planului de tip „Stock Option Plan”.

6. Aprobarea datei de 23 mai 2023 ca data de inregistrare (22 mai 2023 ca ex date) in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

 

Potrivit dispozitiilor art. 1171 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 si ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Consiliului de administratie al societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA/AGEA si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, cu respectarea urmatoarelor conditii:

(i). In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de catre intermediarii definiti conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, care furnizeaza servicii de custodie;

(ii). In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de:

  • un certificat constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central SA;
  • calitatea de reprezentant legal va fi dovedita cu documentul care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de catre intermediarii definiti conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, care furnizeaza servicii de custodie.

In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

  • documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
  • extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de catre intermediarii definiti conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, care furnizeaza servicii de custodie.

(iii). Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;

(iv). Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al societatii din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A, prin mijloace electronice, insotite de semnatura electronica extinsa, sau prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu la data de 10 aprilie 2023, ora 1600, in original, semnate si, dupa caz, stampilate de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

Actionarii pot adresa societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA printr-un inscris care va fi transmis si inregistrat la sediul social al societatii din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A, prin mijloace electronice, insotite de semnatura electronica extinsa, sau prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu la data de 20 aprilie 2023, ora 1600, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora. Cerintele prevazute mai sus pentru dovedirea calitatii de actionar, respectiv a calitatii de reprezentant legal a actionarilor care solicita introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA/AGEA se aplica in mod corespunzator si actionarilor care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde, inclusiv prin formularea unui raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut, in cadrul lucrarilor adunarii generale si prin postarea raspunsului pe website-ul propriu, la sectiunea "Intrebari frecvente", daca informatiile solicitate respecta caracterul de informatie publica, nu se regasesc in materialele aferente ordinii de zi sau in raportarile periodice ale societatii si nu aduc atingere intereselor comerciale ale Societatii.

 

Actionarii isi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie, a prevederilor continute in prezentul convocator si a procedurilor aprobate de consiliul de administratie al societatii.

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. In cazul in care registrul actionarilor la data de referinta nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da imputernicire altor persoane.

 

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala prin alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau a unei imputerniciri generale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala (in limba romana sau limba engleza) conforme cu prevederile legislatiei aplicabile, care vor fi puse la dispozitie de consiliul de administratie al societatii sau o imputernicire generala, intocmita in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018. Actionarii persoane juridice sau entitatile fara personalitate juridica care participa la adunarea generala prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, in conditiile anterior precizate.

Modelele formularelor de imputernicire speciala vor fi disponibile in limba romana si engleza incepand cu data de 27 martie 2023 la sediul central al societatii, la sediul sucursalei societatii, la adresele mentionate in prezentul convocator si pe pagina de internet a societatii, www.sif1.ro.

Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat si semnat, se depune personal sau se transmite:

·         prin orice forma de curierat – formularul de imputernicire speciala in original, impreuna cu documentele insotitoare la sediul central al societatii din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A, astfel incat sa poata fi inregistrat la societate cel tarziu pana la data de 25 aprilie 2023, ora 1000, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

·         prin e-mail - cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa aga@sif1.ro, cel tarziu pana la data de 25 aprilie 2023, ora 1000, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o imputernicire generala pentru participarea si votarea in cadrul adunarii generale a actionarilor, data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile art. 205 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

(i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala trebuie depusa la societate in original, semnata si, dupa caz, stampilata, odata cu imputernicirea generala, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor (25 aprilie 2023, ora 1000), in cazul primei utilizari.

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Imputernicirile generale se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala (cel tarziu pana la data de 25 aprilie 2023, ora 1000), in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Anterior depunerii imputernicirilor speciale sau generale, actionarii pot notifica societatea in legatura cu desemnarea unui reprezentant, prin transmiterea unui e-mail la adresa aga@sif1.ro.

 

Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior adunarii generale a actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile in limbile romana si engleza, incepand cu data de 27 martie 2023, la sediul central al societatii, la sediul sucursalei sale, la adresele mentionate in prezentul convocator si pe pagina de internet a societatii la adresa www.sif1.ro.

Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionari, impreuna cu toate documentele insotitoare, se transmit la sediul central al societatii din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A pentru a fi inregistrate pana la data de 25 aprilie 2023, ora 1000, astfel:

  • prin orice forma de curierat - buletinul de vot prin corespondenta in original, pe suport de hartie;
  • prin e-mail - cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa aga@sif1.ro.

In cazul transmiterii prin posta sau orice forma de curierat a imputernicirilor speciale, a buletinelor de vot prin corespondenta si a documentelor insotitoare, vor fi respectate urmatoarele cerinte:

·         Imputernicirea speciala sau buletinul de vot prin corespondenta, completate si semnate in original de catre actionar, se introduc intr-un plic pe care se mentioneaza in clar si cu majuscule: „Imputernicire speciala/buletin de vot prin corespondenta – nume, prenume/denumire actionar”;

·         Plicul inchis mentionat mai sus, impreuna cu restul documentelor insotitoare se expediaza la societate intr-un plic pe care se mentioneaza in clar si cu majuscule „PENTRU AGA”.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

 

Consiliul de administratie al societatii va prezenta detaliat procedura de vot direct, prin imputernicire speciala/generala, respectiv procedura de vot prin corespondenta precum si documentele ce trebuie prezentate de actionari pentru exercitarea fiecarei modalitati de vot in parte. Aceasta procedura obligatorie va fi disponibila pentru consultare la sediul central, la sediul sucursalei precum si pe pagina de internet a societatii, incepand cu data de 27 martie 2023.

Vor fi considerate nule imputernicirile speciale/generale si buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt transmise la societate in termenul prevazut in convocator si care nu respecta prevederile legale, statutare si procedura stabilita de consiliul de administratie.

Adunarea  generala a actionarilor va stabili pentru fiecare hotarare adoptata cel putin numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proportia din capitalul social reprezentata de respectivele voturi, numarul total de voturi valabil exprimate, precum si numarul de voturi exprimate „pentru” si „impotriva” fiecarei hotarari si, daca este cazul, numarul de abtineri. In conformitate cu prevederile art. 6 alin. (15) din Actul constitutiv al Societatii, autorizat de catre A.S.F. prin Autorizatia nr. 23/16.03.2023 si depus spre inregistrare la Registrul Comertului la data prezentului convocator, completarea buletinului de vot cu optiunea „abtinere” cu privire la oricare sau chiar la toate punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarilor generale a actionarilor, reprezinta vot exprimat cu privire la respectivele puncte de pe ordinea de zi.

 

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in adunarea generala a actionarilor pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in adunarea generala a actionarilor exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionar la data de referinta. In aceste situatii, pentru a putea participa si vota in adunarea generala, institutia de credit care presteaza servicii de custodie depune la Societate o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, in care se precizeaza:

i) in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in adunarea generala;

ii) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar.

Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, documentele de vot impreuna cu toate documentele insotitoare se transmit la sediul central al societatii din Arad, Calea Victoriei, nr. 35A pentru a fi inregistrate pana la data de 25 aprilie 2023, ora 1000, in original, prin orice forma de curierat sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa aga@sif1.ro.

 

In situatia in care se va solicita completarea ordinii de zi a sedintei si aceasta va fi publicata intr-o forma revizuita, formularele de imputerniciri speciale si formularele de buletine de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitia actionarilor din data de 11 aprilie 2023.

 

Din data de 27 martie 2023 materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi si proiectele de hotarari supuse aprobarii adunarii generale, vor fi puse la dispozitia actionarilor si pot fi consultate la sediul societatii, in zilele lucratoare intre orele 14:00 si 16:00.

 

Toate materialele pentru adunarea generala vor fi disponibile pe internet, la adresa www.sif1.ro, precum si la sediul SIF Banat-Crisana S.A. din Arad si la sediul sucursalei din Bucuresti, la urmatoarele adrese:

-          Sediul central, Arad, Calea Victoriei nr.35 A, tel. 0257-304.438;

-          Sucursala Bucuresti, sector 2, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, etaj 3, tel. 021-3111647;

 

Vicepresedinte Consiliu de administratie,

Radu-Razvan STRAUT

 

 

RC Conformitate, Eugen Cristea

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.